Page 1 -
P. 1

MCIÓ
          PUBLICACIÓ QUINZENAL

PORTAVEU DE LES DELEGACIONS COMARCALS DE BERGA I SOLSONA

Any I. 12 de juny de 1932.                              Núm.8

        REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:     P R E U S DE S U B S C R I P C I Ó ;
CASAL D'ACCIÓ POPULAR DE BERGA I SOLSONA
                         Un any, 5 pessetes. Número solt, 20 cèntims.

    El secret del vot

   Ens trobem en un període d'incertitud    preciosa, rebutjant els obstacles que s'hi
en que es parla molt dels diversos sistemes   oposin.
i procediments electorals, car sembla que
vulgui elaborar-se una nova llei electoral, i     Per norma general, tot ciutadà és amant
això ha motivat atinades orientacions i ob-   de veure's governat per homes honrats, dig-
servacions per part d'alguns partits de dre-   nes i capacitats, pertanyin o no aquests al
tes; però s'observen pocs comentaris en fa-   partit polític al qual aquells militen. Són un
vor del secret del sufragi.           bon atractiu les bones qualitats d'un gover-
                         nant i mereixen la simpatia i el respecte, si
   Doncs, bé: el secret del vot és d'una    més no, dels electors.
gran impotància i d'una trascendència indis-
cutible, especialment en els pobles petits.      Cristal·litzarà en la vertadera voluntat
Potser pecarem d'agosarats, però entenem     del poble, aquella elecció feta amb sinceritat.
noblement que cal donar-se'n compte. Con-    Tothom vol—o al menys aixís ho diu tot-
vé fer campanya per assolir aquesta innova-   hom—que les eleccions siguin sinceres i
ció en els procediments electorals propers.   pures. Acceptat aquest principi lògic, cal
                         esmerçar tots els mitjans per fer honor a la
   Per tal que el resultat d'una votació tin- democràcia. Democràcia vol dir també el
gui força i validesa moral, deu expressar    millorament de la condició del poble. En
necessàriament la lliure voluntat de tots els  aquest article no tenim propòsit de parlar
electors. Per què el resultat d'una elecció   de quin sistema electoral pot considerar-se
sigui el vertader fruit de la consciència dels  de més eficàcia. Això depèn de moltes cir-
electors, és indispensable que aquests pu-    cumstàncies, segons el grau d'educació po-
guin emetre el seu vot amb plena llibertat    lítica dels país. S'ha dit que'l nostre país,
d'acció. Això és axiomàtic.           per dissort, políticament és ineducat. Ma-
                         lauradament aquesta manca d'educació po-
   Tota persona digna, i més o menys      lítica, és causa de la desorientació i de l'in-
conscient dels seus deures cívics o polítics,  diferentisme de molts electors.
àdhuc el ciutadà de la més ínfima condició
social i cultural, tenen naturals i Ilegítimes    En les eleccions, la coacció acostuma
aspiracions de usar de la sagrada propietat   exercir-se indirectament o directe. Vendre's
o facultat de la consciència i de la llibertat  el vot, representa l'acte denigrant de ven-
   1   2   3   4   5   6