Page 1 -
P. 1

ANY II                             MATARÓ 23 DE MARS DE 19Í2                                     r7

  Setiîianari nacionalista República * Poríapíu m$ Disírictes de íllaíaró y d'JIretiys de IHar

  Redáeclo y fldministraeió:       flnuncis y eomunicats               Susepípció. 50 Cms. al mesHÚMOilÍ SDLÏ Cms.
      . Capneu de Poiol, num. 3, ler.         á pr>eus convencionals

  GENU ÁÜTONOilSTA REPUBLICA Uenjansa caciquista                                    Y es que en la direcció de la cosa públíca7lo
                                                           que menos es té en compte es l'interéf general
                                cfcrGupsavSScuSciiealeoyifiiaácnrenrrrisst.pa.aa.rnraaccráailcepBYáltSSDianLiaáriascadrvaaeneeeileetmnraylsrflrradaynrrlocpraddsaeéàeejsaraaeáD'eJhéycCoudpyscuCaercdiesseillaaaoaaslenymaoatMgdmcplrtrdtiatirréc'iicdahidtaDitDloedacasáaitliaaoulecreqíitttirlesópv,ietnrcnuamat,ppeuddtaylvegmeced'rutdE'aedoAtacsiari'eó'eblit,nsiacnrndleaelpéairqijtcócapeaaPqedanxnrluaáequclegcniyáienmsprlaulqeoaeisy.detauapílaarearaaiodaneqcthcce,dsctariatuiairoedsote,eaqceáotsnopslasraautslntnMepeputaqrarioqaagmropapuCnaunndcseuleeredrheeeeyoiir.crts,seaniaom/titöoraosalieaaxG^ücciscsqá'bihxríxoásásesioujgMcaeóssirórRbefeer'urcvheuáeeeisttr.níqtanreacccrSPniau0mNis,eraqerr'.tddieeoeseo.rucepeleos-lrldtieóqaaulncisu--dqdaa-eeue-t e- bnsmfcegrgenpdedaareamataieeeexmeavsigsrdr.gripssiáigspleuoeulsaLpaPEnaoemlerlsieto;ropisnneaán;dónnbyoaáccerenstchmqlraidoléirfelsqytseat.uiicien,3uatnpeteaipahlatóegnyemidnsobnadjoepetqnutiáeutctcsbiiuaxge,eoaoaeirlesee'ílrálsemassdrraqurránc,naaugnnpuaameagnterptr'srslmEuangcluadoeimuioptnllseueedartcvbpfrporniarnoraieséiinualhrasenauatscncarevsrscCádnitaysbameraurechqaio'eiastsbsaolasesurdra.tulitegsmnhsftseremescrteéro,e'oáctnbóaesteaeamibqssiansnlntnrulaoapmmoaitctegeopeusalrhceastsuooaeindsnaiidsómtncdsnántsíiinesosiyaeltyaesdsòtdtsaftrraeeu.dnn.edermlttaeugesimdacmebgninddnelogapiotr''cpa'ératakvnleboriisoqooalldtgets;rnararsnutjerterarasnealtvid-aaspneclleoattoota-ó;s---
    Aquesta cntitat en reunió general
  ordinaria celebrada el 24 dei propipa-
  ssat Febrer, acordá per iinanimií.at el
  cambi de. nom de la niateixa pí51 de
  <íCentre Nacionalista Hepublicá» ha-
  vent trayinéj les comunicacions opor-
  tun'es al Govern Civil, y transcorre-
  gnent el pías legal per si liavía cap
  incon^v-enient y no haventse rebut avis
  en contra, axí s'anoinenará eu lo suc-
  cessiu; lo que preguém tingan ben
  present totes les entitats Nacionalis:
  tes de Catalunya.

  Matarói de Mary 1912.                   pressa á fallar aquet plet en sentit favorable pel Induptablement sembla que perdém elsgló-
                                caciquisme, ja que obrau aixís, obra com à per- buls de ferro de lasanch, apoderantse de nostre
                                fecta antícatalá.                   cos social un aclaparador «tant se men dona» que
  El l^resident, El Secretan,                                           ens fa tornar insensibles y mitg masela.
  J. Cabot Brugnera D. Munt y Laymón BarcNeolonhaa, obrat pas ai.víg ab el cas Juncal de                Resfarém perqué la nació no sembli una fin.
                                                           ca que á fotsa de mudar d'administradors acaba
                                de El cuuyat d'en Lerroux es castellá, uo es veí   per desapareixer; tòta hi entren per ferla més'ri-
                                R. Barcciuua y nü vüjflaut y «ixíti, per medí d'uüa ca y alfinalcau per empenyos.
                                  0. se'l declara capacitai per esser regidor,
                                pero hiha molía diferencia d'un catalanista à ^ Y l'empenyo será l'unie porvenir que'ns ofe-
                                un lei-rouxisía.                   rirán tot« aqueta grana senyors que sovínt, go-
  AAraocisco                                                 vint, preñen y deixen els ministeris, com eli^
                                  Yd'aquesta.manera obran eis Ministres de regtrei-s última y eia antecesora.
                                la monarquía, apcsar de que una misma Uy
                                rá para iodos los espartóles en aquest cas com en
                                • molts altre^ s'iian fet dugues liéis, una per un         J. TARRÍTS^
                                catalanista y unaltre per un lerrouxisla.
    La mort acaba fl'arrebalarûoa l'home honrat                                 C'eíern mal
  y ferra republieá, qui fou en vida iiii model d'        Está ciar, que ho ha fet guiat pels elemenls
  houradesH y austeritat.                  caciquislcs del districie d'Arenys de Mar, aquests
                                elements que lo mateix s.erveixen per falsejar la
    Fill d'à quel! apódtol del federalism e l'in mor-
  tal Pi y Mar^^al defensa ab tot el cor les mateixes    voluntat de tot un poblé, que per induir á certs
  doctrines que'I sen plorai Pare, de República y      actes com el passat á Calella en unes eleccions      Aquest mal etern que aasota al poblé es un
  Federació.                         municipals.                      mal antiquat que'n vers de minvar proporcio-
                                                           nalment cada dia aumenti, me refereixo á la
    En Pi y Arsuag-a fou Diputat per Sabadel, al        Però lo qu'e« més detestable"es ìa conducta    diversitat de criteria que per discret tan abun-
  iniciarse aqiiell g-Iorios moiment de Solidarität     d'aquests mal anomenats republicans radicals     dan y quina deriváis son tant funestos per assolír
  Catalana, hi entrá á formar part, y al discutirle     que sempre van à remóle del caciquisme, aju-     el fí que á tots ens anima y que queda éintetisaf
  la maleida Hey de Jurisdiccions, la combaté y       dantlo à ensorrar el Pöble, aquest Pöble que sem-   en els vocables: LLIBERTAT T PROGRÈS.
  votá eu contra.                      pre tenen à la boca.
                                                             Aquesta diversitat de criteriaqufe'ns ocupa,
    En les memorables eleccions de Diputaide          Preneu ecsemple ciutadáns del Districte d'    te '1 seu origen en nostre manera d'easer y- d'
  1907, fou reèlegit per la Solidarität pel Districte    Arenys de Mar y quant vinguin eleccions escom-    obrar, puig que una gran part de la massa
  de Sabadel, que represents,fìnsque al veure la       bren d'una vt>gada á tota aquesta colla de caci-   popular viu molt refiada esperant que tot li 'pbr-^
  dei^pótica conducta dels reg-ioualistes apoian el     quistes y lerrouxistes que no mes serveixen per    tin fet, lo que motiva que vaigl sérnpre eama-
  sufragi corporatiu re'striugint, renuncià Î'acta.     fer injustlcies; els uns y elsaltres per traició als perduda que propia culpa, no preocupantse
                                ideals de llibertat á la República.          gens ni mica en estudiar detingudament sobre
    Com á escritor deixa en Pi y Arsuaga escri-                                  '1 plauol prácíic indicador d'un carni recte pera
  tes alg-unes obres literariea y alguna obra teatral.                 SrÒPKID COLOREü.      conquerir una eamena á la manera de regirá al
                                                           poblé, esmena profulsora per assolir solucions
    Actualment escribía el periodic EI Nuevo                                   práctiques envers un nou estât de coses, pera
  Régimen, en quin periódic hi publicá els seus       Socials                        resoldrer pulatinament nostre llüilaper l'exis-
                                                           tencia, mare de totes les Unites positives.
  minora articles, sen tots élis un can k la Repú-          «De sastre mudarás.               L'esser tant refiat l'element popular, el no
  blica y la Federació.
                                gfacdtpvsstriuaoa-aoeo'InbrrbsdmnsrlotovteeaeoaJreaNLmbrasrdonreaoscsiel,a"absi.oóqsenú;ocu,lh,eoessuleetaemnsdibamnomopenursnTiuésiEasetaiiitcgasssnlssehslucmpa,l'dgshrtadqievueqsanipauseamriunysaceiluttntasiuors:niryna,mesrctssaaiadsueocveceidtlninorsáadocaegsnimslasaacsdacuuttsabheeueedtiuadrierqralsneuieináautdtadanreleutnapoatteprnnrrnenauolólil.tnaagaspnpcttnaveiidnanptaasoneeemayflecoaisiicórrjaasbnmaieolspsdeiizs.nrtióaenaiiihtlscalnsouaatytandunraade'orrbcdndmenebsoeoo-le-isug--i-ustsfepipbbefdnlostepiaeineeselniesrismé,tpsmretridtévleasqancynPrpsar'ruraeaimaosrlrqeermosrltseijrul,nauiapetni.srdebnédbeiamaaeqimesicfctlfouhlaugopiicraéiymansgulslöalineetnuaitumibcbvsuohsirnlaáuiieeistpaaiaqbl,ssdvutIcóditepeaqavesceasecsiumnoisoannmóuetnlo,elleibnidbátstIniétlooiüeceaifnreaedbímaa',rsguaednrleetpuâdoqe,evaaeeeeiltcrenuseqanrlasoníutetmpeindputaenaueIent—aia'ulvdonveipnárnieldirosntmtviiosigtesslidtuauuprspetteacesetrqioeuaenitdorrnuensllpmeeíneqtortd(aueicmaauc?idebnandaepaaallvin)saierne'ar.'aehtmeiaáardrafleNmaer—ctippésgrlarolfreaaifueoeí,umi-,térs-nsnane-ss'aota--
    Era Diputat per Madrit é individuo del Co-
  mité Central de la Conjunció Republicana Socia-
  lista y del Derectori del Parfit Federal espanyol.

    Ab la seva mort, el Partit federal espanyol
  veu desepareixer una de les seves millors figu-
  res y eis republicans un home que sempre s'ha-
  bla dç.stiugit pel ee^ amor á la República.

    Descansi en pau I'ilustre repúblícy fervorós
  autonomista,

                        LA HIÎDACCÎÔ.

lì
   1   2   3   4