Page 12 -
P. 12

12 A C CIO               POPULAR

rà prop d'hora i mitja, restant tothom admirat de la so-     SOCIALS.—Per tal de resoldre el conflicte dels    ,
lidesa de doctrina, i de la clarividència ert la visió dels sense feina, l'Ajuntament ha convocat a propietaris i
problemes hodierns.                     comerciants. El Batlle exposà la greu situació per la
                               qual atravessa ei nostre poble, quedant tots conformes
   Al finalitzar-la fou llargament ovacionat pel     en donar setmanalment una quota de 5 a 10 pessetes,
nombrós públic que Vescoltava.                durant dos mesos. També s'acorcjà nomenar una comis-
                               sió de donants per a estudiar quines són les obres que
   Per iniciativa d'alguns dirigents de l'Acció Popu-   han de començar-se.
lar s'ha establert un cercle d'estudis per tal d'orientar
a la joventut en els problemes d'actualitat i capacitar-     AJORNAMENT.—Degut a la copiosa nevada, ha
los per a fer front als adversaris de la religió i de nos-  quedat sospesa la Romeria a Queralt, que tenia anun-
tres santes tradicions; esperem que donarà el seu fruit   ciada per al diumenge passat, l'Associació de Filles de
abundant i esponerós.                    Maria.

                         F. V.      NE'VADA.-—La nit del dissabte passat, tornà a
                               caure una groixuda capa de neu d'uns 40 cetímetres,
AVIS                             la qual va impossibilitar per complert el tràfec i anima-
                               ció del segon dia de fira. Per la mateixa causa no po-
       La Junta provisional d' Acció Po-       gué celebrar-se la Conferència, de la sèrie quaresmal,
    pular de la comarca de Berga, per mitjà       que havia de donar-se al nostre local d'Acció Popular.
    del seu portaveu, saluda a tots els so-
    cis i els invita a subscriure's al quinze-        OBITUARI.—A l'edat de 66 anys, i rebuts els
    nal ACCIÓ POPULAR, com a mitjà            Sants Sagraments, ha mort Ramona Rovira Fuibas.
    més a propòsit per a conèixer i pro-         L'acte de l'enterrament, malgrat el mal temps, fou con-
     pagar l'ideari i vitalitat de l'organitza-     corregudíssim, lo que palesa les moltes amistats i sim-
     ció «Acicó Popular» en les comarques        paties de què gaudia la finada entre nosaltres.
     i en general per tot Catalunya.
                                 Al seu espòs i demés família, enviem, des d'aques-
        Es recomana, una vegada més, a        tes columnes, l'expressió de nostre més sentit condol.
     tots el socis i simpatitzants de la co-
     marca, intensifiquin els seus esforços          D'ESPORT —Degut a les fortes nevades, amb
     amb tal d'augmentar el nombre de so-        què ens ha obsequiat el mes de febrer, fa temps que no
     cis en les localitats respectives i orga-      hem pogut gaudir de cap partit de futbol.
     nitzar-se en delegacions, conforme als
     Estatuts generals.                    Hom diu que s'està preparant un campionat co-
                               marcal que promet ésser molt renyit i disputat. Cele-
        Per qualsevol detall, dirigir-se al      braríem en gran manera que aquest rumor és convertís
     Secretari Comarcal d'Acció Papular.         en realitat, ja que d'un quant temps en aquesta banda,
                               sembla talment que l'afició futbolística vagi minvant.
        Travessia Sant Francesc, n.° 3
                                 El dia de Pasqua la «Unió Bergadana», inaugurarà
                           BERGA  oficialment el seu local social «Cafè Olimpic». P e r a
                               aquesta data els ha sigut ofrenada una magnífica i ar-
                               tística copa que disputaran contra un formidable i po-
                               tent equip.

                                  Tots els dies estan assajant-se amb gran activitat,
                               les Caramelles baix la batuta de l'expert mestre En
                               Lluís Ferrer.

                LA JUNTA              En Benet Frés Cuberas, valent defensa de l'equip
                               del Centre d'Esports, contragué matrimoni, el dia 2 de
Notes locals                         febrer últim, amb la gentil senyoreta Palmira Deop Ri-
                               bas. Rebin els nous desposats la nostra més sincera
                               felicitació.

   —OBRES. S'han començat ja-les obres de la no-        La nostra secció excursionista, va sortir, també,
va carretera del cementiri a la prolongació del Passeig   diumenge passat, d'excursió als ïRasos de Peguera».
de la Indústria.                       Fem avinent als senyors forasters que disposem de di-
                               versos parells, de «skis» per a llogar, a preus molt re-
   —Continuen amb gran activitat els treballs de l'en-   duïts, en el nostre local d'Acció Popular.
liosament de la Plaça de la República.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16