Page 1 -
P. 1

ACClO POPULAR

    PUBLICACIÓ QUINZENAL

PORTAVEU DE LES DELEGACIONS COMARCALS DE BERGA I SOLSONA

Any I. 31 de maig de 1932.                               Núm. 7

        REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:      P R E U S DE S U B S C R I P C I Ó ;
CASAL D'ACCIÓ POPULAR DE BERGA I SOLSONA
                          Un any, 5 pessetes. Número solt, 20 cèntims.

    En defensa de la veritat

   El parlar clar, planer i amb noblesa,    i valor. La raó donarà prou força per a
ha sigut sempre de l'agradatge del públic.     combatre noblement contra el qui ho me-
                          reixi. Un bon catòlic cal que primer tingui
   Les planes d'aquest modest periòdic,     molta raó per a combatre un germà seu. Un
seran sempre ben hospitalàries per a de-      home un xic intel·ligent, podrà distingir ben
fensar les causes justes. I en aquest sentit    fàcilment la calúmnia de la veritat: l'amor
estan a la disposició de tothom.          decanta envers la bonesa i la indulgència, i
                          l'odi, envers la timba tenebrosa.
   Es una tasca obligada sortir en defen-
sa de la veritat.                    Fan molta pena, no digueu, aquells qui
                          tenen una espiritualitat migrada, propensos
   La paciència i la mansuetud, són virtuts   a la xafarderia: «Són aquells que res burxa,
cristianes ben indispensables. Mes, en el     res agita—que confonen la rosa amb el
món hi ha en totes les coses un cert límit.    marduix-^i traginen una ànima petita—fol-
                          rada de cartó i de cotó fluix.—Són els ser-
   Que l'odi, l'enveja, l'orgull, la vanitat i vents golafres de l'enveja...—Pitjor per ells
la xafarderia, inspiren certament una gran     si els bes els escaliva—i el so de la veritat
llàstima, hi estem conformes. Aqueixes bai-    el troben cru»...
xes passions—cugula entre el blat—foren,
si voleu, menyspreables fins a cert punt. El       Parlem clar! Des dels bells comença-
mal ès que ben sovint usen de la calumnia,     ments d'organitzar-se la delegació d'Acció
de la difamació, de la injúria, de la maledi-   Popular a Solsona, abans ja de cap actuació
cència, de la malícia més refinada—escur-     coneguda, s'ha vingut fent una campanya
çons entre l'herbei—...1 això no pot tolerar-   més o menys sorda, per alguns subjectes,
se. Podrà perdonar-se un greuge rebut. Pe-     pocs, afortunadament, amb la inconcebible
rò quan l'ofensa es perllonga i pren caràc-    intenció d'aterrar la naixent entitat. <i,Els
ter endèmic de campanya, de furor i de fo-     motius? (^Personalismes? ^Política local?
llia, quan amb la difamació es cerca ano-     No manca pas ú profeta que ja veu morta i
rrear una institució o una persona, alesho-    enterrada l'Acció Popular de Solsona...
res cal plantar-hi cara: la defensa és obliga-   Potser no serà tant! A voltes la imaginació
da.                        és traïdora; sobre tot quan la turmenta la
                          mala voluntat. Entenem-nos.
   No hi ha dret a llançar còdols ni gra-
pats de fang contra ningú, i molt menys d'a-       Segons referències de bons amics,—
magar la mà després d'haver fet el mal: els
bons principis de lògica reclamen noblesa
   1   2   3   4   5   6