Page 6 -
P. 6

ACTIVITATS

ACTES D'ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DE L'ENTITAT

Entre els dies 18 i 20 de febrer tingueren Uoc els actes de celebració
    del XXX Aniversari de la fundació de l'entitat (19-2-64).

fi CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA            UN PASSEIG PER LA GEOGRAFIA ELECTORAL
          "JAUME FIGUERA"                     TREMPOLINA 1868-1874

 Per segon any consecutiu tingué lloc aquest concurs     En Josep Armengol i Segú (historiador trempolí),
de fotografia en record del nostre benvolgut i no      ens va delectar amb una estupenda conferència sota
oblidat company Jaume Figuera. Aquest any, hi ha      aquesttítol, de la qual vam fer un dossier. L'assistència
hagut un augment del nombre de participants en la      de públic no va ser tot el nombrosa que calia esperar,
modalitat B/N. El motiu ha estat sens dubte la realització però com ja s'ha dit en moltes ocasions" aquell que no
el passat gener del curset de fotografia en B/N.      hi va ser s'ho va perdre", la veritat és que valia la pena.
L'assistència de públic visitant va ser, com en l'altra
ocasió, molt nombrosa.                              SOPAR D'ANIVERSARI

 S'exposaren un total de 63 fotos i els guanyadors      A l'Hostal del Llac de Cellers, amb un menú imprès
foren els següents: Primer premi (15.000 PTA) donat     i dedicat a l'entitat, i amb "olor de multitud" tingué
pel Ajuntament de Tremp a Xavier Socoró i Bainat      lloc el sopar del XXX aniversari de la fundació de la
per la foto titulada' 'Des del campanar". Segon premi    nostra estimada entitat.
(10.000 PTA) donat per Fotoservei Felip a Julio
Bailac i Bonales per la foto titulada" Ombra inatura" .    A l'entrada s'obsequià tots els assistents amb un
Tercer premi (8.000 PTA) donat per Recallés a Eva      fulletó titulat "Breus notes sobre els primers dies de
Maria Castells i Camarasa per la foto titulada "La     la Societat Amics de la Muntanya", imprès en paper
verneda de Palau". El premi infantil, cedit per Uriach   cutxé i amb importants dades històriques.
Foto Video fou per en Nicolàs BeUeri Roman per la
foto "Font de Caps de Talam". El trofeu Caixa de       Aquest any ens honoràvem amb la presència del
Catalunya a la foto més votada pel públic va ser per en   president de la Federació d'Entitats Excursionistes de
Salvador Medina Guerrero per la foto titulada "El      Catalunya, Sr. Francesc Sanahuja i Toledano iels Srs.
nom de la Rosa" .                      Embodas iJ erez vice-presidents segon i tercer. També
                              vam comptar amb la presència, encara que no física,
 El lliurament de premis tingué lloc el diumenge dia    del Sr. Francesc MartínezMassó, que va ser el President
20 al vespre al mateix lloc d'exposició (SalaPolivalent   de la FEEC quan va donar entrada a la nostra entitat
de "La Caixa"), i fou presidida per en Víctor Orrit     a la federació (es dòna el fet que la SAM va ser la
Batlle de la ciutat de Tremp. Tots els participants     primera entitat que va acollir la FEEC, que fins
reberen un petit obsequi d'Uriach Foto - Video i un     aleshores formava part de la Federación Española). El
record de l'acte, cedit per l'entitat. A tots ells moltes  Sr. Martínez Massó va excusar la seva presència per
gràcies per la seva participació.

BUTLLETí DE lA SAM, PÀC. 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11