Page 1 -
P. 1

PUBLICACIÓ QUINZENAL

PORTAVEU DE LES DELEGACIONS COMARCALS DE BERGA I SOLSONA

Any I. 23 de juliol de 1932.                              Núm. 11

        REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:     P R E U S DE S U B S C R I P C I Ó ;
CASAL D'ACCIÓ POPULAR DE BERGA I SOLSONA
                         Un any, 5 pessetes. Número solt, 20 cèntims.

    D'allò que no en sabem.

    Nosaltres, catòlics, i per tant cristians  però primer el front únic contra Jesucrist,
convençuts, sembla a voltes que ens entes-    contra Roma, primer triomfar de l'enemic
tem en fer més cristiana la nostra actuació,   comú. Contràriament nosaltres, ens mirem
talment com si desitgéssim quelcom d'aque-    amb un estoicisme inexplicable aquesta
lla estulta llibertat d'interpretació de l'Evan- confabulació de forces que ens afronta i
geli prepugnada pels fills de Luter. Sembla    baix el primer pretext que es presenta ens
que no volem veure el Mestre arborat dalt     llancem a la lluita contra qualsevol altra
la Creu amb els braços estesos per a abra-    organització catòlica ajudant així l'enemic
çar a tots els homes. La força centrífuga de   comú. No ho sabem fer, o no volem, allò
la Creu amb els braços interminables ca-     que els adversaris fan per combatre'ns. Un
paços d'unir el món cencer en un sol llaç     insignificant joc de paraules ens situa front a
la preferiríem tal volta a la centrípeta del   front d'un altre sector catòlic, un concepte
cercle o a l'esquifida limitació del triangle.  particular i secundari és prou per fer-nos
 No comprenem el vertader significat de la    oblidar el concepte primer i universalíssim
paraula Catòlic o no el volem compendre.     del Cristianisme i despotricar i desacredi-
L'ideal suprem de la causa cristiana el pos-   tar i aniquilar si possible fos l'altre membre
posem amb una simplicitat sorprenent a      del nostre cos, que deu ésser, negant així
 qualsevol pretext insignificant, quan no a    cínicament catolicisme al Catolicisme.
un inconfessable egoisme.
                             Bé escauen a un catòlic i són a voltes
    Estem en temps de reconstrucció so-    indispensables la transigència, la tolerància
cial. L'Església per mitjà del Sant Pare i    i la comprensió sempre que siguin un mitjà
dels Prelats estan contínuament donant-nos    per reforçar la nostra causa, però no quan
normes per encarrilar la nostra actuació, i    baix aquests conceptes es pretén dissimular
nosaltres, aferrats a la nostra personal con-   una certa cobardía o un assentiment con-
veniència ens llancem a una actuació esca-    traproduent a les circumstàncies. Aquesta
ballada, desoint tota veu directora i prepa-   transigència de que massa sovint usen de-
rant el fracàs pels nostres esforços.       vant un ideari catòlic, transigència a les
                         idees, no la que sempre s'ha de tenir a les
    Veiem com els fills de les tenebres    persones, potser escauria millor que la tin-
quan es tracta de combatre l'obra de Déu,     guessin amb nosaltres mateixos quan ens
s'uneixen sense condicions i treballen con-    priven d'unir-nos en una actuació conjunta
juntament. Després ja es dividiran entre si.
   1   2   3   4   5   6