Page 6 -
P. 6

6 - RONSANA                             1. Joan Cabot Pañach
                                     Tipògraf-Linotipista • Casat • 47 anys
AGRUPACIO D'ELECTORS
                                  2. Josep Danti Sala
          Candidatura                      Tècnic en Ràdio i T.V. - C a s a t - 51 anys

          « RQNÇANA »                   3. Marcel Galobart Flaqué
                                     Professor de 2.°" Ensenyament - Casat
ECONOMIA MUNICIPAL                            53 anys
  Comptes clars.
  La màxima transparència en tota l'actuació muni-        4. Joan Duran Guai
                                     Agricultor - Ramader - Casat - 43 anys
cipal, especialment en el referent a la part econò-
mica.                                5. Francese Cladellas Bonet
                                     Comerciant - Casat - 43 anys
  Un pressupost ordinari pensât d'acord amb les ne-
cessitats i possibilitats reals del pöble, i una admi-       6. Josep Clurans Cabot
nistració d'aquest pressupost el més ajustada possi-           Administratiu • Casat - 56 anys
ble a les previsions.
                                  7. Josep Viñeta Duran
  A l'hora d'acordar la realització de les obres de           Paleta - Casat - 33 anys
certa envergadura, és imprescindible fer una escala
d'importància consultant el pöble:                 8. Manel Cabot Padrós
                                     Agricultor-Ramader - Casat - 47 anys
  — obres imprescindibles
  — obres necessàries                       9. Francese Franch Daimau
  — obres supèrflues                          Serraller - Casat • 46 anys
  I, naturalment, gastar els diners i les energies en
fer les obres imprescindibles i les més necessàries.       10. Isidre Flaqué Bonet
I a l'hora de fer-les, pensar la manera més conve-            Acabats construcció - Casat - 54 anys
nient:
  — posar-Ies a subhasta                     11. Enrié Barbany Cabot
  — amb contribucions especiáis deis beneficiats,            Tèxtil - Casat - 42 anys

    sempre amb repartiment just i equitatiu, que       12. Pere Giurane Mas
    prèviament ha estât discutit i acceptai.             Mecànic - Casat - 25 anys
  Estar sempre atent i disposât a demanar i aconse-
guir deis organismes superiors les ajudes econòmi-        13. Antoni Ferrer Calonge
miques i tècniques que permetin portar a terme              Tècnic Tèxtil • Casat • 32 anys
obres importants.
ORDENACIÓ DEL TERRITORI                  les construccions amb total igualtat de traete per a
  Fer un estudi profund de la situació territorial ac-  tothom.
tual del nostre municipi i del que és més convenient
de cara al futur de la nostra població.           Referent a les urbanitzacions, fer complir les nor-
  Buscar l'equilibri en els diferents sectors: urbà,   mes estrictament quant als serveis que requerekec,
agrícola, forestal, industrial, serveis, etc., de cara a i no acceptar l'Ajuntament cap d'aquests serveis si
cobrir les necessitats de mà d'obra i serveis actuals   no tenen una qualitat tècnicament garantitzada.
en previsió de futur, però sempre procurant un crei-
xement modérât, ordenat i natural del nostre muni-    ENSENYAMENT I CULTURA
cipi i, sobretot, mantenir la nostra personalitat com    Promoure la cultura, especialment ajudant a les
a pöble i el poder de decisió en les coses que ens
afecten directament.                   persones i entitats que treballen en aquest camp
  Sobre aquesta base, fer un pía de qualificació del   que poden atendre un ventali molt ampli d'activitats
sòl i d'ordenació mirant únicament el bé comú, en-    com per exemple: cursos periòdics gratuits d'am
cara que en alguns casos s'hagin de sacrificar inte-   pliació de cultura i de preparado professional, ser
ressos particulars.                    vei d'orientació professional per a nois ì noies. Con'
URBANISME                         ferències. Exposicions. Visites d'estudi. Excursions
  D'acord amb el pía anterior i Ies normes generals   culturáis.
sobre urbanisme, concedir eis permisos i controlar
                               Convé augmentar la relació entre Escola i Ajunta-
                             ment, évitant recels i mais entesos.

                               Transport escolar: és un servei necessari. Cal vet-
                             llar diversos aspectes i problèmes: subvenció estatal,
                             transport de pàrvuls, etc.

                               Centres de Batxillerat i de Formació professionali
                             Santa Eulalia augmentará ràpidament el nombre
                             d'habitants. Problema del trasUat deis estudiants a
                             Granollers, Cardedeu, Caldes, etc. Recollint el senür
                             de moites families del pöble, cal començar a treba-
                             llar per tenir el més aviat possible centres d'aquest
                             tipus en la seva categoria mínima, per anar-los ep-
                             grandint segons les necessitats i résultats. Possible-
                             tat de fer un esforç mancomunat amb eis municipis
                             veins.
   1   2   3   4   5   6   7   8