Page 3 -
P. 3

SALUTACiÓ

         El proppassat dia 20 de gener, en assemblea extraordinària de socis,
       vaig ser elegit nou president de la SAM, en substitució d'en Josep
       Romero i Toló.

         Aprofitant aquest nostre mitjà de difussió, voldria explicar-vos en primer
       lloc els motius que m'han fet decidir a acceptar aquest càrrec.

         Fa ara uns setze anys, juntament amb d'altres companys, amb els quals
       compartia les inquietuds per la muntanya i per les activitats culturals, vaig
       integrar-me com a vocal de la junta de la SAM. Els tres anys que vaig treba-
       llar a la entitat, van representar una de les més enriquidores de la meva
       joventut i que m'han deixat una forta empremta en el meu caràcter. Allí vaig
       aprendre a treballar en grup, a compartir ideals, a gaudir de l'amistat, i a
       practicar unes normes de conducta social, de funcionament democràtic,
       que fora de l'entitat no eren massa corrents.

         Després d'aquesta etapa, a la que seguí uns anys de treball al Grupd'es-
       quí, de la SAM, una lesió física em va apartar forçosament de la pràctica
       esportiva, perdent d'aquesta forma el contacte directe amb l'entitat.

         Enguany, i a petició de la Junta Directiva, que va oferir-me desinteressa-
      dament tota la seva collaboració, vaig acceptar laproposta depresidir l'en-
      titat, i donat que no va ser presentada cap altra candidatura, vaig ser elegit
      president de la SAM.

         Això, personalment representa un honor i un motiu d'orgull. Però també,
      alhora, una gran responsabilitat; responsabilitat per mantenir una trajectò-
      ria i per aconseguir els tres punts bàsics que vaig exposar a l'Assemblea
      Extraordinària de socis: fomentar l'excursionisme infantil i juvenil, dotar a
      l'entitat d'una autonomia plena i necessària, i una renovació dels estatuts
      que permeti una organització més racional i impedeixi adoptar actituds
      presidencialistes.

         Ara, sols em resta encoratjar-vos, a la junta en primer lloc, als socis i a
      tots aquells que creuen en la validesa de l'obra que fa l'entitat, perquè amb
      la vostra collaboració puguem fertot allò que, a més de prestigiar a la SAlVI,
      contribueixi modestament a la tasca comuna de redreçament de la
      nostra terra.

         Cordialment, rebeu la meva salutació.

                                        , . Josep Tallada i Fité

                                                             3

..,=,
   1   2   3   4   5   6   7   8