Page 1 -
P. 1

ronsana

JULIOL-SETEMßRE 1979 SANTA EULALIA DE R O N S A N A          ANY XI! N-^* 9 9

  Les nostres escoles

 «Un bon mestre, sota d'un pi hi fa escola».

 Alexandre Gali, un dels grans pedagogs i educadors
de Catalunya, secretari del Conseil de Pedagogìa de
la Mancomunitat i també del Conseil de Cultura de la
Generalitat, és l'autor d'aquesta frase lapidària.

 Tots les hauríem de rellegir i meditar aqüestes pa-
raules. No pas ara solament, quan estem massa ner-
viosos, frenètics o potser torturáis i tot pel problema
que s'ha plantejat aquest començament de curs, sino
diverses vegades en el transcurs de l'any escolar.

  Fixem-nos que, a Santa Eulalia, eis nostres mestres
i eis nostres nois i noies, poden viure en la realitat
les classes a l'aire Iliure, sota d'un pi.

 També aquells mestres d'abans, que van marcar pro-
fundament el poblé amb un segell d'humanisme i de
cultura ben apresa, ens portaven a fer classes al bosc.
Una tarda el Sr. Batlle ens hi acompanyà a tots 70,
jugant i aprenent Cièncles Naturals. LIegiu també, si
US piau, la Netra emocionada que ens envia el veil
mestre Sr. Riart,

  Els Ajuntaments anterìors, molt especialment el dar-
rer, han fet esforços extraordinaris, recollint el sentir
del pöble, per dotar Santa Eulalia d'unes escoles
gairebé modèliques. Cal recordar, a més a más, que
el curs passat teníem 13 mestres i que eis alumnes
per aula eren, globalment, de 26 a 28. No arribaven
pas als 30 que «recomana» la U.N.E.S.C.O. com a xifra
ideal i que molts pocs països d'Europa han lograt as-
solir.

  No podem pas caure en un cofoisme egoista davant
d'aquesta espléndida infraestructura escolar amb que
comota Santa Eulalia. Hem de sentir-nos solidaris
dels problèmes dels altres. Dels de tots els altres po-
bles de Catalunya o d'Espanya, solament? Seria útil,
possiblement, per ajudar-nos a tenir una óptica cor-
recta i humana del nostre «gravíssim problema» de
l'ensenyament, llegir, en aquest matelx número de
«Ronsana», les dues cartes que ens envia el P. Jaume
Travesa des de l'india.

  Això. ens ajudarà a superar la negligència culpable
duns i la demagogia d'uns altres.

  Ens ajudarà també a treballar tots per millorar la
nostra escola i a aprendre a demanar no solament
mestres, sino «bons mestres», d'aquests que sota
o un pi hi fan escola.

  Els alumnes i mestre d'una aula de les nostres esco-
  les en pie treball, tal com la v o l d r l e m veure s e m p r e .

- El nou president del C. D. Sta. Eulalia. Francese Cla-
  aellas, fa entrega d'una placa de reconeixement al
  president sortint, Josep Moret.

— Una vista de l'exposició de fotografíes installada en-
  guany a la nova Biblioteca, i dels t r o f e u s que s'ator-
  gaven als concursants guanyadors.
   1   2   3   4   5   6