Page 1 -
P. 1

PUBLICACiOOUIiyZENAL

PORTAVEU DE LES DELEGACIONS COMARCALS DE BERGA I SOLSONA

Any I. 2 d'abril de 1932.                             Ndm. 3

       REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:      PREUS DE S U B S C R I P C I Ó ;
CASAL D'ACCIÓ POPULAR DE BERGA I SOLSONA
                         Un any, 5 pessetes. Número solt, 20 cèntims.

    Qui la fa, que la pagui!

    EI Protestantisme al implantar el siste- Uiberalisme, els patrons explotaren els seus
ma de la pròpia i personal interpretació de   obrers, forçosament la reacció devia ésser
la Biblia, sense el mestratge i guia de l'Es-  violenta: l'obrer, deixant-se enlluernar per
glésia catòlica, va posar la pedra fonamen-   la llibertat sense Déu i, despreciant, també,
tal del Uiberalisme.               la doctrina catòlica, s'organitzà en el socia-
                         lisme, per a capgirar la societat, fins a arri-
    L'Església, en l'edat mitjana, havia as- bar a la «dictadura del proletariado» del
sociat el sentiment religiós al treball i el   comunisme d'avui.
fruit foren els Gremis, institucions models,
que, amparant i defensant tota mena de         Si la primera fase de la falsa llibertat
drets de l'obrer, salvaguardaven els del pa-   va portar-nos el pauperisme de la classe
tró, que esdevenia, de fet, el «Germà gran»   obrera, per les mateixes lleis, la segona fa-
del treballador.                 se de la sofistica llibertat, de la lluita en la
                         qual vivim, ens portarà, augmentadament
    El principi de llibertat absoluta, sense per reacció, al pauperisme absolut de totes
Déu, aprofitant-se dels grans invents de la   les classes i de tots els estaments.
època i, valent-se de l'increment de la ma-
quinària, va desfer els Gremis, va rompre        La societat com l'individuu són res-
amb el germà obrer, i va fer d'aquest un     ponsables dels seus actes d'acord amb una
esclau, una peça de la maquinària, exigint-li  justícia absoluta i, tant l'home singularment
jornades llarguissimes amb retribucions les   considerat com socialment, en el seu pecat,
més esquifides.                 hi troben la penitencia.

    Substituït el contracte de treball, el      No podem, d'una manera absoluta, ni
principi d'amor fraternal cristià, per el tru-  aturar ni modificar els esdeveniments. Som
culent i rovolucionari de la llibertat, el pa-  tots petites peces del gran engranatge de
tró va desentendre's de les necessitats del   l'humana societat. Movem-nos, però, amb
seu operari i aquest restà isolat i víctima de  llibertat cristiana en l'eix de la nostra situa-
l'explotació: va fundar-se el pauperisme i va  ció particular, tots podem amb la nostra
donar-se peu a totes les aberracions ideals   manera d'ésser i d'obrar, acelierar o retar-
que avui sofrim.                 dar aquesta gran maquinària social; i de
                         l'esforç que en aquest sentit haurem fet, en
    Contra els abusos amb que, despre-    som responsables tots davant dels homes i
ciant la doctrina catòlica i fundant-se en el
   1   2   3   4   5   6