Page 3 -
P. 3

ACCIÓ                             POPULAR

tació. Tenim del tot oblidada l'acció per minjà de la tolicisme és el valor més pur nacional i universal que

premsa d'ideals i de l'apostalat de la paraula.        podem posseir.

             Els rics                            Front únic

   L'home d'afers no recorda que Déu l'ha fet solament     Enfront d'aquest caòtic estat de coses, que vol des-
 administrador de les riqueses per a poder practicar amb    truir la vida nacional i vol trasbalsar la ideologia i l'es-
 generositat la cantat cristiana. No cerca a Déu, ni li in-  tructura d'un poble sà, però demacrat per les lluites
 teressa guanyar la felicitat eterna amb els mitjans que    internes de tot un segle, i estemordit pel baladrejar
 Ell ha posat a les seves mans. Corre adalerat darrera     d'homes de solvència molt relativa i dubtosa:
 les vanitats del món i dels plaers de la vida.
                                       Cal establir un front únic
             Pagesia
                                  Per a la defensa de la nostra civilització cristiana,
   La pagesia d'avui acaba de perdre aquella austeri-    amenaçada de mort. És per això que volem que la ideo-
 tat de costums i aquells principis d'economia que la     logia cristiana informi el pensar de tots els estaments
 constituïen l'estament més cristià i exemplar de la te-    i tots els aspectes de la vida llur.
 rra.
                                       Pública confessió de fe
             El Magisteri
                                  Enfront de la negació de tota espiritualitat i de tot
   EI Magisteri no és pas avui un sacerdoci; i el mes-    ordre sobrenatural, afirmem la necessitat d'acceptar les
tre no deixa pas caure sempre en el cor i en la intel.li-   ensenyances de l'Església catòlica com a moderadores
 gència de l'infant aquella sagrada llavor que ha de do-    de la societat moderna i com a directores dels destins
 nar el cent per u.                      de la nació. Reclamem que la Religió catòlica sigui,
                               com ha estat fins ara, la religió de l'Estat.
           Dependència
                                   Cristianització dels esports i dels
   El dependent no aspira a ésser el comerciant del dia              espectacles
de demà amb l'ajut de l'estalvi, del sacrifici i de la gene-
rositat d'un bon amo.                       És necessari que enfront del corrent materialista
                               que ho envaeix tot l'esperit i l'actuació dels catòlics
               L'obrer             reaccionin. Cal cristianitzar el cinema, la ràdio, els es-
                               ports i els espectacles. Recordem els orígens litúrgics
   El treball no dignifica pas l'obrer dels nostres dies;  del treatre i fein memòria de l'aniversari del gran Cal-
condemnat a una vida precària d'una banda tractat amb     derón de la Barca, el glorificador de l'ideal cristià en el
desconsideració, i explotades miserablement les seves     teatre.
 pasions per altra banda, li han estat arrabassades la fe i
l'esperança en l'altra vida; ha oblidat que els darrers             Universitat lliure
 d'aquest món seran els primers en l'altre; sense fe ni
ideals cerca endebades els plaers que no pot obtenir i       La universitat no pot ésser un caos on germinin to-
 viu desesperadament                     tes les ideologies dissolvents. La formació de la joven-
                               tut reclama una directiva en la ideologia del professo-
             El funcionari            rat. Proclamem la necessitat de poder establir amb tota
                               llibertat l'ensenyança superior, la tècnica i l'elemental.
   Ei funcionari de tota condició, la missió del qual no  Volem universitats lliures amb les portes obertes a la
és altra que servir fidelment l'estat i el ciutadà, ha es-  intel.ligència la qual. certament no és patrimoni exclu-
devingut, en part, un paràsit i una rèmora de la vida     siu de les classes acomodades. Cal que Vestat es re-
nacional; cada grup polític té la seva clientela de fun-   servi solament Vexamen de saficièncía per atorgar
cionaris.                           el dret a Vexercici de la carrera.

         La idea catòlica                   Federació d'homes de Carrera

  L'oblit del contingut de la idea catòlica a Espanya,     És urgentment necessària una gran federació d'ho-
i, ço que amb ella ha representat pertot el món, ha      mes de carrera profundament creient i practicants, que
creat l'opinió que el Catolicisme és un rèmora per al     tingui les seves lligues parroquials, o interparroquials,
nostre país, i que el nostre endarreriment és fruit del    amb la corresponent conferència de cada mes; que ór-
predomini de la idea catòlica, quan de Jet el nostre Ca-
   1   2   3   4   5   6   7   8