Page 7 -
P. 7

RONSANA . 7

La Volta en carro s'ha acabat

VISCA lA VOLTA EN CARRO!

«1/o/faLa nostra revista no podia pas restar ìndìferent davant la                   en carro pels

Paisos Catalans». De fet, no ho ha restât pas; era massa nostra, del nostre

pöble. El que passa és que una publicacíó que surt espalada d'un més o dos no

podia reflectìr-ne totes les vicissituds i totes les peripècies, com escau als diarls

Hem fet el que hem pogut. Per alxò ens ha semblât que podrlem resumir una mica

que ha estât la Volta, aprofitant les festes de I'arribada. Aquí ho teniu

     El vespre del dia 29 de setembre, a Venvelat mun-                       iqruees. l'ha feta i en la terra i el poblé que són eis nos-
    tat a «La Cruilla» de LUssà d'Amunt, que ve a ser ja                        El grup! La Volta en carro ha mos trat que, al cos-
    una mena de plaça de Catalunya de la Valí del Tenes,
    s'iniciava la festa «major dels carros», és a dir, la                      tat de molts escèptics sorneguers, hi ha gent encara
    celebrado del -final de la Volta en carro pels Pdisos                      amb una gran capacitat d'iHusionar-se: joves i grans,
    Catalans, amb un pa amb tomàquet de prop de cinc-                        dones i homes, exemplars humans de tota mena
    cents comensals que seguiren atentissims uns actes                        que han assumit com un joc el rise de l'aventura
    commemoratius excepcionals de qualitat: una «revis-                       inèdita de final imprevist. Ha mostrat també en tot
    ta parlada» amb intervenció de personatges de la                         el que valen l'esforç i la tenacitat d'uns quants —molt
    Volta, gent del mon de les lletres, la política, î'esport,                   pocs, massa pocs, que no cal assenyalar amb el dit
    la cançô.                                            perqué tothom els coneix— que han aguantat el pes
                                                    fort de l'organització i han fet possible de reeixir
     El text que transcrivim a continuació és el del par-                     quan semblava impossible, al costat de l'abstenció
    lament que feia d'éditorial de la revista, Regit per                       de tants que, com en tot, només s'ho miren o, si
    Joan Ruiz i Calonja com a obertura oficial dels actes.                      s'escau, ho critiquen. Ha mostrat les possibilitats
                                                    meravelloses de la convivència entre persones ben
        LA LLIÇÔ DE LA VOLTA EN CARRO                              diferents, sovint desconegudes o gairebé, formant
                                                    equip durant una setmana; o també aquell replec
      Amb aqüestes paraules tenim el goig d'encetar la                       insolidari que tots podem exhibir alguna vegada,
    celebració del final de la «Volta en carro pels Països                      que dona el toc agredolç o, si es capgira, la nota
    Catalans». Un viatge d'abast volgudament limitât,                        humorística, a una jomada massa llisa.
    potser pintoresc però no pas frivol, un bon punt in-
    tencionat però no pas polèmic. Senzillament això:                          I la terra i el pöble! La nostra terra i el nostre
    un viatge, amb carro, i pels P^sos Catalans.                           pöble! La Volta en carro ha permès, a poc a poc, a
                                                    una marxa forçada de quatre quilòmetres per hora,
     S'ha parlat, i us parlaran, d'unes motivacions éco-                      el contacte amb la natura bella i vària de les nostres
    logiques, sociologiques, politiques; d'aliò que hem                       comarques, des de la serralada imposant a les cos-
    anomenat «filosofia» de la Volta en carro. Potser                        tes rialleres, de la plana fértil ais secans agrests,
    aigú les ha menysvalorades, destacant-ne només els                        del campanar arredossat a la vileta illenca; i sovint,
    aspectes anècdotics. Potser algú altre les ha exage-                       en un o altre punt, en tants i tants punts, la natura
    rades, convertint la Volta i els voltistes en la punta                      abandonada o malmesa o poliuïda o violada, per la
    de Uança d'algun moviment reivindicatiu. Sense in-                        mesquinesa, la incùria, la desidia o la corrupció. La
    sistir-hi, potser valdría la pena de dir que no n'hi                       Volta en carro ha permès d'estabhr contacte, a poc
    ha per tant ni per tan poc. La Volta en carro ha                         a poc, amb la gent viva i vària del nostre poblé:
   estât simplement la realització de la iniciativa sor-                       aquells, molts, que formaven rotllana per oferir-se
   gida d'aquest grup de la Vali del Tenes, fet de gent                       cordials i entusiastes o que vibraven en explicar els
   variada, de totes les edats i professions, d'origens                       seus problèmes locals i comarcals; aquells altres
                                                    que s'ho miraven indiferents o mofetes, desdenyosos
  dLiinveesrsoisnqiuiedt'uiddesolcougliteusráidsifei rceinvtisq,uecsa,raucntaerictozradt iaplietart  de barrejar-se amb personatges bon xic estrafolaris;
                                                    aquells pocs fanatics agressius, nascuts o encoma-
   contagiosa i un considerable sentit de l'humor.                         nats al poblé com un mal gra.
    La Volta en carro, però, s'ha fet gran. Volem dir
                                                     Ciar i fose, ombres i sol: realitat humana inelu-
   que ha madurat. Volem dir que ha complert taint                         dible, al nostre país i a tots eis països, realitat hu-
   com a pogut els seus objectius fins al final —aquest                       mana de la qual cal partir sempre, ni que sigui per
   final que ara comencem a celebrar— i ha descobert                        emprendre una cosa tan modesta com la Volta en
   unes potencialitats ocultes, mig intu'ídes algún cop,                      carro pels Paisos Catalans; realitat humana amb la
   mig explicites d'altres, de la gent de la Volta, de ia                      qual hem de refer iHusionats, a pas de carro si
   gent de la Valí del Tenes i de la gent de tota la                        voleu, però amb paciència de cavali i amb tossuderia
   nostra nació. I això és el que voldríem subratllar                        de carreter, malgrat els derrotistes i els venuts de
   sota el titol de «lliçô de la Volta en carro».                          sempre, tota la nostra terra i tot el nostre pöble.
                                                    Terra i poblé que no són pas una idea nascuda de
    Diguem d'antuvi que la Volta se'ns ha revelat                         qui sap quin cap politic calent, sinó consciència del
   eminentment humana. Amb això volem expressar                           pöble incontaminat, com aquella dona de Tremp
   que, en un claroscur exemplar, ha fet relluir totes                       que preguntava si fèiem la Volta a Catalunya i, en
   les qualitats i tots els defectes que són propis d'una                      dir-li que també aniríem al Pais Valencià, a les liles,
   empresa d'homes qualsevol. No ha estât perfecta ni                        a la Catalunya Nord, ens afegia convençuda: «Los
   ha estât desastrosa. Ha tingut falles i ha tingut en-                      nostres, eh?». Si, els nostres. La nostra terra i el
   certs. I ha arribat a terme amb tot un ròssec de                         nostre pöble, en la seva admirable varietat: això
   neguits passats i d'esperances noves, dins el grup                        que en diem, simplement perqué ho son, eis Països
                                                    Catalans.
il
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12