Page 15 -
P. 15

ACCIÓ          POPULAR

fàbrica de Ileolu «LA P R I N C E S A »       RESERVAT

BLAUS EN PASTA I EN BOS-                         PER
SES COMPRIMIDES, CRISTALL
:-: SOSA I LLURS DERIVATS :-:            J. Reverter i C.

0 JOSEP PERRAMON © ©                 S. L.                     SI

DIPÒSIT DE GALETES DE TO-              GALETES
:-: :-: TES CLASSES. :-: :-:

Carretera de Vich, 31 I 33 Manresa         MANRESA
Telèfon, 1352

ii5i=í=íX?=:^ltï=3^>^=sQ II {íSsíl^ss^XyíSííEíSaí)» BffíSíaSEr^ïff^^Xí^^ • e=í::íl^=élt^í5íl(?=:a·

 Lluis Vall - llossera                   ESTORES, HULES I ALFOMBRES
                              FABRICA DE PERSIANES, CORTI-

                                     NES " F I U D U R "

                           To m a s Fiu

              MAQUINES D'ES-      Sobrerroca, 11 M A N R E J S A Telèfon, 1734
              CRIURE I CAL-
              CULAR-MOBLES
              I ACCESSORIS ®
              PER A OFICINA.

Born, 13          Telèfon, l'733        Disponible i

MANRESA                       •c?=aíJtes=«fes=5jfeí=e • tess^s&sï^ess^tfes^»
   10   11   12   13   14   15   16