Page 10 -
P. 10

10 - R O N S A N A

          The Boncana IMews

THE RONCANA NEWS
     NÜMERO EXTRAORDINARI dedicai a la«VOLTA EN CARRO PELS PAiSOS CATALANS»

                                           Editat en Ies Ilengiies llatines pròpies del cas
                            H i ha un servei de traducció simultània a disposició dels lectors

                                           Dirigeix, programa, selecciona, rebutja: J. Farriol

RAPSODIA EN SI FA NO FA

             LA VOLTA EN CARRO

La Volta en carro voli a conrìectar amb la geni del s pobles: del s pobles petits per a ser més exac-

tes. Anava amb la seva lenta caminada de quadrùpede fatigat, per carreteres secundàries, com si di-

guessim de segona mà. I per pobles arraconats també, com si diguessim, de segona mà. I amb la gent.
La gent —¡o no voldria pas ofendre-la— que és, no faltarla més, com de segona mà: gent de pable.

Gent que via —que vivim, perqué servidor també és de poblé— esmaperduda peis racons del país en

una mena d'expectació bocabadada, com dient:

—/, ara, cap on diuen que hem d'anar?

La gent de pöble que, encara que sigui desconfiada —quan veu un foraster pensa que és el co-

brador d'impostos— sempre té un raconet per a i'estupefacciò:
     —Que son gitanos? —interrogava en veure eis carros i cavails.

—Que venen alguna cosa? —maifiava en altres ocasions.

A vegades, la gent dels pobles ha estât una mena d'auditori silenclós, com en actitud de defen-

sa passiva:
     —Jo no sé res —deia un avi en resposta a la primera pregunta.

i mirava cap a una altra direccló com ignorant-nos. Si, la gent ha estât esquerpa, quan no estava

informada. Ouan eis carros se li presentaven de sobte, en una mena d'aparició insòlita.

     Però quan la visita havia estât preparada tot era diferent. Ouan la gent sabia que aquells carros
i cavails donaven la volta ais Paísos Catalans, que portaven tants i tants quilómetres, que venien d'aqui

i anaven alià la gent s'encuriosia, mirava, es movia. I quan sabia que eis carros anaven al seu pöble,

que vollen conèixer el seu pöble, tot era diferent. Liavors la gent, el pöble -pöble— deixava de ser
expectador per convertirse en protagonista. Era liavors quan estenia banderes, aplaudía, saludava, pre-

guntava Liavors deixava de sentir-se gent de segona mà, per incorporarse d'alguna manera a l'aven-

tura i es tornava adiva i desperta. Aquesta ha estât la gran lliçô que hem après eis que hem fet la

volta en carro: que la gent ha d'estar, abans que res. Informada i que seguldament, ha de sentirse

protagonista. Liavors tota la passivitat I recel es torna dinamisme.           u, n i

Oui sap si aquesta seria la fórmula miraculosa que seria capaç dengegar eis nostres pobles. uui

sao si aauesta és la reacció que pot aliiberar, com en les reaccions atòmiques, una impressionant cas-
cada d'energia. En tot cas, la lliçô primària de la volta en carro, l'abc del voitlsme —es el descobnmen

d'aauesta capacitai de particípacló que en un moment donat pot adquirir el poble-pobie. Nosaitres, vol-

tist^es i carreters afeccionats, oferim als savis planificadors del nostre futur aquesta nostra modesta ex-

          el dia que aigú —en algún Hoc i d'alguna manera— aconsegueixi que el poblé se senti In-

terlocutor-protagonista, i no simple comparsa de la història, eis temps —que dirla Bob Dylan— hauran

canviat^^         ^^^ aquesfes ratlles pateixin d'una certa manca de consistència científica. En tot cas

acceoteu-les com una intuiciò, com un pressentiment.           _ , „„^

nostres cavails ressonaven pregonament a les entranyes del pöble Del poble-poble, per  ^nten^

Del pöble que, normaiment, míra, escolta i calla. Però que sap vibrar de cap a peus quan canta una

cançô o veu les quatre barres.

Peixateries                      ESPECIALITAT EN LLAGOSTES VIVES
Sta. Eulàlia                     VIVERS PROPIS
                           PEIX FRESO I CONGELAT
de Pere       Martín              MARISC DE TOTES CLASSES

Plaça de l'Ajuntament (Pisos Barbany)                   SANTA EULALIA DE RONÇANA
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15