Page 5 -
P. 5

RONSANA - 5

oan Pau II, Paüa

   Reproduim l'article que li dedica Mossèn Josep M.    al gran baleó. Des de Pius XI, l'alpinista, aquelles pe-
 Bailarín, al diari AVUI del dijous 19 d'octubre de 1978.  dres no havien sentit tanta vigoria

   Mossèn Bailarín és el capellà del Santuari de Santa   Eis gestos de Joan Pau II eren calmosos, semblava
 Maria de Oueralt, damunt Berga, 1 és un escriptor i pre-
 dicador incansable.                     que a cada pas eis peus li traguessin arreis No és el

   Conferències arreu, exercicis a monges 1 a capellans,  pontan. Ma, no el veurem amb la genialitat impZSa
 escrits al diari —hi ha qui compra l'Avul els dijous ex
 pressament per l'article de Mn. Bailarín— i converses    de! bon Joan, ma, no se li escaparan parauies sobreres.
 personals, ens donen a conéixer la profunditat espiri-
 tual d'aquest cristià I capellà, que no sols escriu, sino  Deu ser tenag, dret i de passa curta.
 que pensa en un català vigorós.
                               Te la cara teta a cops com la d'un ferrar dp tali nì
  S'admira davant la tendresa però es riu de la carrin-
 cloneria.                          ITJ^äT'''^            / fornai ptqué sap

  Els seus exemples, quan parla, a vegades semblen es-   C?/'.'?   ^^^ ^^ ^reuar o,dragos
 tirabots, però mostren una intuició davant les coses de
 l'home, tan sovint paradoxals.                sobre el p,t , tema eis ulls espurnejats. Sense perüre

  Coneixedor dels corrente de l'esplritualitat cristiana,  força, el seu gest era tendre. Feia venir ganes a èsser
 ha escrit «Francesco» —una actualítzació de la figura
 del Sant Pobrissô d'Assis— ¡ ha traduit els «Quaderns    amie d aquell nome i de refìar-se'n.
 autobiogràflcs» de Santa Teresina de l'infant Jesús
 fent-nos també un retrat de la persona i de l'esperit de la ha cara de creure en Déu. La seva mirada té la trans-
 Santa.
                               parencia entotsolada que ve de la pregaría. Una prega-
  Aquí teniu ,doncs, la benvinguda al nou Papa en pa-
 raules de Mossèn Bailarín.                  ria mes foradada endins que oberta entora. més teta en

 AVUI.— Dijous, 10-10-78                   ta quietud de la '^interior morada del alma^ que no pas

   £L FERRER DE TALL                    en I esclat de cantics a les germanes estrelles. Déu pre-

  Esmo/a que esmola, fes dagues, daguer.           gar ae la mateixa manera que abraça I plora. Gallai ,
  Mentre aquel! home carreuat sortie al baleó, rio m'ho
 treia de l'orella. Esmola que esmola.            ¡ usz,
  Va néixer el 1920. és de la lleva del 41. Va treballar
 Va fer filosofies angèliques sobre sarit Joan de la Creu   Només eis forts tenen la plorada justa. Aquest no
i Max Scheler. Fou vicariet 1 el férem bisbe. Després
cardenal. Passà les seves amb eis partlts repartits a     sera ploraner ni planyivol. Agafarà l'Església com qui
l'Estat, no ha rodât mai per la cùria. Ara és sant pare.
  Va arribar a Roma amagat darrera el solemnial Wycz-    agafa una ema. Esmola que esmola. No, no el biegaran
synsl<i, amb una rlalleta de noi de pöble. Ara tothom en
parla, ningú no en parlava abans de la fumera. Diu que    No ens en riurem, però em sembla que no II tlndrem
és molt espiritual I que va predicar exercicis espirituals
a Pau VI.                           por ni n hi farem. Déu ho faci.
  Va sortir al baleó a beneir-nos. Era un bloc d'home
carreuat. Aquella ànima de càntir del locutor voila fer-     No sé pas com escric tot alxò, només de veure aquell
nos creure que el nou sant pare s'ho inventava de cop.    home agafat a la barana de Sant Pere, tan diferent dels
Ben cerf que no. Desgranava eis mots italians amb una     altres que hi hem vist sortir.
frescor calculada. Feia les pauses justes, jugava amb el
«i/osire» / el «nostre» Italia, es delà bisbe de Roma.      És polonés i ha picat pedra. Arriba de lluny, d'una
Va parlar dues vegades de la Mare de Déu. I se H       iiunyana pobresa, a la triomfal eiutat de totes les eú-
humitejaren eis ulls.                     ries.
 Va obrir eis braços i es va agafar a la immensa ba-
tana amb un gest de força, el seu gest pro pi, tan seu      Pertany a un pöble de dolorosa historia, esclafat
corn la bonhomia del veli Joan. Les grans mans de       retallat, trossejat a les quatre marques de frontera.
Wojtyla premien la barana. Plus XII era massa aristo-     Terra vençuda que ha fet brotar l'herbe malgrat les
cràtlc, Joan XXIII massa tendre, Pau VI massa timid,     passades deis cavalis bàrbars. Es polonés. Té l'ànlma
Joan Pau I massa alat. Cap d'eli s no s'havia arrapai ai xi  bastonejada i podrá entendre tants de pobles bastone-
                               jats com el seu.

                                 Ha picat pedra. Ha sentit prop la masse deis pobres,
                               oprimits a tots eis paisos. La massa de la fam i la set
                               de justicia. Amb la seva revolta i la seva innocencia. La
                               massa dels ferrers innominats que no esperen pas jus-
                               ticia de les filosofies. sinó que la troben i la perden
                               cada dia. Per a dir-ho ciar: coneix el món de l'Est molt
                               millor que Carrillo i deu quedar esborronat cada vegada
                               que topa amb aquest occident esfilagarsat.

                                 El polonés amb les seves mans de ferrer ara roda
                               per la seva cese nove, entre silencis curiáis i somriu-
                               res obsequiosos. Déu sobre tot, i nosaltres, a callar.
                               Sense voler començarem a preguntar-nos si és de d retes
                               però obert, si és d'esquerres però solid. Déu faci que
                               no sigui de centre. Ara ens farla mal une mainadera
                               de dretes, una esverada d'esquerres o una esbal tida de
                               centre. Ens farla mal qualsevol posi ció <>política». No-
                               més necessitem un senyel de carni, un pollencre aixecat
                               amunt entre tants matolls plans.

                                 Un senyal de cami, un signe de bone  evinenge, un
                               simbol de la gracia de Déu.

                                 A sant Pere hi ha un ferrer de tali.
                                 Esmola que esmola.

                                                Josep M. Bailarín

BATLLE                                TOT PER A LA FOTOGRAFIA
                                   ELS MILLORS PREUS
FOTO - CINE - OPTICA                         NO GAL SORTIR DE GRANOLLERS
                                   PROVEU-HO

PLAÇA M A L U Q U E R , 2                                      S 870 17 90
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10