Page 1 -
P. 1

T^wa15 cents.                                               Àny I : Núm. 10

 Preu de suscripció    Vallesanci                                     Preus d'anuncis

Trimestre . . l'SO pies. PERIÒDIC REPUBLICÀ AUTONOMISTA                          Una plana . 80 pis. trim.
                                                      Milja plana. 40 > >
Anuncis Reclams-Avisos                                           Quart plana 25 » »
   a preus mòdics                                            Octau plana 15 > »
                                                      Peu de plana 10 > >

Redacció i Administració : Alfons IV, 86                                  Granollers, 10 desembre^ de l933

Enfront les eleccions municipals                                      litzat com bandera i programa electoral.
                                                       Potser res més no hauríem d'afegir~ a
 E l dia 24 de juny d'enguany, un estol       com pensin, deuen ésser considerats en un ma-
de ciutadans, enduts de llurs aficions        teix pla d'igualtat davant la llei, jutjantíse- baix aquelles ratlles per tal d'expresar públi-
polítiç(ues i més 4ue d'altra cosa d'un in-     u n sol punt de vista la moral de les persones.    cament el nostre^ sentir-. E n açiuests
tens sentit de patriotisme local, vàrem                                  moments en ç(ue la conveniència polítitía
decidir llançar a la llum pública el pri-        En l'ensenyança, propugnarem per a aconse-     o personal podria baver-nos aconsellat
mer número de la nostra publicació TER-       guir que sigui obligatòria i gratuïta, i particula-  un canvi d'actitud, es dóna el cas de que^
                           ritzant, estimularem que es doti a la nostra     no bavem d'esforçar-nos gens ni gaire
RA VALLEBANA.                    ciutat dels mitjans precisos amb l'urgència que    per a publicar un manifest de cara a les
                           el cas reclama.                    eleccions. Ja el teníem nosaltres aquest
  Creiem avui, al cap de sis mesos de la                                 manifest i no era altre que l'article pre-
nostra actuació periodística, més q[ue de        En les qüestions socials, desitgem peu i bar»   gonador- del nostre pensament en llan-
conveniència, de necessitat, publicar no-      monia i que el fruit del treball pugui ésser- gau-  çar-nos a la palestra pública.
vament l'article ç(ue servia de presentació     dit per tots, fins arribar per mitjans evolutius,
del nou periòdic i c(ue encapçalàrem amb       a que no pugui baver=bi qui, sense oferir a la      Si la nostra actitud en tots els núme«í
aç(uest epígraf: Kl nostre pensament.        societat rendiment de cap mena, visqui desafiant   ros de TERRA VALLESANA no bagues estat
                           els que es mantenen del seu esforç quotidià.     el respecte més accentuat a les persones
  Diu així, sense treure'n ni afegir-bi       Desitgem per- als treballadors, que, tal com els   i a les idees i el compliment més absolut
punt ni coma:                    funcionaris públics, s'els ofereixi, a l'empar i   de tot quant propugnàvem i oferíem, in-
                           amb la garantia de l'Estat, pensions de jubilació   dubtablement que en aquests moments
El nostre Densamení                 en els graus i forma que una llei justa determini.  no bauríem tingut, com ara, la sort dé
                                                      poder dir als ciutadans: Ço que avui us
  «Enardits d'un. sentiment patriòtic local i i^e-   Creiem que és una llastimosa ridiculesa l'ac-   diem, és el mateix de fa mig any.
neral, fa que sentim les nostres majors il·lusions  tual llei del Retir Obrer.
en començar les nostres tasques periodístiques.                                La conferència pública donada el dar-
                            Els Jurats Mixtes, tal com estan estructurats,   rer dimecres pel nostre il·lustre amic, E n
  EI nostre esperit inquiet ve a estroncar     entenem també que careixen en absolut d'auto-     Francesc Torras i Villa, significa la ple-
aquest mutisme, que talment sembla imposat,     ritat moral. Es una peça més en la ja Inaguanta-   na confirmació de tot quant bavem ma-
a la nostra ciutat, amb el desig ds treballar amb  ble màquina burocràtica.               nifestat.
el major entusiasme T;et tal de que els ciutadans
de bona voluntat s'apleguin sota la nostra ban-     Propulsarem també per tal que les regles de      Benvinguts siguin a la palestra local
dera republicana, autonomista i éranollerina.                               tots els partits polítics que vulguin, su-
                           l'kiéiene i sanitat siéuin obligadament observa»   perar la vida del nostre poblel
  Som intensament republicans. I perquè bo
som, laborarem amb tot el coratge per tal d'a-    des i imposades aquelles prevencions que certs      Benvinguts els ciutadans tots que vul-
conseguir que la República, com mare amorosa,    principis refusen i l'aplicació de les quals nosal-  guin intervenir en les properes eleccions,
ens aplegui a tots, ofegant les diferències que   tres creiem de justícia erv bé dej la societat.    amb nosaltres o enfront nostre! Tots me-
poguessin separar#nos.                                           reixeran el nostre respecte més absolut,
                            Procurarem uiv saludable complement en tots    per molt lluny que^ estiguirv llurs ideals
  Som fermaments autonomistes. I serà dogma     els ordres, per als homes de demà, i per tal do-   dels nostres, mentre aquests sàpiguerv
de la nostra actuació procurar enfortir per tots   narem als esports la nostra ajuda per l'impor-    defensar-los amb l'altesa de> mires que
els mitjans els llaços fraternals que ban d'unir   tància que es mereixen com educació física.      nosaltres bem procurat i procurarem
tots els espanyols.                                            fer-bo.
                            L fet ja aquest esboç de programa o senyalat
  Som fervents granoUerins. I en aquest aspecte   el camí que volem traçar a la nostra actuació      En aquests moments, que al revés
sí que solemnialment declarem que^ tots aquells   pública, saludem efusivament la premsa en ge-     d'altres vegades, no són moments d'odi
que posin de banda personalismes passats de     neral i en particular la d'aquesta ciutat i comar-  i de. passió, no sabem veure altre ideal
moda i es despullin de sectarismes de la baixa    ca. Adrecem també la nostra salutació a totes     millor per als nostres ciutadans que a-
política i vulguin aportar la seva intel·ligència,  les representacions i entitats; d'una manera es-   quest: G R A N O L L E R S !
el seu esforç i el seu entusiasme al servei de    pecial als nostres correligionaris i amics, a tots
Granollers, comptaran amb la nostra col·labora-   els quals ens oferim per tot el que pugui signi-     Tenim d'acusar—noblement, però tam-
ció franca i decidida. Entenem que no han d'e-    ficar un benefici moral i material per als nostres
xistir" a casa nostra el vet a les persones i la   ideals i sans interessos.               bé de la manera més clara i decidida,—
rancúnia. Les coses ben fetes, sigui qui sigui el
qui les faci, kan de merèixer la nostra aprovació,    I a la ciutat dels nostres amors, respectuosa-   els homes que durant dos anys i mig
sense eufemismes de cap mena. Àls que nosal<!    ment descoberts i amb la mà al cor, li prometem
tres creurem equivocats, ens esforçarem, amb el   orientar constantment la nostra actuació amb la    h a n governat el nostre poble, de la man-
nostre comportament, a discutir-los i jutjarà    major altesa de mires per tal de fer-nos dignes    ca absoluta d'aquest ideal que, com frase
los, per tal de feronos mereixedors del respecte   de l'orgull que sentim d'kaver nascut en aquest    lapidària, Josep Coma va calcar als nos-
aliè, i per a lograr-ho imposarem una serietat i   bocí de terra catalana que es diu Granollers.     tres cors: T O T P E R G R A N O L L E R S ! !
un respecte absoluts a les nostres activitats.
L'insult personal i l'intromisió a la vida privada    Salve, Granollers!                  N o ha estat pas precisament aquest
dels ciutadans, no trobaran pas acolliment a les     I a tots, salut!»                 ideal el guiatge de l'actuació municipal
nostres planes.                                               dels regidors granoUerins.
                            Pocíues vegades s'kaurà donat el cas
  Referint#nos ja a diversos aspectes generals   nostre.                          Ens fem càrrec de les convulsions po-

 de la vida política i social, diem que en l'ordre   Apareix un periòdic en nioments en         lítiques, que a voltes fan que als llocs de
                           cíue ni tan sols pot sospitar-se cïuan po-      éovern hi va^in a parar- éent de pensars
religiós entenem cjue tots els ciutadans, pensin   den ésser convocades unes eleccions mu-        ben oposats. Del c[ue no ens podem fer
                           nicipals i en presentar-se aq[uestes, al cap
                           de sis mesos, aquell mateix article és uti-
   1   2   3   4   5   6