Page 13 -
P. 13

ACCIÓ POPULAR                         13

      SOLSONA                       a l'arranjament del mur de contenció del camí de! ce-
                                mentiri vell.
              Conferències
                                   Toquen ja a son terme les obres del local del
0 cursets d'estudis sobre els problemes trascendentals de la  «Cercle Fejocista», d'aquesta ciutat.
vida i els problemes plantejats pel nou estat polític d'Es-
panya.                                —El Sr. Federic Martínez, qui tots els anys com-
                                parteix entre nosaltres les seves vacances estiunques,
   Les desenrotllarà, amb la mestria i claretat que el ca-  fa construir un bell xalet-torre en la carretera de
racteritzen, el P. «laume M.^ 6irón, C, M. F., el dia 6 i se-  Sanahuja, en el lloc conegut pel camp del Sr. Rovira.
güents fins al 31 inclusiu del que correm.
                                   Felicitem àl Sr. Matínez i desitjem que tingui for-
   HORES: Els dies de festa, a dos quarts de quatre de    ça imitadors.
la tarda i els dies feiners a tres quarts de set del vespre.
                                   —El dia 21 del passat febrer en el local d'Acció
   No cal dir que els Fejocistes i el socis d'Acció Popular Popular (abans Centre de Cultura Popular) tingué lloc
trobaran en aquestes conferències la més oportuna prepara-   la Junta general per a ta constitució de la nova entitat
ció per a actuar com cal en la noble croada que s'han      i elecció de la Junta directiva, la qual deixem de pu-
Imposada.                            blicar per manca d'espai. Ho farem en la edició següent.

   —Han sigut nomenats canonges honoraris d'aques-        —El dissabte passat, a la nit, i tot el diumenge,
ta Santa Església Catedral, els Rvnds. Drs. D. Àngel      nevà copiosament.
Munàrriz i D. Ramon Espert, catedràtics del. Seminari.
                                   —El dia 2 d'aquest mes morí, gairebé sobtadament,
   La nostra felicitació més sincera.            a una edat molt avançada, En Lluís Valls Bajona, pre-
                                sident del Patronat Tradicionalista i membre del Con-
   —Després de brillantíssimes oposicions, ha assolit    sell Consultiu d'Acció Popular de Solsona. L'acte de
el títol de Notari, el culte advocat en Ferrand Abras      l'enterrament fou molt concorregut. El Patronat Tradi-
Sanmiquel.                           cionalista, va tributar-li pòstum homenatge amb una
                                voluosa corona.
   Felicitem coralment al bon amic.
   — Durant la setmana passada l'eminent sociòleg         A la distingida família del difunt, expressem el
i eloqüent orador sagrat R. P. Jaume M.^ Qirón,         testimoni del nostre sentiment més pregon.
C. M. F.. ha donat, en aquesta Església Catedral, una
tanda d'exercicis per a dones i noies.                —El mateix dia en el Convent de les Monges de
   — El vinent dia 19, festivitat de Sant Josep, se     l'Ensenyança, lliurà també l'ànima a Déu, als 63 anys
celebrarà en aquesta ciutat, la tradicional fira del ma-'    d'edat, la Rda. M. Àngela Colcmbier, de nacionalitat
teix nom.                            francesa.
   —Les Germanes Carmelites de la Caritat, que di-
rigeixen el col·legi de Ntra. Sra. del Claustre, han         Ala comunitat de Monges de la Companyia de
obert una nova aula destinada a nens de curta edat,       Maria, enviem l'expressió de la nostra més sincera
la qual, de bell entuvi, es veu força concorreguda.       condolença.
   —Es treballa activament en la pavimentació del
carrer de Sant Josep. Els veins prou voldrien que           —En el casal d'Acció Popular de Solsona, demà,
aquestes fossin ja acabades per a poguer gaudir de       diumenge, el grup F, J- C. de Congregació Mariana,
tan important millora. Nosaltres també ho voldriam per     entitat adherida a Acció Popular, posarà en escena la
què en l'estat actual en què es troba és intransitable.     divertida comèdia en tres actes. «ELS SIS CORDERS
   —Per la brigada de la Diputació, s'està procedint     DE BLANES», adaptació escènica d'un conte de J.
                                Ruyra per Coma Soley. Es començarà a les sis en punt.

                                Impremta de R. Corominas, Passeig de les Moreres.—Solsona
   8   9   10   11   12   13   14   15   16