Page 1 -
P. 1

I

                  CSD ..I FORM A CIO LOCAW

MARÇ-ABRIL 1979         SANTA EULALIA DE RONSANA A N Y XII H." 96

  La revista RONSANA, que       Eleccions Municipals
sempre ha procurât ser un
mitjà d'ìnformació, a nivell        a Santa Eulalia
locai, completament impar-
cial, voi ser-ho també ara      Falten pocs dies per anar a yotar el primer Ajuntament democratic
ami) motlu de les elecclons   després de 40 anys llargs. Aquest és un moment historie important
municipals.           pel nostre país i per tant peí nostre poblé, per això ens cal viure'i
                 plena 1 conscientment.
  Per aquest motlu, ha sem-
blât adlent donar oportunitat     Ens cal votar coneixent el més bé possible cadascuna de les can-
a totes les candidatures que   didatures que es presenten, per qué s'han format, qui Ies composa,
es presenten al nostre pöble   quina és la seva trajectòria, a quina ideologia responen, quina és la
perqué exposin el seu pro-    seva capacitat de treball, la seva honestedat, la confiança que merei-
grama.              xen de complir el que prometen i, evidentment, quin és el seu pro-
                 grama.
  Amb aquest fl, s'ha con-
feccionat un qûestlonarl (per     Per poder conèixer millor totes aqüestes qüestions, lio podem fer
persones' completament al    mitjançant la propaganda de cada candidatura, amb taules rodones I
marge de les que formen les   amb la comparado de les respostes d'una mateixa enquesta. Aquesta
candidatures) i s'ha presen-   és la possibilitat que oferim aquí.
tat perqué cadascuna el con-
testi dlntre d'un limit d'espal    Segurament que cadascún de nosaltres faríem preguntes diferents
(dues pagines) i amb la ga-   a Ies candidatures i la llista seria interminable. Per això ens decidí-
rantía que ningú podría flsca-  rem per poques qüestions però que a través d'elles fos possible fer-
lltzar les respostes deis al-  se una idea general. A part de la presentació dels membres, pregun-
tres abans de presentar les   tem eis trets fonamentats de la seva politica municipal a diferents
seves.              nivells, les avantatges o desavantatges de pertenèixer a un partit po-
                 litic, les primeros mides que adoptarien a l'entrar a I'Ajuntament i,
  Alxò es voHa incloure en   finalment, la possibilitat d'entesa entre eis consellers elegits.
el número normal de març-
abril, però essent impossible     Després de llegir les respostes, tots en treurem les nostres prò-
la seva confecció abans de    pies conclusions; tan sois subratliem ara la voluntat, expressada de
les eleccions, s'ha optat per  forma unànime per totes les candidatures, d'entendre's amb qual-
avançar aqüestes pagines i    sevol que busqui el bé del poblé.
que després surtí el número
normal, amb totes les sec-    OÜESTIONARI PRESENTAT:
dons habituais I, a més a
més, amb el résultat de les        Candidatura:
eleccions.                Membres (nom, edat, estât civil, professió):
                     Trets fonamentals de política municipal en: economia munici-
  Per tant, aqüestes pagines       pal, ordenació del territori, urbanisme, ensenyament i cultura,
especiáis Inclouen única-         agricultura, industriaÜtzació, serveis, esports, altres.
ment les respostes que cada   2 . — Quines avantatges o desavantatges té la pertinença o no de la
una de les candidatures que        candidatura a un partit?
es presenten a Santa Eulàlla
per a les eleccions munici-   3 . — Quina seria la primera mida que portarien a terme un cop cons-
pals han donat al questionari       tituit el nou Ajuntament?
abans esmentat.
                 4. — Com es veuen les possibilitats d'entesa dins de I'Ajuntament
  Esperem que, tot plegat,        amb eis membres de Ies altres candidatures?
constitueixl un serve! més al
nostre poblé. Almenys aques-      Les respostes les podreu trobar en les pagines següents
ta ha estât la nostra Intenció.

Número especial dedicat a les Eleccions Municipals
   1   2   3   4   5   6