Page 16 -
P. 16

m             A CC1 0                    P0P ü LA R

a a D a D a ü a o a D o a o D Q n p a D D D a D D DDDDaDnDDDC         aPDPanppDPPaDPDPaoDPDDPpapDPaaaaaDDi
                                       pI
no
         le I. CflSnHS B                       D
                                       D

o                                       g
an                                      p
                                       p
D                                       p
                                       p
O                                       p
D                                       p
U        (Cala Carme)                         p       »J. r\.
0
                SOLSONA
                                         Fàbrica de Farines
o

g COMERÇ DE NOVETATS PER A SENYORA

D

g Merceria, taller de confecció

Q i calats a màquina.

                        D
                        D
o Aquesta casa acaba de rebrer gran es-     D               Ui
                        D
g toc d'articles de última novetat, per a g                  §p C a r r e t e r a de B a s e l l a g
                                       p
                                       u
• la temporada d'estiu. •                           a

D Gran assortit de 2[èneres negres i cèfi- p                 p
                                       p
° \t °                                    p  En aquesta casa hi trobaran
                                       p

                                       DD s e m p r e p r e u s c o r r e n t s i p e s o s

Dog  craodsa pceormspertamdaena25sapntteas.. Dng              g exactes.

°QDoaRDEDGoaAaLaooda'unnnaDObDoatealnlaaaada'aasasDènacdiaannpaearDagD    p
       cada compra de 25 ptes.
                                       PPPPaPPDPPPPPPPDPPPPPPPDdPDPPPPDDPai
DooDDOoanDooDDnQaanDanDDDaDPDDaDDaDn
                                       ppppppppppDPPPPPPPappppppppDDPPPnppc

nn                                      g R E L L O T G E R I A DE
I- F A R M À C I A 1 L A B O R A T O R I §•

  a                              n       i Ramon Jalmar Eüafi
  o                              D
  D                              D

  D                              a

  O.a      B E S O R A D•u                       pp

  D                                     D- ^ ^                        P
  D
  D                              D       g Castell, 25      SOLSONA.g
  O                              D
  D              Telèfon, 18 Dnag                D.                          P
  D
  g Llovera, 9                                PP

  D       SOLSONA                    DQ       Q Consulteu preus, tan en rellotges com u

  Da                                    o en compostures.                   g

  aaDDDnDnDDaDoooaoanoaoaoDaOüDDDDDDDaDaaanDaaaDDDaaDnaanDnanDaonnaDaaaDnn DP

                                       aaoPDPPPpn'iQappppapppapppppppapQpppD

  oD                                      pappapppapPDPPPPDPPOPPapppppDPPDPpan
                                         g P A S T I S S E R I A DE §
  a iütiia i acreiitiia Carnisseria i Haperia de p

  gD iütiia i acreffiiia Carnisseria i Haperia de g

  nD
  i Josep Llohis i ObachQuanD                a         I Josep        P u    J o Tp
                                p                               p
  a                             p         Antiga Casa cal J a u m e t d e l F o r n g
        I                       p
                                p               FUNDADA L'ANY 1850.          .g
    ARTICLES DE QUALITAT IMMILLORABLE            a
                                D
  D                                                                p

  Do Oairer del Castell, 14 SOLSONi^ g                     g M a r e de Déu, 3 SOLSONA g

                                P         pp
                                p
  aaDDDDDOooaoanonnQPDDnPDPDPDPPPDPPp D                     pa
                                         pppapapaPDPOPPPDPOPaDDDPPPaDpanpQDDa
   11   12   13   14   15   16