Page 1 -
P. 1

ACCIÓ POPULAR

          PUBLICACIÓ QUINZENAL

PORTAVEU DE LES DELEGACIONS COMARCALS DE BERGA I SOLSONA

Any 14 de maig de 1932.                                      Núm. 6

        REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:           P R E U S DE S U B S C R I P C I Ó ;
CASAL D'ACCIÓ POPULAR DE BERGA I SOLSONA
                               Un any, 5 pessetes. Número solt, 20 cèntims.

   BELL EXEMPLE

    «La veritat en les coses és la realitat. La veritat     Són molts els simpatitzants amb l'ideari d'Acció
 en la voluntat, és voler-les com és degut. La veritat en   Popular. Tota entitat, segons tenim esmentat, necessi-
 proposar-se un fi, és proposar-se un fi convenient i de-   ta un cos físic esplèndit. Considerem una equivocació
 gut, segons les circumstàncies» (Balmes).          pretendre que primerament cal tenir iots els socis abans
                               que local. L'experiència ens demostra que primerament
    I la realitat és, per desgràcia, que ACCIÓ PO-     convé disposar d'un bon local, construït amb totes les
 PULAR DE SOLSONA, entitat que acaba de nàixer        comoditats possibles per a que tingui atractiu.
 amb força empenta, no té un local prou capaç ni folgat
 per a desenvolupar llurs activitats socials amb l'efiçàcia     Ara que s'ha aplegat a Acció Popular de Solsona,
 convenient per a reeixir ni per a portar cap fruit pràc-   uno munió de socis directes i vàries Societats adheri-
 tic als seus socis. Cal mirar els objectes per tots els   des o socis col·lectius; ara que Acció Popular de Sol-
 caires Convé parlar, doncs, de quelcom pràctic La rea-    sona, pel seu caràcter comarcal, compta amb delega-
 litat és que a Solsona, dissortadament, no existeix cap   cions en la comarca, i que cerca el front únic dels catò-
 local per a Societat, ni casino, si més no, proporcionats  lics, ino seria una vertadera llàstima que aquest front
 amb la importància de la població. Hem de reconèixer     únic a la nostra comarca, avui indispensable, restés re-
 que mai s'ha vist un viu interès en aquest punt. Sembla   duït a una ïcapelleta» més, per la manca d'un local?
 que mai s'ha volgut entendre que el cos físic d'una So-
 cietat és tan necessari com l'entitat mateixa, si vol te-     Tal vegada el bell exemple d'altri, serà més con-
 nir la vida llarga i pròspera.                vincent i persuasiu:

    Com s'ha dit amb encert, que l'home que no lluita,     Parlant no fa gaires dies d'aquest assumpte amb el
 és un paràsit; i que l'àliga no caça mosques, convin-    Molt Il·lustre Senyor Doctor Francisco de B. Granés,
 drem en afirmar que l'hora de treballar i de lluitar, és   fill de Palafrugell, canonge de la Santa Església Cate-
 arribada, i que el treball no ha d'ésser pas ben lleuger.  dral d'aquesta ciutat, i fiscal del Bisbat, amb la bonesa
 Ara és hora ben oportuna de fer obra positiva a Solso-    i amabilitat que'l caracteritza, va dirnos que, l'any
 na. Sembla que l'entusiasme i la bona voluntat no man-    1912, Palafruaell, important i formosa població costera
 quen. jAmunt, doncs, sense defallir ni tornar enrera!    de la província de Girona, es vestia de gala per a rebre
 ACCIÓ POPULAR DESOLSONAnecessita un local          él seu Pastor. Era aquest l'actual senyor Rector, reve-
 ben gran,—jquína joia, poguer-ho dir! —amb biblioteca,   rend don Josep Bosch, prevere, home senzill i humil,
 teatre, e t c ; i dependències, especialment per a la for- caritatiu en extrem, i abrandat per un intens amor de
mació i esbarjo de la joventut, per tal d'allunyar-la del  Déu i del proïsme. La població en que entrava a regir
vici. Cosa ben difícil és de tenir el jovent quiet a casa  llurs destins, estaba minada pel sectarisme. I ben aviat,
tot el dia; ça com llà, cerquen el divertiment en un lloc  un jorn venturós, féu una crida al poble. Acudiren a la
0 altre. La joventut, generalment, sol ésser noble; i    veu del Pastor els més significats catòlics de la població
molt més si es té cura d'encaminar-la per bons viaranys.   i persones influents per llur posició social sense distin-
Per aquest motiu entenem que recau una seriosa res-     ció de partits polítics. Déu m'ha enviat a Palafrugell—
ponsabilitat moral damunt de les persones que tenen     va dir-los el senyor Rector—a treballar per a llur glò-
abandonat aquest afer.                    ria. Sóc vostre Pastor; hem de conquerir i renovellar
                               el poble; hem de fer acció sociai; hem de fer obra de
   1   2   3   4   5   6