Page 9 -
P. 9

EXCURSiÓ AL MONTSEC D'ARES

  El proppassat 30 de gener, i dins del   distanciant-se en petites colles. Els més
cicle d'excursions "el Montsec d'est a    esgotats, seguiren pels peus del cingle,
oest" organitzades conjuntament pel     per un camí planer fins la font de l'Es-
C.E.C. (Centre Excursionista de Cata-    cumó, a uns trenta minuts. L'altre grup,
lunya), C.E.LL. (Centre Excursionista de   anà per la dreta i pedreqosa canal entre
Lleida), l'Agrupació Excursionista d'Ur-   grans estimballs que els digué al pas
gell i la SAM. de Tremp; es va realitzar la d'Osca. Arribats a la carena del Montsec,
sortida corresponent al Montsec d'Ares.   i malgrat que el dia no era gaire clar,
                       vam poder d isfrutar de l'esplènd id pano-
  Amb aquestes excursions, a banda de    rama vers els Pirineus i la Conca de
l'esport, es pretén aprofundir el coneixe-  Tremp.
ment d'un dels elements més importants
del nostre patrimoni natural com és el     Seguint la cresta en direcció a llevant i
Montsec, així com intensificar les rela-   superant petits desnivells, arribàrem al
cions amb altres centres excursionistes.   cap del serrat de la font Freda, on pogue-
                       rem admirar -amb la constant oposició
  En aquesta ocasió, l'organització de   de la calitxa-, des d'una nova perspec-
l'excursió i la confecció de l'itinerari   tiva la Conca de Tremp. En continuar la
corregué a càrrec de la SAM.         marxa, ens trobàrem amb un pas on
                       haguerem de fer grimpada, la qual cosa
  A dos quarts de vuit del matí, des de   ens deturà momentàniament.
l'estatge social els sis membres que for-
màvem part de l'expedició, emprengué-      Després de superar la canal de Cas-
rem la marxa en cotxe fins la cruïlla de   colla, amb una forta pendent pedregosa,
l'Ametlla, a la Vall d'Àger, on ens trobà-  arribàrem al pla d'Escuma on ens retro-
rem amb la resta de companys dels cen-    bàrem amb el primer grup i dinàrem tots
tres de Lleida, Bellpuig i Barcelona. Un   plegats, férem petar laxerrada i fins algú
cop reunits, ens dirigírem fins el poble   aprofità per fer un sonet.
de l'Ametlla, on vam deixar definitiva-
ment els cotxes.                Després reemprenguérem la marxa
                       vers els corrals del pla d'Escumo. A l'es-
  D'ací, els cent-vint membres comen-    querra del Mas Cabaler hi deixem la
çàrem la processó a peu cap a Cal Cam-    torre d'Escumo o torre dels moros, i
perol, passant perla font Grossa, seguint  seguint el camí, arribàrem a l'Ametlla, on
la marxa per un camí que ens dugué al    celebràrem amb galetes j Ratafia la fi de
barranc de la canal d'Osca, part superior  l'excursió.
del barranc del Fustero.
                                   Joan Parisi i Serradell
  En aquest punt comença. veritable-
ment la pujada i el grup va estirant-se i
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14