Page 4 -
P. 4

A C CI Ó                         POPULAR

ganitzi cursets d'alta cultura; que tingui una assemblea  sempre i dur-nos pel -camí que mena al triomf.
anyal.                             Avant, doncs, no defallir. Un esforç, i la victò-

  Aquesta institució podria contribuir a subvenir les  ria és nostra.
institucions d'alta investigació, a crear una selecció                        C. P. A.
d'homes de ciència catòlica i a valorar d'una manera
justa els nostres investigadors.                 Berga, 3-1932.

                        (Acabarà)  L aïc is m e

Ha sQnat ja Thora                        És cert que el laïcisme és una mercaderia no gens
                              barata. Ultra demostracions possibles, valguin les pa-
   Els trasl·alsos que dhm quant temps venen suc-    raules del Ministre de Finances, qui ha dit: que el pres-
ceint-se, ens palesen ben clarament que ha arribat     supost de despeses és més quantiós, perquè, conse-
Vhora en la qual és necessària la uniu decidida de     qüents amb la Constitució vigent, que priva als religio-
tots els catòlics.                     sos l'ensenyança, s'ha de substituir el seu comès per
                              altres mitjans que deuen abonar-se.
   Tots els qui tenim la fe arrelada hem sentit
mantes ferides en el fons de la nostra ànima.          Així resulta que aquesta privació, que ja s'ha fet
                              efectiva amb els Jesuïtes, importa al contribuent més
   L'èxode dels Jesuïtes ens ha deixat un cel molt    grosses despeses.
negre, i ens evoca aquells estols d'ocells que abando-
nen la pàtria llur, presentint la pesta que s'atansa...     Nosaltres créiam que era sistema democràtic el fer
                              la vida lo menys gravosa possible i no el buscar factors
   FI sectarisme amenaça destralejar arran de so-    d'encariment de la mateixa. Així pensaven molts el 14
ca, Vufanós arbre del Cristianisme.            d'abril darrer. No foren pocs que amb el vot donat,pen-
                              saven conseguir un abaratiment del viure, i que es po-
   Hom sent aprop el crepitar cViina foytiera que,   dria portar el pa a taula sense trenca closques. Segur
encesa per là impietat, vol engolir tot ço que de més   que avui no ho veuen tan clar.
sant tenen les nostres tradicions, per a reduir-ho a
cendres...                            Si encara, però, algú dubtés, que es fixi en les
                              següents dades demostratives. El pressupost de 1932
   Els enemics de Crisi — com en sa vida mortal —    importa 770 milions de pessetes més en les despesses
es valen de la calúmnia més insidiosa per lal de sub-   que el de 1931, prop de 2 milions més cada dia. I d'ai-
vertir elpoble—V etern infaiit—i arrancar-li, automà-   xò se'n diu democràcia?
ticament, dels seus llavis el clam de visca Barrabàs.
                                 Sembla que ben prompte serà una llei el projec-
   Cada volta que Venemic fa una nova irrupció,     te d'elevació de les tributacions: en la rústica de un 10
ens esbalaïm, i ens resignem à un arronçamenl d'es-     per 100, en la urbana de un 2 per 100 i en la industrial
patlles.                          de un 20 per 100; ultra les elevacions de gasolina, al-
                              cohols, cerveses, explosius i transports de mar. sense
   Si enfront d'aquesta no alcem a temps una mura-    descomptar la nova llei del timbre que sense fer fressa
 lla infranquejable, el desastre, la total desfeta ès    picaria de fort a la butxaca del contribuent.
 imminent.
                                 Es per tenir en compte que tots aquests augments
   Doncs, contra aquesta invasió cal que els catòlics  són portats a terme, havent tret del pressupost 66 mi-
 ens descreuem de braços i intervinguem enèrgicament;    lions pel Culte i Clero.
 del contrari ta nostra passivitat esdevindria còmplice
                                 No és problema fàcil de resoldre com disminuïnt
    Ha començat ja tina croada al front de la qual    les despeses, han de augmentar-se les tributacions
 avança amb pas fer7n l'Acció Popular; a l'ombra de     Creiem que no podrà donar-se d'aixó la culpa al Clero.
 la seva bandera hi caben els elements de totes les     No s'explica !a enormitat de l'augment del pressupost.
 classes socials i tendències polítiques, mentre que tin-  Amb aquest factor, que alguns posaran en dubte, ni ha
 guin per base la civilització cristiana.          d'altres ben admisibles. Si treuen els Religiosos dedi-
                              cats a l'ensenyament gratuït, bé és cert que els han de
   . L'Acció Popular—que compta ja en els seus ren-    substituir per mestres als quals deu abonar-se el seu
 gles alguns milers—ha ascampat arreu de Catalunya     treball. Si els diputats cobren, si els Concellers cobren,
 la llevor que ha·'de fruitar-nos la salvació de la nos-  si, en fi, s'augmenten tan de fort les despeses, natural-
 tra terra, i en molts pobles ha pogut constatar la     ment que deuen augmentar-se també les tributacions.
 florida d'uns nuclis esperançadors de regeneració.
                                 Serien poques les persones a les qui no afectés al-
    Catòlics conscients del nostre deure! A actuar
 tothom: les Jiostres armes sóti la Justícia, la nostra
 rodella la Veritat, les quals han d'acompanyar~nos
   1   2   3   4   5   6   7   8   9