Page 1 -
P. 1

15 cents.    T^ppa                                Any I : Núm. 1

VallesanciAnnDCis: Reclams                             Avisos: Bsaoeles

        PERIÒDIC REPUBLICÀ                AUTONOMISTA

Redacció i Administració : Alfons IV, 86                      Granollers, 24 de juny de l933

El nostre pensament                                 de demà, i per tal donarem als spoits
                                          la nostra ajuda per l'importància que
                                          es mereixem com educació física.

Enardits d'un sentiment patriòtic local i éeneral, fa clue» sentim les I, fet ja aquest esboç de programa

nostres majors il·lusions eiv començar les nostres tasq[ues periodístic(ues.    o senyalat el camí que volem traçar

El nostre esperit inç(uiet ve a estroncar atïuest mutisrre, c(ue^ talment a la nostra actuació pública, saludem

sembla imposat, a la nostra ciutat, amb el desié de treballar amb el major efusivament la premsa eiv general i

entusiasme per tal de que^ els ciutadans de bona voluntat s'apleéuin sota en particular" la d'aquesta ciutat i

la nostra bandera republicana, avxtonomista i í^anollerina.             comarca. Adrecem també la nostra

Som intensament republicans. I perquè bo som, laborarem amb tot el salutació a totes les representacions i

coratée per tal d'aconseguir que la República, com mare amorosa, ens aple- entitats; d'una manera especial als

gui a tots, ofeéant les diferències que^ poéuessiív separar-nos.          nostres correligionaris i amics, a tots

Som fermament autonomistes. I serà doéma ds la nostra actuació prosí els quals ens oferim pei~ tot el que

curar enfortir per tots els mitjans els llaços fraternals que ban d'unir tots pugui significar^ un benefici moral i

els espanyols.                                   material per als nostres ideals i sans

Som fervents éranollerins. I en aquest aspecte^ sí que solemnialment interessos.

declarem que tots aquells que posin de^ banda personalismes passats de mos«      I a la ciutat dels nostres amors,
da i es despullirv de sectarismes de la baixa política i vuléuirv. aportar la    respectuosament descoberts i amb la
seva intel·ligència, el seu esforç i el seu entusiasme al servei de Granollers,   mà al cor, li prometem orientar cons-
comptaran amb la nostra col·laboració franca i decidida. Entenem que^ no      tantment la nostra actuació' amb la
b a n d'existir a casa nostra el vet a les persones i la rancúnia. Les coses berv  major~ altesa de mires per tal de fer-
fetes, siéui qui sigui el qui les faci, b a n de^ merèixer la nostra aprovació,   nos dignes de l'orgull que sentim
sense eufemismes de cap mena. Als que nosaltres creurem equivocats, ens       d'baver~ nascut en aquest bocí de te-
esforçarem, amb el nostre comportament, en discutir-los i jutjar-los, per tal    rra catalana que es diu Granollers.
de fer-nos mereixedors del respecte^ aliè, i per a lograr^Ko imposarem una     Salvem, Granollers!
serietat i un respecte^ absoluts a les nostres activitats. L'insult personal i
l'intromisió a la vida privada dels ciutadans, no trobaran pas acolliment a      I a tots, salut!

les nostres planes.

  Referintínos ja a diversos aspectes generals de la vida política i social, La Cooperaííva Elèclrloa de Granollers

diem que en l'ordre religiós entenem que tots els ciutadans, pensiív com Un dia de la propera setmana, la comissió

pensin, deueiv ésser~ considerats en un mateix pla d'igualtat davant la llei,    organitzadora de la Cooperativa Elèctrica de
jutjantíse baix un sol punt de vista la moral de les persones.           Granollers es reunirà a l'eslatgre del Centre
                                          Gremial, per a llegir i aprovar els Estatuts
   E n l'ensenyança, propugnarem per a aconseguir que^ sigui obligatòria i    pels quals haurà de regir-se la mateixa.
gratuïta, i particularitzant, estimularem que es doti a la nostra ciutat dels
                                            Els Estatuts, obra de l'advocat i secretari

mitjans precisos amb l'urgència que el cas reclama.                 general de la comissió, don Josep Pufiet, és
   E n les qüestions socials, desitgem pau i barmonia i que el fruit del tre-  una recopilació exacta de la manera de pen-
                                          sar i sentir de la comissió, essent això sens
ball pugui ésser~ gaudit per tots, fins arribar per mitjans evolutius, a que^    dubte motiu de que sense gran discussió s'a-
no pugui baversíbi qui, sense^ oferir" a la societat rendiment de cap mena,     provi totsegüit, cosa que convé, per poder los
visqui desafiant els que es mantenerv del seu esforç quotidià. Desitgem per~    posar amb gran rapidesa a la consideració
als treballadors, que, tal com als funcionaris públics, s'els ofereixi, a l'entijí d'una assemblea de simpatitzants i llançar se
par~ i amb la garantia de l'Estat, pensions de^ jubilació en els graus i forma   ja obertament a la propaganda Intensa del
que una llei justa determini.                            projecte arreo de nostra ciutat.

   Creiem que és una llastimosa ridiculesa l'actual llei del Retir Obrer~,      Plau-nos, en nostre primer número, feli-
   Els Jurats Mixtes, tal com estan estructurats, entenem també que ca-     citar la Comissió organitzadora per l'energia
reixerv en absolut d'autoritat moral. Es una peça més en la ja inaguantable     i entusiasme amb què porta aquest magne
màquina burocràtica.                                projecte, projecte que, d'ésser on fet, posarà
                                          més alt encara el nom de Granollers.

                                            Desitgem que, tal com la comissió s'inspi-

   Propulsarem tarnbé per tal que-- les regles de rkigienc' i sanitat siguirv.  rà en localitats qúe ja tenen la seva Coopera-
obliéadament observades i imposades aquelles prevencions que^ certs princi-     tiva per a rimplantació en nostra ciutat d'una
pis refusen i l'aplicació de les quals nosaltres creiem de justícia eiv bé de^ la  simi'ar, quan ja el projecte sigui realitat, ser
societat.                                      veixi d'espill a altres pobles per l'enderroca-
                                          ment definitiu dels poderosos monopolis i pel
   Procurarem un saWaWe^ complement en tots els ordres, per als komes      millor proSt de l'economia dels pobles.
   1   2   3   4   5   6