Page 1 -
P. 1

QUINZENAL        FEDERAL REPUBLlCA

          Redacció i Adininistració: SEIX I F AYA, 12

Any 11. - Núm. 22      TREMP, Dissabte. 11 Març 1933   Preu: 20 cts.

RIMARIUEI                 r egoisme repugnant, puguin somniar

                      amb èxits efímers, falaguers per a ells i
                      els seus satélits solsament. Quant la

  Parlem sovint de política, la condem-  realitat desenmascara aqueixes ficcións,
nem gairebé sempre tot fent-ne fàstics   ens trobem que sempre hi hem perdut
                      quelcom. La llibertat, els sentiments, la

i no podem estar-nos de criticar tota ac~ "ida mateixa de les persones, s'en re-
tuació política.              sent i I'econornia de la Nació que es de
                      tots, rep atacs de vegades írreparables.
  N'hi ha prou amb una mica de since-   Cal actuar amb rapidesa, per tal de
ritat amb nosaltres mateixos per com-

pendre que tots ho som una mica de po- minvar els estralls de l'atur forçós, de

lítics. Hem de creure que tots acaronem suavitzar les injusticies socials, de pre-
uns ideals, de vegades senyalem unes fi- parar els homes que han de realitzar els

nalitats determidades, que sovint som impossibles d'avui. Associem-nos, edu-

víctimes d'uns egoismes ..... En els nos- quem-nos i servant la disciplina que

tres assentiments i en les nostres dis- constitueix la nostra força, foragitem

conformitats, totes aqueixes intimitats per sempre més de l'actualitat política

es posen al descobert i les qualitats de el fantasma de la presió militar, indigna

cadascú es fan remarcables.        d'un poble que vol emancipar-se, i que

Es l'interès del bé comú que fa parlar desterrada ja, es vol tornar ara a utilit-

a molts crítics expontànis, segons ells, zar. Teniu-ho en compte, la persisten-

pero més be creuria jo que es una mena cia i sanya que es posa en atacar al Go-

d "expansió de la rancunia, la gelosia, vern Azaña, no es degut a humanisme

l'egoisme o la contrarietat, que domina ni a cap altre sentiment regenerador. Es

les seves ambicions. El regiment de la l'odi, la gelosia, el retret que es fa a

cosa pública es un dels pocs temes que l' home que ha sabut traçar els fona-

es inesgotable, en el que tothom pot dir- ments d'un nou Estat, iniciant noves ru-

hi la seva, i que no compromet més del tes de progrés, i que amb talent previle-

que un hom vol.              giat i tenacitat incomparable, lluita ar-

Hi ha cspèrits independents i inquiets, didament per sah-al' els obstacles amb

que s'indisposen sovint per la precisió q ne es tracta de dificultar la seva obra.

amb que "olen opinar; altres, discreta- Tots els enemics de la legalitat, tots els

ment, procuren afermar un criteri; hi ha adversaris de l' honradesa parlamentaria

el daleròs de sapiguer que, noblement, van de bracet, fixeu-vos qui son.

incita al comentari; compta sobretot, la Demanem justicia i fins exigim-la si

gran massa amorfa dels que n'hi han cal, pero no ens prestem inconscien-

més i que fàcilment impresionables,dei-  ment amb els nostres corneutar is, a for-

xen lloc a que polítics sense altra guía mar un estat d'opinió, que: seria aprofi-

que una desmesurada ambició i un tat pels nostres enemics d'ahir, que son
   1   2   3   4   5   6