Page 5 -
P. 5

E N S E N Y A M E N T , CULTURA I E S P O R T S                      RONSANA - 5

I. Situacíó actual                     din a conèixer la historia, el patrimoni i la cultura
                              del nostre poblé.
  Mo sabem quina quantitat de diners dedica Tactual
Aiuntament a la promoció de la cultura i l'esport.      — En coHaboració amb altres entitats del poblé,
í Escola està desorganitzada i empobrida. La cultura    organitzar colonies d'estiu pels nostres filis, així com
ï'ha limitât a uns pocs actes folklòrics. L'esport, a   pels nostres grans viatges turístics i estades de re-
excepció fata del fútbol que el promouen gràcies a     pos.
uns quants veïns. és pràcticament nul.           SANITAT I SALUT PÚBLICA
                              I. Situació actuaZ
  A pesar de la renovacio pedagògica que s esta pro-
duint arreu de Catalunya, l'escola estatal de Sta. Eu-    La situació actual de la Sanitat i Salut Pública
lalia no permet formar als nens, en aspectes tan im-    està poc menys que abandonada: metge i practicant
Dortants com el contacte amb la natura, el mon del     sense plaça, i practicant amb plaça que viu a Grano-
treball i el coneixement del país, de la seva llengua,   llers. És tot el qué tenim a part de la farmàcia. A
i de la seva historia...                  més, darrerament, les qüestions personals entre
                              aquests professionals ha enfosquit més la situació.
  Els nostres fills pateixen l'allunyament d instituts
de B U.P. i Professional.                   Manca de farmaciola d'urgències, de dispensari,
                              d'ambulància, d'un minim local on poder atendre les
  No tenim cap tipus d'escola de formació d'adults.    cures més elementáis. Qualsevol enfermetat una mi-
  Manca total d'equipaments culturáis tant per la     ca important s'ha de tractar a Granollers o a Barce-
gent gran com pels joves i infants.            lona, el que suposa molésties i hores de treball per-
  Les instal-lacions esportivas es redueixen a un     dudes.
camp de fútbol i a una petita pista.            II. Programa Socialista

IL Programa Socialista                    La Salut i no la malaltia ha d'estar en el centre de
                              la política sanitària de l'Ajuntament. Haurien de con-
Creiem i defensem una societat que fonamenta        siderar la malaltia com al fracàs comunitari per con-
                              servar la salut. El nou Ajuntament ha de treballar
llur futur en el Ilibre i Tescola. És l'únic camí que   dur per facilitar una salut física, mental i social ade-
                              quacies a Sta. Eulàlia. Té de potenciar tots els sec-
farà possible una societat autènticament Iliure i plu-   tors que generen salut: educació, vivenda, tracta-
                              ment d'aigiies residuals, contaminació, urbanisme,
ralista.        ,,               ,  l'esport, inspeccions preventives i éducatives, etc....
                              III. Programa a curt termini
Creiem i defensen una escola descentralitzada
                               — Crear un petit centre de Salut que abraci: cu-
i depenent de la Generalitat, organitzada, progra-     res d'urgéncia, dispensari, ambulància, A.T.S., i Assis-
                              tent Social. D'aquesta manera s'atendria l'assistència
mada i autogestionada per la comunitat escolar on     sanitària imprescindible i, alhora, serviría com a cen-
                              tre d'informació, educació i prevenció de la malaltia.
es troba inserida (alumnes, mestres, pares i d'altres
                               — Coordinar ais actuals professionals de la medi-
sectorVso).lem una escola pública, renovadora, creativa,  cina de Sta. Eulàlia a fi que unint criteris i accions
                              solucionin Tactual situació.
arrelada i oberta a la realitat del poblé i del país.
                               — Campanya de conscienciació coHactiva a fi d'a-
III. Programa a curt i a mig termini            conseguir que Sta. Eulàlia tingui plaça de metge.
  — Creació d'uns Conseils Municipals de Cultura i
                                La principal avantatge que veiem i que pensem
Esports, en el quai hi estiguin representáis els esta-   aprofitar de la pertinença a un partit, és l'existència
ments directament implicats en I'activitat escolar,    d'una infraestructura d'informació i assessorament
cultural i esportiva de Sta. Eulalia i que contempli    que, en determinades questions, pot ser molt neces-
tots els aspectes relacionats amb aqüestes activitats.   sària.

  — Debat public per estudiar la possibilitat de cons-    També hem de tenir en compte que una organitza-
truir un conjunt cultural i esportiu a la zona avui    ció de partit està arrelada a pobles veïns, comarca,
anomenada poliesportiva.                  provincia, nació, estât i per tant possibilità una pla-
                              nificació coordinada a tots nivells.
  — Considerem que tenint aquests equipaments
imprescindibles, dotarien al pöble de les armes ne-      Per altra banda, una candidatura de partit garan-
cessàries per promocionar-se cultural i esportiva-     teix una linia d'actuació molt clara, dones sempre
raent. No son iniciatives el que falten a Sta. Eulàlia.  estarà fonamentada en una ideologia no pas en per-
Actualment el Casai Parroquial, monopolitzat per un    sonalismes interessats o grups de pressió.
grup de persones molt définit, no pot servir com a
centre cultural popular.                    La nostra política a l'Ajuntament estará fonamen-
                              tada en una gestió honesta i transparent. Com a con-
  — Una cop aconseguit aquest centre, seria fácil     seqüéncia d'aixö pensem que la primera fita és cla-
crear grups corals, de teatre i d'espiai per a totes les  rificar davant el poblé l'estat actual de l'Ajuntament.
edats..., cinema, festivals, recitals, espectacles infan- A partir d'aquí pensem que s'ha d'establir una es-
tils, festes de tradició popular, que possibiliten tro-  treta coHaboració entre el poblé i représentants que
bar I'identitat coHectiva del pöble...           possibiliti una actuació d'acord amb les prioritats de
                              cada sector.
  Aquest mateix centre cultural-esportiu estaria do-
tat d'una piscina i pavelló d'esports que podría si-      Ens presentem a l'Ajuntament perqué crerem que
multanejar les activitats- esportives amb les de ca-    podem col-laborar a lograr una gestió municipal d'a-
rácter festiu o cultural. Aleshores seria fácil promo-   cord amb eis interessos del poblé. És per aixó que
cionar d'altres esports oblidats a Sta. Eulàlia, com    tenim predisposició a l'entesa amb eis membres de
patinatge, bàsquet, frontó, ping-pong, etc....       les altres candidatures. N o obstant tenim molt ciar
                              que hem de defensar el nostre programa, que és el
  — Activar la posta en funcionament de la futura     que votaran eis nostres electors.
biblioteca municipal dotant-la de pressupost i perso-
nal capacitai que fagi arribar la funció de la biblio-
teca a tot el pöble.

  — Debat públic sobre la problemàtica dels nostres
joves. Tenim a Sta. Eulàlia al voltant de 140 adoles-
cents i joves entre els 15 i 18 anys. Quin futur els
espera? Qué pot facilitar-els-hi el pöble, treball, es-
tudis, formació professional?

  — a nivel! intermunicipal: Institut i formació pro-
    fessional

  — a nivell local: Escola d'Arts Aplicadas i Oficis,
    lligada al món del treball, a l'entorn del poblé
    i de la comarca (impremía, teixits, fusta, cerá-
    mica, pintura, música, fotografia, etc....).

  — S'han de promocionar i fomentar activitats en
cursos nocturns sobre temes que demanin grups de
cmtadans: informació permanent d'adults; classes de
catala (també per a castellano-parlants).

  — Subvencions a treballs d'interès local que aju-
   1   2   3   4   5   6   7   8