Page 3 -
P. 3

SANITAT                                                      RONSANA . 3
                                 recreatiu, formatiu i competitiu donant preferèn-
— Fer les gestions necessaries per aconseguir ima        cia a aquells que realitzen una tasca social.
  plaça de metge titular.                 — Que l'esport disposi de monitors qualificats.
                              — Procurar que les instal-lacions actuals s'aprofitin
Aconseguir el funcionament de dos llocs d'assis-         al màxim i estiguin amb òptimes condicions de
                                 funcionament i conservació.
tència adéquats en els nuclis més importants de       — Proposem un estudi de les diferents fases de
població.                            construcció del projecte de la zona poli-esportiva,
Proposar la creació d'un «Puesto de Socorro» de-         ja aprovat per Tactual Ajimtament.
                              — Estudiar la possibilitat de fer una pista de trial
penent de la Creu Roja, en el nostre terme muni-         i moto-cross.
cipal, amb les consegüents avantatges de: Servei
de primers auxilis, ambulància i servei d'urgèn-      ESPLAI I TEMPS LLIURE
cia. També cal tenir en compte la importancia        — Procurar la construcció d'un Casal d'Avis, que po-
que pot tenir el fet que molts joves del pöble pu-
gain fer el Servei Militar en aquest cos. A més         dria ser finançai per la Caixa d'Estalvis de Cata-
poden ser intéressants eis cursets de socorrisme         lunya en el seu pía d'obres socials i situât en el
i primers auxilis per a formació d'adults i esco-        seu terreny.
lars.                            — Fomentar, canalitzar i coordinar les iniciatives de
     /                            grups del poblé relacionades amb l'espiai, évitant
                                 la formació de grups tancats.
— Control Sanitari de les aigües potables.         — Donar facilitais i mitjans ais joves perqué tinguin
                                 les seves pròpies diversions al pöble.
— Millorar la recollida i eliminació d'escombraries,    — Potenciar i col-laborar en les iniciatives autèntica-
  intentant un servei mancomunat amb pobles          ment populars que tendeixin a mantenir i recu-
  veïns 0 a nivell comarcal.                  perar totes les festes tradicionals.

ÍNDÜSTRIA                          GOVERNACIÚ
                              — Organitzar la vigilancia diürna i nocturna deis po-
  El nostre pöble no ha de ser bàsicament indus-
triai, però cai preveure la creació de llocs de treball     licies municipals. Si es pogués establir im servei
nous que puguin absorvir la mà d'obra locai, d'acord       mancomunat, es disposaria prácticament amb el
amb les necessitats.                       mateix personal d'un servei permanent les vint-i-
— Que els llocs que s'estableixin com a zones indus-       quatre hores del dia.
                              — Vetllar per tal d'evitar sorolls nocturns i estar
   trials, siguin terrenys pobres i poc aprofitables      protegits deis delinquents i irresponsables.
   per l'agricultura. A ser possible prop de la carre-
   tera, amb vials propis i apartats dels nuclis de     Presentem la nostra Candidatura a les properes
  població.                        Eleccions Municipals recolzats per «CONVERGÉN-
— Escollir indústries petites i poc problemàtiques.     CIA I UNIÓ» per les següents raons:
— Controlar fortament la contaminado ambiental.       — Els Candidats som militants uns, i simpatitzants
— Evitar un creixement industrial desmesurat que
  podria provocar una despersonalització del muni-      els altres, d'aquesta Coaliciô.
  cipi.                            El nostre plantejament s'adapta en general a la
— Buscar les solucions més idònies als problemes        política Municipal d'aquesta Coalició.
  que plantegen les indústries actuals.            El fet de presentar-nos emparats per aquesta, no
                                condiciona la nostra actuació, ja que disposem de
URBANISME                            plena autonomia en les nostres decisions.
— Legalitzacio de totes les urbanitzacions existents.      Tenim a la nostra disposició el Servei d'Assesso-
— Exigir que totes les urbanitzacions disposin dels       rament Municipal (S.A.M.) format per professio-
                                nals i experts en tots eis temes que poden plan-
   serveis necessaris i que reuneixin les degudes con-    tejar-se al Municipi. Aquests serveis i assessora-
  dicions.                          ments són gratuits i pot representar un estalvi
— Elaborar un projecte que solucioni el problema        important per al poblé.
  de les a i ^ e s residuals del municipi i gestionar la   El partit ens ajuda a tenir una visió i una línia
  finançaciô d'estacions depuradores.             d'actuació política molt mès àmplia.
— Aplicar les normatives municipals que regulen els
  permisos de noves construccions i vetllar per evi-     Organitzar l'Ajuntament amb Comissions mixtes
  tar les construccions clandestines.           de treball —formades per consellers i gent del po-
— Obligar a les empreses constructores forasteres a     blé— i mentalitzar ais veins perqué hi participin.
  donar-se d'alta en el municipi.
— Ordenació de la plaça Maragall.
— Gestionar la realització de les obres compreses en
  el Pía Sant Jordi (consistent en l'asfalt deis prin-
  cipals carrers d'accès al Rieral, Serrât i Bonaire)
  a càrrec de la Generalitat.
— Estudi de la finançaciô, accès i construcció del
  «Pont del Rieral» i altres vials.
— Gestionar la Municipalització de les aigües.

ESPORTS                            Tenint en compte que la nostra fita 6s aconseguir
— Revitalitzar el Patronat d'esports Municipal de      el be del pöble, serem capagos d'entendre'ns amb
                              qualsevol que pretengui el mateix.
  manera que comprengui a nivell escolar els dos
  aspectes, formatiu i competitiu, i a nivell d'adults:
   1   2   3   4   5   6   7   8