Page 4 -
P. 4

ADÉU-SIAU TONI

  Va ser en un dia de primavera, l'estació que aquesta representava. Acampades,
preferida dels excursionistes, al trencar  excursions, carrosses, marxes, cursets,
l'alba, amb el frescor de la matinada    diades de Sant Jordi ... i tota una àmplia
quan, com un bon excursionista vas      gamma d'activitats, ja no seran el mateix
emprendre el camí. No duies motxilla, ni   sense la teva presència.

botes, ni bastó. Res no et calia, ho sé,    Ha estat en la plenitud de vida de la
sinó no t'ho hauries deixat. Tu sempre    natura, i són: els arbres florits, les mun-
anaves ben preparat.             tanyes verdes, i els camps plens d'aque-
                       lles espigues, de les que encara parlà-
  Sí, el dia 6 de maig ens deixaves amic  vem tu i jo per Sant Jordi, els que t'han
Toni, ens deixaves a tots nosaltres i a una acomiadat en aquesta llarga excursió. I
entitat. La SAM acabava de perdre a un    els companys de sempre, els amics de
home que, malgrat no haver estat mai de   tantes excursions t'hem vist marxar vers
junta, era el seu millor col-laborador.   el país del gran repòs.

  Els que et vam conèixer, i vam tenir la   Amic Antoni Climent i Vallverdú, des-
sort de gaudir de la teva amistat i col-la- cansa en pau. La teva figura tindrà però,
boració et recordarem sempre Toni. La    una presència sempre viva en la història
vida excursionista si ens ensenya algu-   de la SAM.
na cosa en particular, és a fer i compartir
bones amistats. Tu vas ser això i quel-                     Jaume Figuera

com més, un defensor a ultrança de la

nostra SAM i, de totes aquelles coses

4.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9