Page 6 -
P. 6

RESUM D'ACTIVITATS

Gener    Travessa Ager-Santa Lis-    Dia 27.   de M ira-Pallars-forat del
Dies 14-15. Cellers.                  gel, cim de Mira-Pallars-
       Itinerari:                 Puig del camí ramader-
Dia 5.    (Dia 4) Ager-ermita de Pe-         Hostal Roig - Tremp. Con-
       dra-Font de Gabriela-Ca-          juntament amb el C.E.LL.,
Dia 23.   nal de l'Embut-Santa Lis-          C.E.C. i l'A.E.U.
Dia 30.   Canal de pous de glaç,
       fent nit a la pallera de          Excursió a Llessui (Vall
       Montsec.                  d'Assua).
       Pallera de Montsec, cova
       de'n Rossell-Canal de Xu-   Març~    =-_
       rulla-Collada de Colobó-
                      Dia 6.    Participació a la 2." Tro-
       barranc de font de LaBes-   Dia 13.   bada d'Escudella a Claret.
       sa-Cova de St. Miquel (Mo-         4." sortida del cicle el
       ror)-Cellers.         Dies 19-20. Montsec. Excursió al Mont-
       Aplec de St. Sebastià (Ta-   Dia 27.   sec d'Ares (pas de Mont-
       larn).             Dia 31.   rebei).
       2." sortida del cicle d'ex-         Itinerari:
       cursions El Montsec d'est          Corçà, callet de la Pertusa,
       a oest. El Montsec d'Ares.         barranc de la Pardina, Mas
       Itinerari:                 de Carlets, Portell del Mont-
       L'Ametlla, .Cal Camperol,          sec, congost de Mont-rebei-
                             cova Colornera-paíanca del
       Canal d'Osca, Font de Sant         barranc Fondo-Mas de la
       Miquel, corral de Serral,          Pardina-Corçà. Conjunta-
       Pas d'Osca, Cap del Serrat         ment amb el C.E.LL., C.E.C.
       de la Font-freda, canal de         i l'A.E.U.
       Coscollà, Font d'Escumo,
       Torre d'Escumo, Mas del           Excursió al Pic de Cerví
       Cabaler, L'Ametlla. Con-          (Vall de Manyanet). Acam-
       juntament amb el C.E.LL.          pada de dos dies a l'alta
       C.E.C. i l'A.E.U.              muntanya aprofitant el bon
                             temps d'inici de primavera.
Febrer    Excursió a la Cova de les         Excursió a l'ermita del Mu-
Dia 6.    Set Sales (Santa Lis).           1101(Llordà).
       Itinerari:                 Itinerari:
Dia 20.   Tremp-Maror-ermita de la          Llordà, Siall, ermita de Mu-
       Fabregada (St. Esteve de          1101, Castell de Llordà,
       'Ia Sarga), pla de la Pua-         Llordà.
       Coll d'Ares-Sta. Lis-Cova
       de les Set Sales-Sta. Lis-         Acampada de Setmana San-
       Ager (visita a la Col·legia-        ta a St. Gervàs (Vall de Bar-
       ta)- Tremp. Excursió en           cedana). Excursió a la ser-
       cotxe.                   ra de Campaneta i visita a
       3.8 sortida del cicle dedi-        les ruïnes de St. Miquel de
       cat al Montsec. Excursió al        la Vall.
       Montsec de Rúbies.
       .Itinerari:          Abril    Menjada de la mona a les
       Tremp-Sl. Cristòfol de la   Dia 4.    Esplugues (Conques).
       Vall - Hostal-Roig - barranc        Excursió al Montsent de
                      Dia 10 .   Pallars.
                             Itinerari:
                             Bordes de Llessui, pletiu

Ei
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11