Page 9 -
P. 9

Itinerari

Aquest és ritinerari recorregut país quatre carros, excapte a les liles on només n'hí van anar dos,
                     i al País Valencia, que es va recorrer en cotxe

JUNY                           17: Embarcar cap a Barcelona            2: Aiguatèbia - Formiguera       14.* equip
                             18: Arribada a Barcelona              3; D e s c a n s              20: Sant Crlstôfoi de T • Oueraibs
1." equip                                                                        21: Oueraibs - Ripoll
                           10.* equip                     12.* equip                   22: Ripoll - Camprodon
  ]7: La Valí del T e n e s - M a t a d e p e r a    18: La Valí del Tenes • St. CelonI         4: Formiguera - Lio            23: Camprodon - Olot
  18: Matadepera • M o n i s t r o l de M .       19: Sant Geloni - Vidreres             5: Lio - Porta               24: Oiot - Eis Hostalets d'En Bas
  19; Monistrol de M . - M o n t s e r r a t -     20: Vidreres - Calonge de les Ga-          6: Intent frustrât d'arribar ai Pas    25: Eis Hostalets d'En Bas - Can-
                                v a rre s                     de la C a s a                toni grès
    Salelles                     21 ; C a l o n g e de les G. • C o l o m e r s    7; Porta - Soideu
 20; Salelles - S t . Pere S a l a v i n e r a     22: Colomers - Porqueros               8; Soideu • &ant Julià de Lùrla     15.* equip
 21: St. Pere S. • Tarroja de Segarra          23: Porqueres - Vilabertran             9: St. Julià de Loria - Adraent      26: Cantonigròs Taradell
 22; Tarroja de S . - P r e i x e n s          24: Vilabertran - La Jonquera                                  27: Taradell - El Pöble de Montseny
 23: Preixens - A r t e s a de S e g r e        25: La Jonquera • Ceret              10: Adraent • La C o m a           28: El Pöble de M . - Argentone
 24; Artesa de S e g r e - I s o n a          26; Ceret • Bages                 11: La Coma - Sant LIorenç de        29: Argentone - La Garriga
 25: D e s c a n s                   27; Descans                                           30: Oescans
                                                          Morunys
2,0" equip                      11.' equip                                           OCTUBRE
 26: Isona - La Robla de S e g u r           28: Bages - S'alses               13.* equip                    1: La Garriga - La Vali del T e n e s
 27; La Pobla de S . • RIalb de N o g ,         29: Salses - Millars               12: St. LIorenç de M o r u n y s • Berga
 28; RIalb de N. - V a l è n c l a d ' A n e u     30: Millars - Prada                13; Berga • Bagà
 29; Valèncla d ' A n e u • T r e d ó s         31: Prada - Serdinyà                14; Bagà - A i p
 30: Tredós - C a s a u                                          15: D e s c a n s
                                                      16: D e s c a n s
JULIOL                        SETEMBRE                       17: D e s c a n s
  1; Casau - Vllaller                  1: S e r d i n y à - A i g u a t è b i a     18: D e s c a n s
                                                      19: A l p - St. Crlstôfoi de T o s s e s
  2; D e s c a n s

3." equip

  3: Vllaller - La Pobla de Roda
  4: La Pobla de Roda - B e n a v a r r i
  5: Benavarri • Tamarlt de LI Itera
  6; Tamarlt de LI Itera • F r a g a
  7; Fraga - L L a r d e c a n s
  8: Llardecans - La Pobleta de la

    Granadella
  9; La Pobleta G . - V a l i d a r a

4." equip
  fO: V a l i d a r a - Cafara del C a m p
 1}; Cabra del C a m p - Pontons
 12; Pontons • La Rápita
 13: La Rápita - La B i s b a l del Pen.
 14: La B i s b a l del P, • Perafort
 15: Perafort - R i u d e c a n y e s
 16: D e s c a n s

5.* equip
 17: Riudecanyes - Bellmunt del Pr.

 18: Bellmunt del Priorat - A s e ó
 19: A s e ó - Bot
 20; Bot - C r e t e s
 21; Cretes - A l d o v e r
 22; A l d o v e r - M a s de B a r b e r a n s
 23: D e s c a n s

6.' equip
 24: M a s de B a r b e r a n s - T r a i g u e r a
 25: Traiguera • Ulldecona
 26: Ulldecona • S a n t a Bárbara
 27: Santa Bàrbara - T i v e n y s
 28: Tivenys - G l n e s t a r d ' E b r e
 29: Glnestar d ' E . - La V i l e l l a B a i x a

 30: La Vilella B a i x a - A l b a r c a

7.* equip
 31: Albarca - A l c o v e r

AGOST                                         seni dorm     simbologa itinerari
  1: Alcover - E s b l a d a            guardamar.
  2: Esblada • Vallbona d ' A n o l a                                         ^               trajecte amb corro
  3; Vallbona d ' A n o i a - Ustrell                                 t_ + - 4 _ + .                trajecte sense carro
  4: Ustrell - La Valí del T e n e s                                                        limit d ' e s t â t
  5: D e s c a n s
  6: D e s c a n s
  7: D e s e a n s

B.> equip

(Recorregut en cotxe)

  2: La Valí del T e n e s - C a s t e l l ò de
    la Plana

  3; Castellò de la P. - V a l è n c l a
  4; València - O n t i n e n t
  5: Ontinent - B e n i d o r m
  6: Benidorm - A l a c a n t
  7: Alacant - G u a r d a m a r

9.« equip
  8: Guardamar - A l a c a n t
    Embarcar a Alacant en dlrec-
    ció cap a Eivissa
  9: Estada a E i v i s s a i embarcar
    cap a Ciutat de Mallorca
 10: Ciutat de M a l l o r c a - S i n e u
 í1: Sineu . S a Pobla
 12: S a Pobla • A l c ú d i a
    I embarcar cap a Ciutadella

 13: Ciutadella - F e r r e r i e s
 14: Ferreries - F o r n e l l s
 'S; Fornells - Alalor
 16: Alalor - M a ó
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14