Page 7 -
P. 7

RONSANA . 7

Els grans a catequesi ?

  En el número anterior publicàvem la primera part     el nivell psicologie o afectlu, i deixem aquells encon-
 d'unes conclusions que han fet un grup de oristi ans de   tres en els quals en altre temps havíem experimentat
 Granollers durant el curs de catequesi que alia astern   la fe. Cal que ens trobem en l'auténtic ambient comu-
 fent Portaven aquests titols:                nitari: és a dir: en la comunicació de les nostres vi-
 1 HOMES OBERTS                       des, en la comunió, en les preocupacions i en les in-
 2 COMUNITAT CRISTIANA                    quietuds comunes, com en la participació de la jola i
                               de les petites o grans iHusions assolides.
 3. CONÈIXER-NOS NO ENS MATA L'ESPERANÇA
                               5. COMUNITAT EN CREIXEMENT
  A continuado pubiiquem la segona part:
                                La parroquia començarà a ser comunitat quan nosal-
 4. VOGAR PLEGATS                      tres deixarem de ser-ne espectadors i ens sentirem
                              lligats a la seva vida eom ens hi sentim de la nostra
  Perqué la nostra fe sigui eclesial i no la d'una sunna familia. Només aleshores el testimoniatge deixarà de
d'individualitats aillades cai que cerquem el diàleg, que  ser individualitzat per començar a ser eelesial, només
entre nosaltres, cristians, tinguem un traete sovinte-   aleshores, i en el treball comú en tasques d'allibera-
jat més obert ¡ franc.                   ment, deixarem de «fer eelebracions» per començar a
                              «celebrar la fe«.
  Per ser de Jesucrist, no podem ser del món, hem
de sentir-nos desemparats, sols, nus» sense res que       Creiem que el fet que desaparegui l'ostentaeió d'en-
ens lligui a nosaltres o ens el pugui desfigurar a Ell.   tre nosaltres cal veure-ho eom una escletxa de reno-
                              vació i d'autenticitat per les quals l'Evangeli ens pe-
  Ens adonem que davant d'un món descristíanitzat te-   netra radiant i net.
nim por de comprometre'ns perqué ens sobra por, co-
moditat, prudència de la earn... televisió; i, en canvì,    Com creiem, també, que són signes de rejoveniment
hem de ser promptes a respondre a qualsevoi que ens     i esperança l'obertura I simplicitat de la religiositat
demani raó de l'esperanga que hi ha entre nosaltres.    actual, la major inquietud per tota mena d'aprofundi-
Hem de ser comunlcadors de fe. La salvació té un sen-    ment, i, sobretot, la deseoberta de la pregarla perió-
tit comunitari: ajudar els germans i salvar-nos tots    dica en grup i l'alegria eom a valor evangèlica.
plegats. Per poder-ho aconseguir veiem cada vegada
més forta la necessitai de petits grups de cristians      A la nostra comunitat hi ha membres a tots els ni-
que facin possible compartir la fe, l'alegria, i l'amistat vells, que amb esperit de servei i senzillesa ens aju-
profunda, que ens ajudin a obrir-nos als altres per tal   den a créixer: ajudar-nos a parar-hi esment pot ser
d'arribar a la gran comunitat, és a dir: a la Comunitat   una tasca que projecti la bonesa de la comunitat en-
de comunitats.                       vers ella mateixa.

  Hem d'aconseguir compartir la fe grans i joves, in-   6. I JO ESTARÉ A M B VOSALTRES DIA RERA
fants i ancians, no només ambientalment, tal com ens        DIA FINS A LA Fl DEL M Ó N
ofereix la parroquia, sino vitalment de forma persona-
litzada i integrada a totes les nostres projeccions: fa-    Finalment deixem constancia de com ens omple de
milia, treball, societat, espial, política.         goig de l'Esperit adonar-nos que l'actuació deis cris-
                              tians es va inspirant més en la Ilibertat de l'amor que
  Ens cal molta senzillesa i, contràriament, vivim per   no en l'esclavatge de la Ilei, com eis bisbes són asse
teñir cada vegada una mica més de poder onsevulla      quibles al poblé i el poblé sent més a prop eis seus
que sigui, a tot arreu necessitem sentir-nos per sobre   Pastors, com veiem en el respecte a la persona i la
d'aigú: dominar.                      germanor universal llavors del Regne que anuncien,
                              amb jola, els fruits granats de la Pasqua de Nostre Se-
  Veiem que anem quedant pocs: aquesta deficiència     nyor Jesucrist.
té l'avantatge d'esperonar-nos a sentir una fretura ca-
da cop més viva de coneixement, d'acolliment, de trac-                    Pere FARRIOL i VINYES, prev.
te, de diàleg, de dir-nos els defectes, de fer serveis;              Delegat Episcopal de Catequesi per a la
d'estimar-nos a nivell de fe.
                                            Zona Pastoral del Vallès Oriental
  Tot i que valorem tant les reunions de petits grups
que faciliten el diàleg i I'intercanvi personal a nivell
de fe ens adonem que fàcilment ens conformem amb
qualsevoi mena de reunió que satisfaci tot simplement

Constructor de O b r a s                  BAR FONDA. CAFE

Joaquin Ture!!

Casa Pepet Turell Tel. 844 88 43              Barrio La Sagrerà
                                 SMU EUEâUâ DE BOUUSMA
SANTA EULALIA DE RONSANA
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12