Page 7 -
P. 7

AGRICULTURA                                       RONSANA - 7

  Després de diverses reunions i contactes amb al-    combrarlas, ensenyament mitjà i professional, am-
tres pagesos, creiem que el primordial par l'agricul-   bulatori, atc,
tura del nostre pöble és:
                               — Volem dir, encara, que tots els veins del pöble
  ^ Defensa dels terrenys de regadiu i altres ter-    han de ser rigorosament informats de tot el que es
renvs aptes per al cultiu. No permetre que els que    faci. Transparència d'informació complatant la trans-
son utilitzats per a l'extracció d'àrids quedin inservi- parència de l'actuació.
bles per a I'agricultura.
                               L'avantatge més important que hi veiem és que
    Respectar i defensar les masies amb la seva ex-  ara, a l'hora de presentar-se, eis pertanyents a un
nlotació de bestiar, enfront de I'allau urbanlstic i   partit ho tenen més fàcil: pels tràmits, per les des-
donar facilitats per a la legalització de les granges   peses..., però, com a desavantatge, a l'hora de traba-
existents.                        llar a l'Ajuntament, de decidir, poden veure's condi-
                             cionats per aquest mateix partit, els intarassos del
  — Buscar solució al problema dels robatoris de     qual és possible que siguin contradictoris amb als de
fruités, hortalisses i demés productes del camp.     la població.

    Buscar solucìó al problema de la contaminació     Possiblement, aquests tindran un servei d'assesso-
de les aigües del riu.                  rament gratuit, però segurament també, aquest ser-
                             vei serà interessat, pel qua dèiem abans, pansant
INDUSTRIALITZACIÓ                     més amb el partit que amb al pöble. I, per altra ban-
                             da, hi ha moites altres possibilitats d'assessoraiment.
  No creiem que el nostre pöble pugui ni hagi de ser
un pöble industrial, però creiem que sí que és ne-      Als independents, en canvi, la nostra independèn-
cessari preveure o destinar un sector per installa-    cia ens permetrà actuar sense cap mena de condicio-
ció d'algunes indústries petites o mitjanes que ga-    nament d'aquest tipus. L'únic qua ha de condicionar
ranteixin llocs de treball per im creixement natural   la nostra actuació és la voluntat del pöble, da la ma-
de població. S'ha de controlor el que puguin provo-    joria dels ciutadans. Això, creiem nosaltres, és el més
car cap tipus de contaminació.              important de cara a fer un treball efectiu i exclusiva-
                             ment de cara al pöble.
 SERVEIS
    Serveis socials. — Atenció preferent a les per-   Creiem que, abans que res més, el que cal és saber
                             exactament com està l'Ajuntament econòmicament
 sones grans, ais malalts i ais infants.         parlant. Saber en qué consisteix, en definitiva, aquest
                             superávit q^ue cada any se'ns anuncia a l'hora de tan-
  — Serveis de sanitat. — Vetllar per un eficaç ser-   car l'exarcici, i aquest crédit últimament demanat
 vei sanitari. L'Ajuntament ha de procurar la coope-   per pagar deutes.
ració i col'laboració entre les persones que tenen al
seu càrrec aquest servei: metge, A.T.S., farmacia.      Un cop ben aclarit aquest punt, és quan es podrá
                             parlar de projectas i d'obres. I una de les primeres
  Necessitai de dos petits dispensaris dignes, un al   que s'haurien de far, pensem nosaltres, és acondicio-
Rieral i un altre a la Sagrera.              nar l'edifici da l'Ajuntament per installar-hi nova-
                             ment eis serveis d'oficines, i acabar d'una vegada per
  Enfocar amb realisme el problema de la contami-    sempre amb aqüestes oficinas provisionals i insufi-
nació del riu i les depuradores, fent complir la Ilei   cients, en un pis de lloguer, la provisionalitat de les
a tothom i cercant collaboració amb eis Ajuntaments    quals, com tantes altres coses, sembla ja definitiva.
veins.
                               I començar a traballar, das del primer dia, amb il-
  Cal una vigilància eficaç per resoldre el problema   lusió i honradesa, perqué l'Ajuntament tingui aquest
de les escombrarles que es deixen abandonadas ar-     aire de serietat i eficàcia, de bon tracte amb tothom
reu.                           i d'obertura a tot el poblé que defensem en la nostra
                             campanya.
  — Serveis administratius i tècnìcs. — Facilitar ais
horaris més adéquats als veïns del pöble en les ofi-     Nosaltres creiem en la damocràcia, par tant creiem
cines municipals i del Jutjat. Facilitar i agilitzar al  que l'entesa ha de ser democràtica. Creiem que la
màxim possible tots els tràmits, ajudant especial-    majoria ha de defensar el seu punt de vista sobre les
ment a les persones que tenen més dificultats. Bon    coses que es discuteixin, escoltant i valorant molt al
tracte amb tothom, serios i efìcient.           que diguin eis représentants de la minoría. Per la
                             seva banda la minoría, després d'expressar i far sen-
  Coordinació entre els serveis tècnics.         tir la seva opinió, ha d'acceptar noblement las deci-
 — Serveis publics. — Millorar en tot el possible    sions de la majoria.
aquests serveis. Per això calen contactes amb les
companyies d'autobusos, telèfons, electricitat. Tam-     Creiem que si això as fa per part de tots, l'entesa
bé el que fa referència als Serveis de Correus i Poli-  no será una cosa artificial. El que cal és això: astu-
eia Municipal.                      diar bé els problèmes, dialogar sobre les solucions i
                             accaptar el punt de vista que decideixi la majoria.
ESPORTS
                               I acceptar no vol dir pas necessàriamant estar-hi
 Protegir decididament l'esport amateur practicat    d'acord. Vol dir, simplement, acceptar: no emprar
pels joves del nostre pöble.               métodes antidemocràtics per sortir cadascú amb la
                             seva. No fer joc brut.
 Recolzar l'esport escolar, infantil i juvenil.
                               Creiem que aquesta és la millor manera perqué
Procurar promoure altres esports per al iovent, a     tots els veïns da Santa Eulàlia, dones i homes, grans
mes de fútbol. r i- j ,                 i joves, obrers i empresaris, comerciants i pagesos,
                             se sentin ben representats en aquest Ajuntament nou
ALTRES                          que, entre tots, hem de fer ben eficaç i al servei de
                             tot el pöble.
 — Una comissió de gent responsable hauria d'an-
carregar-se de l'organització de les festes populars
1 tradicionals i, a més a més, podria coordinar totes
ies activitats festives del pöble.

 -- Creiem indispensable estudiar i resoldre con-
juntament amb eis pobles veïns alguns dels problè-
mes existents o serveis necessaris: contaminació, es-
   2   3   4   5   6   7   8