Page 7 -
P. 7

Dies 16-17. de l'Estanyet, collada d'En-                            oest, amb la visita al con-
       tremonts, Montsent de Pa-                              junt arquitectònic de Mur:
       llars, Bordes de Llessui.                              Dinar de germanor a l'Hos-
       5.a sortida del cicle dedi-                             tal del Lago (Cellers) con-
                                                 juntament amb el Centre
       cat al Montsec. Excursió al                             Excursionista de Lleida,
       Montsec d'Estall.                                  Centre Excursionista de
                                                 Catalunya i Agrupació Ex-
       Itinerari:                                     cursionista d'Urgell. Per la
                                                 tarda, es realitzà una visita
       Pont de Muntanyana, Via-                              al Centre de Cultura "Jo-
       camp, cap del Montsec                                sep Manyanet" de Tremp,
       d'Estall, conjuntament amb                             on hi havia una reproduc-
       el C.E.LL., C.E.C. i l'A.E.U.                            ció de la Casa Pallaresa
                                                 tradicional.
       Aquesta sortida sols va
       ésser realitzada parcial-                              Assistència al Campa-
       ment, degut al mal temps.                              ment General de Cata-
                                                 lunya, a Montbui, Moià (Ba-
MDiaaig1'--.----,S"'"o-r7'ti"::;d":'a:-:=-:ap:::--;:;l;'-:e~c-d:;-e:Y:D-Oi2e3Ms. "u2-1:--2:-2r. ges).Organitzat per la Unió
                                                 Excursionista de Sabadell.
Dia 8.    Excursió a St. Corneli.    Dia 29.                       Excursió als estanys de
Dia 15.                                             Rius i Redó (Vall d'Aran).
       Itinerari:                                     Itinerari:

       Aramunt, font del Pujol,                              Hospital de Viella, Vall de
       Cim de St. Corneli, font de                             Conangles, barranc de l'es-
       la 0, Aramunt.

       Cloenda del cicle d'excur-
       sions El Montsec d'est a

                                                 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12