Page 2 -
P. 2

2 - RONSANA

öuman

«Fa deu anys» . . .

1978: L'any dels tres
  Papes
    F. Xavier A.

Carta a l'iHustríssim
  s e n y o r Joan Pau 1,
  Papa
    F. Xavier A.

Joan Pau II, Papa . .           Dislríbuidor: J. BUSSA
    J. M. Ballarin
                                       Tel. 844 81 58 SANTA EULALIA DE RONÇANA
La Volta en Carro s'ha
  acabat. Visca la Vol-       Estado de Servei
  ta en Carro . . .         Santa Eulalia, s.a.

Seguint els carros                    N.° 7423
  pels Paì'sos Cata-
  lans             Carretera de Barcelona, s/n.
                                       Telèfon 844 82 31 STA. EULALIA DE RONÇANA
Tne Rongana News       10
    J. Farríol        Revista Ronsana: Edició Parròquia de Santa Eulalia de Ronsana
                 Director: Joan Vallicrosa. pvre. - Amb censura eclesiástica
La vida cultural ais       Dlpòsit Legai: B-39837-1968 - Impressló: I. G. Santa Eulàlia
  nostres pobles . . 12     Nota de la Redaccìó: Recordern que eis escrits publicats amb firma expressen el criteri

    F. Xavier A.          de l'autor, que no coincideix necessàriament amb el de la revista.
                   Recordern t a m b é que no es publicará cap a r t i c l e del guai no c o n e g u e m la Identität del
Visio de Terra Santa ,    15    seu autor, encara que, si ho prefereix, pugui ser publicat amb seudònim.
    J. Galobart
               16 Preu: 50 ptes.
Antipodes
    E. Padrós                    NOTA
                              Se'ns han demant, per part d'alguns lectors i suscriptors, núnieros en-
Carta oberta al Dr. E.
  Padrós de Palacios 19                darrerits de la Revista per completar la coHeccíó o per algün interés P®"^'®""
                            lar. Volem comunicar que n'hl ha a disposició deis interessats de galrebé
    J. Cervera                   tots els números, al preu de 25 pessetes.

Cartes al Director      19               Podeu demanar-los a:
                                            Joan Cabot • Can Cabot de La Sagrera
Enseñanza del catalán 20                                Eduard Condis • Pisos Plaça Ajuntament
C. Velasco

Teló amunt   . . . . 21
    Dalmau

Noticies:          22
  Ayuntamiento, . .
  Associació de Caps    24
  de F a m i l i a . . . . 24
  A.P.A

Noticies de cada barri    25
  Associació de Veins    25
               27
Comunitat cristiana

Hem de defensar I      29
  natura .
    J. Viñeta

UEC-Valí del Tenes 29

Jo ho veig aixi . .     30
    E. Condis

Carta de l'India       31
    J. Travesa

Del Sector:         32
  Bigues
    M. Mas

Des de Riells del Fai 33

Esports:

Fútbol            34
  F. Barbany
  J. M.' Ambròs

Tenis            35
  J. Maspons

F ú t b o l - S a l a . . . 35
  J. Deupi

Can Moncau... qué? . 37
   J. Margenat

UN viu i fora errades! 37
    M.

Servei Meteorologie , 37
    J. Batlle
    J. Cabot B.

Aventures del pobre
  Medes
   1   2   3   4   5   6   7