Page 4 -
P. 4

4 - RONSANA

        Partit dels                     1. Genis Puigdomènech Salas
                                     Mestre d'obres • Casat - 57 anys
        Socialistes
                                   2. Jordi Iglesias Vives
        de Catalunya                       Tèxtll - Solter - 28 anys
        C PSC - PSOE ]
                                   3. Josep Moret Garbi
HISENDA                                  Agricultor - Casat - 45 anys

  Les finances constitueixen un dels elements clau         4. Jordi Guerrero García
de la vida municipal perqué condicionen les possi-            Administratiu - Casat - 34 anys
bilitats de realització de qualsevol programa muni-
cipal.                                5. Manel Cabot Cuscó
                                     Pagès - Casat - 53 anys
  A curt termini l'Ajuntament s'haurà de moure en
el marc de la normativa legal heretada del franquis-         6. Teresa Subirats Daihom
me. En aquest contexte caldrà aprofundir al màxim             Sanitat - Soltera - 28 anys
les possibilitats de Tactual sistema fiscal a nivell lo-
cal. S'hauran de tenir en compte eis recursos tribu-         7. Jordi Piño! Franch
taris actualment no explotats o explotats insuficient-          Metallúrgic - Casat . 48 anys
ment i també els beneficis socials que preveu la le-
gislació actual en forma de taxes.                  8. Sebastián León Rubio
                                     Administratiu - Casat - 32 anys
  Pel que fa a les urbanitzacions, s'hauran d'establir
contribucions especiáis per revertir-hi el cost total        9. Esteve Carreras Pérez
que generin.                               Emp. Banca - Solter - 26 anys

  Creiem també que el nou Ajuntament es té d'adre-         10. Garles Torras Roca
çar a la Caixa d'Estalvis, com a institució directa-            Representant - Solter - 20 anys
ment beneficiada pels estalvis del pöble, per tal de
reclamar Ilur colíaboració en el finançament de les         11. Cristóbal Velasco Sánchez
obres i serveis locals.                          Llic. Filosofia - Casat - 39 anys

ORDENACIÓ DEL TERRITORI                       12. Antonio Peiroten Campo
  L'objectiu primordial de la política municipal d'or-          Xòfer - Casat • 34 anys

 denació del territori, creiem que ha de ser la conse-       13. Manuel Gómez Infante
cució d'un equilibri entre les diferents activitats            Ebanista - Casat - 44 anys
 socioeconòmiques que tenen Hoc en l'àmbit del ter-
 me municipal de Sta. Eulàlia, mitjançant ima p l ^ i f i -     14. Isabel Serna Casais
 cació que faci compatible el creixement economic             Dona de casa - Casada . 34 anys
 amb la preservació del patrimoni natural.
                               esmentat, dones en cas contrari, correm el perill de
  Per poder arribar a unes conclusions que facin      provocar problèmes socials i urbanístics que són els
 possible una actuació encaminada a aconseguir l'ob-     que, precisament, volem corregir. Per altra banda,
 jectiu esmentat, és necessari fer una anàlisi del crei-   pensem que no es pot, de cap manera, situar aquesta
 xement que s'ha produit en el nostre pöble durant      zona industrial en els terrenys de regadiu, com nor
 els darrers 15 anys.                    malment està passant. Això suposaria donar un pas
                               endavant i dos enrera.
  Aquest creixement s'ha basat exclusivament en la
 parceHació de terrenys agricoles, més o menys pro-       Tenint en compte tot el que hem exposât creiem
 ductius, amb fins especulatius, sense cap control.     que, pel que fa a Tordenació del territori, els princl-
 Aquest procès ha provocat Testât de coses que es      pis bàsics d'actuació del nou Ajuntament tenen de
 pot comprovar donant una volta pel terme munici-      ser els següents:
 pal. El territori de Sta. Eulàha està totalment frac-    — Portar a terme una planificació a nivell municipal,
 cionat, esgarrin^at per una xarxa laberíntica de car-
 rers, en la majoria dels casos deficitaris pel que fa a     a fi d'evitar el colapse de Tactivitat econòmica
 la infraestructura.                       que contempli:
                                 La creació d'una zona industriai que no coincr
   A la parceHació caòtica del terme, ha seguii la       deixi amb les zones agricoles més fèrtils.
 construcció, igualment caòtica, i en molts casos fora      Racionalització de les zones del ease, amb la pers-
 de la normativa minima exigida.                 pectiva de que absorbeixi el creixement demogrà
                                 fic, i amb una densitat que faci possible la crea-
   La conseqiiència de tot això, a part de la degrada-     ció de zones urbanes pròpiament dites.
 ció naturai i paisatgística irreversible, ha estât, a ni-    L'ordenació dels terrenys municipals preveient-
 vell d'activitat econòmica, el desenvolupament de la       hi la situació d'equipaments en aquest moment
 indùstria de la construcció en ims nivells totalment       deficitaris.
 desproporcionats per a un pöble com Sta. Eulàlia.     — Corregir els déficits d'infraestructura urbana a
                                  niveU de tot el pöble i programa d'actuació per
   En aquests moments, quan ja s'ha deturat el pro-       fer front al problema. Aquest programa es tindra
 cès de parceHació de terrenys, ens trobem que la in-       de negociar amb tots els promoters implicáis en
 dùstria de la construcció està totalment saturada i       les diferents urbanitzacions de Santa Eulàlia.
 no hi ha Hocs de treball per a la gent jove que els    — Tenir present que Santa Eulàlia està inserida dins
 necessita.                            un àmbit comarcal superior, i que molts problè-
                                  mes es podran solucionar millor i més econòmi'
   És per això que creiem imprescindible i urgent la       cament a nivell de mancomunitat de mimicipis.
 delimitació d'una zona industriai que permeti la      — Evitar qualsevol agressió a la Naturalesa que eœ-
 creació de nous llocs de trebaU per a la gent del pö-      pitjori les condicions ja deteriorades de Tàmbii
 ble. Aquesta zona industriai però, s'haurà de limitar      natural de Sta. Eulàlia.
 a les dimensions precises per aconseguir Tobjectiu     — Aprofitament de les aigües. S'hauria de fer uî
                                  estudi comparatiu de necessitats i recursos d^
                                  gua a Sta. Eulàlia i racionalitzar la distribucio
                                  per tal de garantir el subministre d'aigua potable
                               — Depuració de les aigües residuals industrials i
                                  domèstiques que faci possible la seva reutilitza-
                                  ció per regar sense perill de contaminació.
   1   2   3   4   5   6   7   8