Page 10 -
P. 10

10 A C C I 0                        0 P ULA R

els adobs i treballs indicats que la possible collita; però  Reconi.anera que feu una, probatura en una parcel·la
res més equivocat. Tant treball hi ha adobant bé les te-
rres com fent-ho segons la rutina En camvi, la produc-    reduïda. Per exemple, un troç d'un quartó equivalent
ció és proporcional a la preparació, cultiu i adobada d'el
terrenj';                           a 250 metres quadrats o sigui 25 per 10, o similar. Els

                               adobs ,de la fórmula esmentada,, han de reduïr-se a la

                               l^*^. part.^,         ^-

Als catòlics deí Sergadà                   ca és d'aprofundir contínuament el nostre catolicisme

   Ei full imprès que teniu als dits, era tard o d'hora   per a irradiar-lo després i saturar-ne poc a poc, el medi.
inevitable. A fi de comptes, la necessitat a què respon,
essent real, és també prement i inevitable. Això ja ho    Aspirem amb el nostre periòdic—ambiciosos de nos-
veiem de temps; dúiem de,cap la creació d'un periòdic
així, però encara com una cosa llunyana i,sense con- -    altres—a pronunciar sobre els problemes plantejats a la
torns precisos.
                               comarca, la solució justa i cristiana. Això ens farà re-
   Hi havia obstacles a superar; calia més que res, en
l'ambient genera! un punt de iiiaduresa que ens garan-    córrer sovint a les lliçons supremes del cristianisme so-
tís eficàcia i oportunitat... Ara les coses ja semblen ma-
dures i l'estrénua «Acció Popular; amb el seu progra-     cial. Tan fecundes cbm són i tan insospitades en aquest
ma ens ha fornit la precisió que cercàvem.
                               Llobregat turbulent. ,
   De moment,,però estàvem perplexos. Constatàvem
a casa nostra una precocitat meravellosa per a infantar    En política tindrem present la Declaració col.lectiva
periòdics—uns periòdics nou-nats i tendres que mai ar-
ribaven a l'edat de discreció.—- I tots invocant com nos-   de l'Episcopat i,sempre, f'Evangeli. Per tant, res de lo-
altres unes exigències espirituals que no admetien es-
pera. Rumiant, hem vist que si més no. ieniem l'avan-     calismes de politiqueta rural. No volem, com diu Her-
tatge de venir darrera seu. Ells hauran contribuït a
desvetllar en el públic una consciència més viva d'aque-   pèel, «Posar en peu de guerra la religió de la caritat».
lla necessit-at i així, fet i fet, a adobar-nos el terreny.
                               Aquestes normes ens posen en camí de fer obra cons-
   Ens ha decidit, oj més, la cooperació, bellament
grata, d'una comarca germana. A .'-olsona com al Ber-     tructiva. Religiosa primordialment, però també, de re-
gadà, els catòlics .senten afany de vjurè i fer viure el
seu catolicisme. Cercaven també per a llur inquietud     top, cultural i patriòtica. Entenem que a casa nostra la
proselitista un òrgan adequat. Ens heni, trobat, ens
hem comprès—germans que som - i ara la nostra acció      cultura ha: sigut, és i ha d'ésser cristiana, si ha d'ésser
conjunta, sota el signe de Grist, proinet una esperança-
 dora fecunditat.                       quelcom. Nostres són la història i rànima mateixa de

   El sentit d'aquesta actuació l'indica prou clarament  Catalunya; I d'altra banda no creiem que la cultura tin-
 el títol del quinzenari. Som gent d'Acció Popular. Se-,
 guirem el camí de renovació salvadora que ah catòlics    gui-res a dir d'un- accentuaipent ben ferm de les valors
 de Catalunya han fressat,les directius del seu progra-
 ma. ACCIÓ POPULAR vol dir, primer que tot, unió i      de l'esperit.      ' ',
 organització. Però una organització de catòlics exàgües
 tant se valdria que no existís, Tendim vers un catolicis-    Tot plegat coses q-ue fan bonic, projectes,' aspira-
 'me intel.ligení i viscut, excel.lència de la vida. La tas- cions;... Con vingueu quetmés bonic faria, tantmateix,
                               donar-los'hi una bella efectivitat. Això haurem de cer-
                               car tots aquells que en l'actual formigueix de negacions
                               i actituds subversives, sentin encara la joia divina d'a-
                               firmar Quelcom. No ens féssim pregar. Aquesta vegada
                               no són vagues /urgències culturals que entren en joc.
                               Són els interessos espirituals de la comarca i el patri-
                               moni cristià del poble. Són eís afers, sagrats per nosal-
                               tres; de Catalunya cristiana. Aquestes coses sagrades i
                               nostres, tots tem'm el dret, i el deure i l'honor d'empa-
                               rar-les i vindicar-les.

                                              LA REDACCIÓ

                               Gatòlics del Bergadà!

                                  El vostre periòdic és ACCíO PO-
                               PULAR.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15