Page 8 -
P. 8

Seguint els carros                    i terres de l'Ebre fins a l'entrada, interrompuda per
                             elements d'ultradreta de Valencia, al País Valencia.
pels Paisos Catalans
                               La segona part compren el retorn improvisât dels
  Algun dia bé es deurà publicar tota la petita his-   carros cap a la Valí del Tenes per les muntanyes de
toria de la «Volta en carro pels Pdisos Catalans». Tot  Prades í l'Anoía, i les complicades operacíons per
allò que hem anat sabent a través dels diaris, tot    a embarcar cap a les Ules: eis carreters des d'Ala-
allò que ens Kan anat explicant els «voltistes» a les   cant cap a Eivisa, i dos carros des de Barcelona a
reunions de «pa amb tomàquet» d'aquest estiu pas-     Cíutat de Mallorca ; recorregut de Mallorca amb dos
sat, ens agradaría de veure-ho aplegat, ordenat, co-   cavalls llogats i de Menorca amb dos muls, i retorn
mentat, iUustrat amb fotografíes. Ho esperem í ho     al Principal. Mentrestant, víatge en cotxe d'uns
desitgem.                         quants membres de la Volta al País Valencià, on son
                             rebuts cordíalment í amb «actes de desgreuge» per
  Aquí, com a resum, publiquem l'itinerari defini-    molts valencíans dels que se senten catalans.
tin de la Volta, que modificà el previst en el projec-
te per causes diverses, molt especialment pel fet de     Tercera part, la represa de la marxa des de Santa
no haver pogut iravessar el País Valencià         Eulalia cap a l'Empordà, pas de la frontera cap .i
                             la Catalunya Nord, retorn per Andorra i les comar-
  A grans trets, podem dir que la Volta en carro ha   ques pre-pirinenques, fins a Osona i altre cop al
tíngut tres parís ben definídes.             Vallès.

  La primera, des de la sortida de la Valí del Tenes    Tot això entre el 17 de juny i el 30 de setembre:
cap al Pallars i la Valí d'Aran i la tornada per la    106 dies per fer uns 3.000 quilòmetres a 4 per hora.
franja catalana d'Aragó, comarques del sud de Lleida   Es a dir, unes 750 hores, cosa que representa una
                             mitjana de prop de 8 hores diàries d'anar en carro.

El manifest                          desenfrenat i l'especulació; per tots els sofri-
                               ments inecessaris que han afligit eis nostres po-
  El mati del dia 1 d'octubre, a l'hora de Varribada     bles: desarrelament, emigració o inmigració, des-
dels carros, en Jaume Farriol í l'Isidre Ballester van     trucció i brutícia, misèria i abandó;
llegir, a les dues mil persones que s'aplegaren a     — per tots els arbres tallats, per tots els rius pol-
la Cruilla, davant l'envelat, el Manifest de la volta en   luits;
carro, és a dir, el míssatge que adrecen els «carre-   — per tots els pobles destmits o abandonats, per
ters» a tothom qui vulgui escoltar-lo, i que ve a ser     tots els paisatges mutilats.
el résultat de la reflexíó sobre el nostre país després
d'haver-lo recorregut pas pas —a pas de carro—,      Defensem
mirant de conèixer i estimar millor la natura, els    — el dret que tenen tots els pobles petits a mante-
pobles i els homes que el fan i el desfan.
                               nir-se com a comunitats on es possible un siste-
  El text del manifest, que donem sencer, és aquest:     ma de vida proporcional a la mesura de l'home;
                             — la integritat del paisatge, la netedat de l'aigua, la
                MANIFEST            transparència de l'aire, la fertilitat del sól, la li-
  NOSALTRES, E L S QUE HEM ORGANITZAT,            quesa inviolable de les nostres muntanyes i les
                                nostres valls;
        PARTICIPAT I FET POSSIBLE
        AQUESTA VOLTA EN CARRO          Proposem
                             — una acciò decidida en favor de les comarques sub-
          PELS PAÏSOS CATALANS
                                desenvolupades i deis pobles petits;
Afirmem                          — una distribució racional de la industria que fací
— que, ara, més que mai, després de recorrer tres
                               possible el progrés sense provocar la destrucció;
   mil quilòmetres pels camins dels Països Catalans,  — que la nostra experiència serveixi de testimoni de
  ens sentim solidaris de tots els pobles que hem
   trobat al nostre pas;                   com es pot despertar la illusió dels pobles i la
— que, ara, més que mai, ens sentim orgullosos de       sensibilitat de la nostra gent.
   ser gent de pöble;
— que,ara, més que mai, volem viure en un medi      Esperem
   équilibrât que faci possible les relacions huma-   — una acciò estudiada per a fomentar tots aquells
   nes.
                                valors que han enriquit el nostre viatge: cordiali-
Confirmem                           tat, optimisme, germanor, entusiasme;
— que la volta ha estât projectade amb optimisme,     — un treball seriös dirigit a potenciar la cultura, la
                                riquesa i l'arrelament de la gent deis nostres po-
  reahtzada amb sacrifìci, coronada amb satisfaccio;     bles;
— que el viatge quedará gravat al nostre record      — que la nostra experiència ajudi a comprendre ais
                                mecanismes insospitats que operen sobre l'ànima
   com una pàgina inesborrable.               del poblé.
Constatem                         Proclamem
— que el pas dels carros ha despertat un corrent     — una vegada més, la nostra fe en la riquesa moral
                                deis nostres pobles, la defensa irrenunciable del
   extraordinari de simpatia i Solidarität;         nostre medi natural i l'esperan^a que algún día
— que el nostre viatge ha actuat de catalitzador per      podrá ser realitat estructurada el que ara és pro-
                                mesa fecunda que s'extén de Salses a Guardamar,
   a sentimens de profunda catalanitat i esperances     de Fraga fins a Maó: aquesta munió de g ^ t i
   de futur que ja mai podran ser ofegades;         pobles que, per entendren's, en diem Paísos Cata-
— que la gent dels nostres pobles té, encara, una ca-     lans.
   pacitat d'iHusió que ens fa mirar I'esdevenidor
   amb esperança.                       NECROLÓGICA

Protestem                              Dívendres, 20 d'octubre de 1978, ha mort el
— per totes les manipulacions que han malmés la         «Baio» a les quadres de Can Bi-uslenga. Segons els
                                 experts, sembla que la causa en fou una afeccio
   sensibilitat del nostre pöble;               digestiva, potser afavorida pel descans absolut des-
— per totes les opressions que han envilit la seva        prés de tres mesos I mig d'actívitat intensa. Tots
                                 els carreters, i molt especialment els qui durant la
   consciència i Than empès al pessimisme i la re-       Volta en Carro el van menar, se'n recordaran sem-
   signació;                          pre amb un punt d'emocìó.
— per totes les destruccions que han degradat el
  nostre paisatge;
— per tots els desequilibris economics i demogra-
   fics que ha creat un sistema encaminat al guany
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13