Page 9 -
P. 9

RONSANA • 9

EL SOPAR DEL «RONSAN»

  Com ja s'havia anunciat i con-   sentants de sis entitats del poblé,   per part de la Magda Tura a una
 vîdat, el dissabte día 16 d'abrîl va que va deliberar durant una bona    companya del grup (ella es tro-
 tenir Hoc al Restaurant La Vali    estona i va donar el seu veredic-    bava assajant «La Passió»).
 el tradicional «sopar de germa-    te: la millor entitat l'Agrupació
 nor» que la nostra Revista orga-    Folklórica, i la millor actriu la     I aquí es va donar per acabada
 nitza anualment en agra'ímenl     Magda Tura. Un Ilarg aplaudi-      la vetllada, amb el desig unànim
 ais seus redactors i coHabora-     ment va segellar l'encert del ju-    de tornar-hi l'any que ve.
 dors. Normalment sempre la par-    rat, que ningú va discutir.
 ticipació es limitava a les perso-                        Enguany va assistir al «Sopar»
 nes que més directament interve-     Membres de I'Associació patro-    especialment invitât, i per donar
 nen en la confecció i distribució   cinadora van fer entrega dels tro-   encara més relleu a l'acte, en
 de «Ronsana», però vist que la     feus ais guanyadors: a l'Agrupa-    Jaume Guillamet, periodista, sots-
 festa cada vegada resultava més    ció Folklórica en la persona del    director de «Catalunya/Exprés».
 compierla, ì que la consideràvem    ssu president Joan Espuña (a la     Va pronunciar el parlament que
 interessant per a tothom, va sem-   pàg. 23 ho explica detalladament    transcrivim a continuació:
 blar oportú fer una invitació pú-   la crónica de Zona Primavera), i
 blica a tots els lectors i simpatit-
 zants, intentant que aquesta fes-   c(Ronsana» de Santa Euiàlia
 ta que fins ara era solament del
 «Ronsana», fos en el futur de tot      He de dir-vos en primer Noe que   premsa propia n'ha estât tradicio-
 el pöble. Es van posar a la venta    em compiau especialment aquesta     nalment i en comença a tornar a
 eis corresponents tíquets amb      invitació de la revista «Ronsana».   ser uns dels millors exponents.
 l'esperanca que la idea tindria ac-   Primer, perqué em dona una opor-    Una bona part de la meva activitat
 ceptació, i prova que la va tenir    tunitat excellent de conèixer la gent  professional, especialment eis anys
 és que els assistents van ser més    de Santa Euiàlia. Aquest poblé aviat  que vaig ser cap d'informació co-
 del doble dels anys anteriors (un    farà vuit anys que el conec, gracies  marcal de Tele/eXprés, ha estât
 centenar), que van fer gairebé     a la que aleshores era la meva xi-   inspirada en aquest sentit. Però so-
insufícient el menjador de «La      cota i des de en fa cinc i escaig és  bretot vaig posar especial il-lusló en
 Valí», tot i que alguns que no hi    la meva dona. Venim de tant en     el llibre «La nova premsa catalana»,
 sollen faltar mai, per força major   tant a la caseta que tenen aquí eis   publicat ara fa dos anys, que és
eis va ser impossible assistir-hi    meus sogres i fins I tot hi hem pas-  fins ei moment l'únic estudi publi-
 aquesta vegada.             sat alguna temporadeta. La vida que   cat sobre el seu ressorgiment de
                     hi hem fat, però, ha estât ben bé    l'opressió a que l'ha sotmès tants
  L'acte consisteix en un sopar,    de forastera, amb les coneixences    anys el franquisme, alhora que una
senzillet però ben preparat, i,     indispensables que s'adquireixen a   reivindieació del paper fonamental
quan la cosa ja està una mica ani-    les botigues i per alguna casuali-   que hi ha tingut la premsa comar-
mada, en Jaume Farrîol s'aixeca     tat. Això és una cosa que jo, com    cal.
per anunciar que comença l'edi-     a home de comarques que també
ció d'un «Ronsana» Ilegit. A con-    sóc, sempre he detestai, però com-     Cree que la premsa comarcal és
tinuaciô vénen eis diferents par-    provo que una mica hi estem con-    un dels exponents més clars de la
laments de gairebé tots eis redac-    demnats eis que ens toca viure a    Personalität de Catalunya. Som un
tors de la revista, cadascun amb     la gran Barcelona. Ja die que ne-    país no massa gran, però molt pie.
la seva secció habitual que més o    mes una mica, no em vuli treure     Cada comarca és de fet un petit
menys han preparat per aquesta      cap culpa del cim. Procuraré d'ara   país i entre totes fem aquesta pà-
ocasió. Val a dir que tots, cada     en endavant sentir-m'hi més com    tria que durant quasi quaranta anys
un amb el seu estil particular,     de casa.                no solament ens han negat, sino
resulten molt intéressants; des-                        que també ens han fet malbé. El
prés d'un que et fa partir de rîure     «Ronsana», dones, també la co-   Vallès, tant l'un com l'altre, n'és
en ve un altre de molt seriös que    neixia. No us diré pas que l'hagi   un dels exemples més clars. Sovint
et fa reflexionar, i així, n'hi ha   seguit cada mes, perqué tampoc és    quan venim de Barcelona, cami de
per tots els gustos, fins que, des-   Verität, però sí que n'he vist alguns  Sta. Eulalia, constatem la destruc-
prés d'una llarga estona —encara    exemplars de tant en tant. Per mi    ció fisica a que està sotmesa aques-
que es trobí curta— es posa el     va ser una sorpresa molt agradable.   ta comarca, com tantes d'altres.
punt final.               La Verität és que a primer cop d'ull  Les mateixes urbanitzaeions que en
                    no m'ho havia pensât.          principi son un fet social positiu
  Enguany, a més a més, la festa                        han eontribuit en molts casos de
tenia nous alicients. Per iniciativa    La meva especialització en i'estu- manera decisiva a aquesta destruc-
de I'Associació de Propietaris de    di de la premsa catalana i, de ma-   ció de l'entorn natural. Les vuit-cen-
Zona Primavera, s'han establert     nera particular, en la premsa local   tes que ens van contabilitzar fa al-
uns premis anuals consistents en    i comarcal ve del meu origen ma-    gún temps com a iHegals solament
uns artístics trofeus, que cada     teix com a periodista a la de 1p    a l'àmbit administratiu del que se'n
any serán adjudicats en el trans-    meva ciutat de Figueres, on vaig    diu la provincia de Barcelona en
curs d'aquest «sopar». Un que s'a-   coincidir a les pàgines de «V. P.»,   son una demostració palpable. I no
nomenarà «Trofeu Ronsana», a      abreviatura postconciliar del setma-  solament això, sino també que
I'entitat socio-cultural que més    nari «Vida Parroquial», amb l'amie   sovint s'han ocasionat greus per-
hagi destacat per la seva activitat   Jaume Farriol a qui avui he tingut   judicis a la gent que de bona fe ha
en el transcurs de l'any anterior,   el goig de conèixer personalment.    comprat parcelles.
i un altre per a premiar Tactor o    Una de les meves preocupacions
actriu del grup teatral del Casal    ha estât durant molt temps, i en-     Si hi ha hagut durant el franquis-
que hagi tingut una actuació més    cara ara, trencar la indiferència    me una destruccló física del país
brillant en el mateix període.     amb que des de Barcelona, la nos-    deguda al carácter antidemocratic
                    tra capital dels catalans, s'ha vist  de la dictadura i a la corrupció que
 Tot i que faltava experîència en   durant molt de temps la vida de
aquests afers, i que la cosa a ve-   les comarques, de la que la petita             (segueix a la plana 34)
gades pot resultar difícil i com-
promesa, es va conseguir reunir
un jurat de sis persones, repré-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14