Page 2 -
P. 2

2 - RONSANA

COALICIO ELECTORAL                          1. J a u m e Valis Bassa
                                      Mestre Nacional - Director de Centre
PROGRAMA D'ACTUACIÖ MUNICIPAL                       Casat - 40 anys
A STA. EULALIA DE RONSANA
                                   2. Vicen9 Barniis Gírbau
  Proposem un Ajuntament obert a tothom, per               Mestre d'obres - Casat - 38 anys
aconseguir-ho pensem crear comíssions de treball
formadas pels regidors elegits i els veins del pöble         3. Francese Isern Pou
interessats en Ies diferents temàtìques Municipals,            Pèrit avícola - Casat - 38 anys
que elaboraran conjuntament la política a seguir en
els aspectes següents:                        4. J o s e p Valls Bassa
                                      M e s t r e i Graduai Social - Casat - 37 a.
AGRICULTURA I RAMADERIA
  Agricultura: S o m conscients que actualment l'agri-       5. J o s e p Uñó Ciurans
                                      Estudiant de Cièncles Empresarials
cultura en el nostre pöble ha quedat força mal-              Soltar - 22 anys
parada, per evitar que això continui, Proposem:
— Salvar al màxim els terrenys de conreu amb pre-          6. J o s e p Ciurans Roura
                                     Enginyer Tècnic Industrial - Casat - 26 a.
   ferència les zones de regadiu.
— Organitzar una eficaç guardería rural que vetlli          7. Ramon Bau Terradellas
                                      Fuster - Casat - 35 anys
   les collites.
— Canalitzar els ingressos obtinguts per contribució         8. J o a n Casals Dalmau
                                      Electricista instal-lador - Casat - 31 a.
   rústica i fer que reverteixi en benefici de la gent
   del camp.                            9. Lluís Duran Guai
— Evitar que eis recs serveixin de clavegueres.              Delegai de Banca - Casat - 32 anys
  Ramaderia: La ramaderia és en aquests moments
la principal font d'ingressos dels pagesos, a fi de de-       10. J a u m e Barò M o r é
fensar-la, Proposem:                            Transportista - Casat - 33 anys
— Facilitar la legalització de totes les explotacions
   ramaderes existants.                      11. J o s e p M." Maspons Casades
— Establir im horari de consulta veterinària dins el            Agricultor - Casat - 57 anys
   terme municipal.
                                  12. Pere Codina i Viaplana
ENSENYAMENT I CULTURA                           Agricultor - Casat - 32 anys
  L'ensenyament al nostre pöble ha de cobrir totes
                              c o m u n a t (Sta. Eulàlia és el centre geogràfic de la
les necessitats en el camp educatiu, i teñir un enfoc   Valí del Tenes). A q u e s t a solució és necessari gestio-
apolític.                         nar-la urgentment.

  Pre-escolar: Intentar que funcionin dos parvularis,    S'haurien de p r e v e u r e unes installacions que ten-
un al Rieral i un altre a la Sagrera.           dissin a juntar el B.U.P i la F.P. fent un acoblament
                              entre aules i tallers.
  E.G.B.: E n aquest moment les necessitats están
cobertes. Cal agilitzar el funcionament de la comis-     Biblioteca: C o m a complement d'aquestes etapes
sió formada per mestres, A.P.A. i conselleria de Cul-   caldria organitzar una secció de consulta i investiga-
tura.                           ció, i potenciar la seva utilització a m b cursets de te-
                              mes variats, oberts a tothom.
  B.U.P i F.P. (Formació Professional): L a solució
d'aquesta etapa, caldria cercar-la en un servei man-    ORDENACIÓ DEL TERRITORI

                               Partint de la realìtat del p ö b l e i p r è v i a u n a Regla-
                              mentació del Sòl, f e r u n Pia General d'Ordenació que
                              cobreixì les necessitats del pöble b u s c a n t u n equili-
                              bri en el Municipi.

                              ECONOMIA I FINANCES

                              — No portar a terme cap obra sense pressupost
                                previ.

                              — Atendre eis pagaments p e r rigoros ordre de pre-
                                sentació de factures.

                              — Ordenar i controlar r i g o r o s a m e n t les finances mu-
                                nicipals.

                              — Fomentar una bona relació entre eis funcionaris
                                i la Corporació Municipal.

                              — Facilitar p e r i ò d i c a m e n t i n f o r m a c i ó pública àt
                                Testat de comptes.
   1   2   3   4   5   6   7