Page 3 -
P. 3

RONSANA - 3

  Crida als nostres lectors                                        UNIÓ DE CENTRE DEMOCRATIC

   La revista Ronsana, conscients de la seva responsabilitat Informa-                    Coalició a nivell d'Estât promoguda pel Pre-
tiva davant de les properes eleccions, vol fer arribar a tots els                      sident Suárez. Es presenten en qualitat d'inde-
seus lectors, les següents consideracions:                                 pendents.

1. Encara que puguin presentar-se alguns dubtes sobre la total trans-                     Noms coneguts: Caries Sentís, Manuel Jimé-
   parència d'aquestes properes eleccions, cal acceptar-les com la                    nez de Parga.
   primera oportunitat democràtica que és presenta després de qua-
   ranta anys de dictadura.                                        UNITAT SOCIALISTA

                                                        La candidatura d'Unitat Socialista es presenta
                                                      a nivell d'Estat i amb representacló a Catalu-
                                                      nya.

                                                      LLIGA DE CATALUNYA

                                                        Partit liberal català, es presenta sola a les
                                                      eleccions.

                                                        Noms coneguts: Salvador iVIillet i Bel i, per
                                                      Girona, Maurici Duran.

2. La importància de la nostra p a r t i c i p a d o és indubtable i per tant,                PACTE DEMOCRATIC
   cal que cadascú de nosaftres contribueixi amb el seu vot, a l'elec-                  PER CATALUNYA
   ció deis représentants de Catalunya dins el nou Parlament.
                                                         De Centre Esquerra, Soclaldemòcrata i Nacio-
3. Algunes formacions politiques, aprofitant la manca de costum, la                      nalista. Coalició integrada per Convergència De-
   desinformació i la inèrcia d'aquests anys, poden capitalitzar el                    mocràtica de Catalunya, Esquerra Democràtica,
   vot deis desorientats, per tal de mantenir la situació.                        Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) 1
                                                       independents del Front Nacional de Catalunya.
4. Per tant, és absolutament necessari que, abans de dipositar el
   vot favorable a qualsevoí formado política, tingueu en compte                       Noms coneguts: Jordi Pujol, Ramon Trias Far-
   dos punts fonamentals:                                         gas. Josep Verde Aldea. Joan Cornudelia, Josep
                                                       Garren Rubili, Maria i\/latilde Almendros.
   a) Que siguin auîènticament démocratiques, és a dir, que de-
      fensin tots els drets de l'home i deis pobles.                          PARTIT PROVERISTA

   b) Que siguin autènticament catalanes, és a dir, que no siguin                       Agrupació d'extrema dreta.
      cap sucursal de Madrid.
                                                       PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT
   Esperem deis nostres lectors que sabran comprendre la greu res-                     DE CATALUNYA (PSUC)
   ponsabilitat histórica que contreuen, i que el seu vot contribuirà,
   a donar un suport majoritari i entusiasta ais politics catalans.                      El Partit Socialista Unificat de Catalunya (Co-
                                                       munista] es presenta sol a les eleccions.
PER CATALUNYA!
     PER LA DEMOCRACIA!                                          Noms coneguts: Gregori López Raimundo, Jor-
         PER AL RESTABLIMENT DE LES NOSTRES INSTITUCIONS!                      di Solé Tura i Alfons Caries Comín.
                VOTEU PARTITS CATALANS!!!
                                                       REFORMA SOCIAL CATALANA
Les candidatures catalanes
                                                        Reforma Social Catalana presenta candidatu-
  Pubiiquem a continuació, extractades         del Grup Alliberament Combat, del GENI, Taula    res tan solament per ai Congrés 1 per les clr-
del diari «AVUI» (nùms. del 10 ì 11 de         de r^o Aiineats, PSUC i PSC ( 0 ) .         cumscripcions de Barcelona i Lieida.
Maig 1977) la relació de les diverses
candidatures, agrupades per ideologies         CONVIVÈNCIA CATALANA                 SOCIALISTES DE CATALUNYA
1 partits, amb la finalitat de donar una         (ALIANQA POPULAR)
Visio més Clara als nostres lectors,                                      Coalició formada pel tàndem PSC(C)-Federa-
                              integren aquesta coalició de dreta els partits  ció Catalana del PSOE, escindits del PSCCR) i
  Candidatures pel Congrès               d'Alianpa Popular, Unió Catalana. Partii Demo-    socialistes independents.
                            cràtic Català i Unió Demócrata del Proarés So-
ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO              cial.                          Noms més coneguts: Joan Reventós (PSC), Jo-
                                                       sep Maria Triginer (PSOE) i Josep Andreu Abo-
 Aquest grup es presenta tan solament per         Noms coneguts: Laurea López Rodó. Santiago    lló (PSC).
Barcelona. Alianza Nacional 18 de Julio és se-     Udina, J. A. Linati i Claudi Colomer.
guidora de les Ideologies de Blas Pinar i José                                UNIÓ DEL CENTRE Y U
Antonio Girón.                     DEMOCRACIA SOCIAL CRISTIANA             DEMOCRACIA CRISTIANA DE
                            DE CATALUNYA                     CATALUNYA
ALIANÇA SOCIALISTA
DEIWOCRÀTICA                        Només presenta candidatura per al Congrés      Aquesta coalició és integrada pels partits
                            i per la circumscipció de Barcelona.         Unió Democrática de Catalunya (Oemòcrata-
 Aquesta candidatura és vinculada al PSOE                                  cristians) i Centre Català (Giscardlans) i es
històric I al PSOE.                   ESQUERRA DE CATALUNYA                presenta per les quatre circumscripciona de
                            (FRONT ELECTORAL                   Catalunya.
CANDIDATURA DELS TREBALLADORS              DEMOCRATIC)
DE BARCELONA                                                  Noms més coneguts: Anton Canyelles, Caries
                              Coalició formada per militants d'Esquerra Re-   Güeli, Joaquim Molins I Josep Miró i ArdàvoI,
 Aquesta candidatura d'extrema esquerra pre-      publicana de Catalunya, Partit del Treball d'Es-
senta una llista de candidats a diputats pei sis-    panya, Associació Catalana de la Dona i Partit      Candidatures pel Senat
tema d agrupado electoral, la qual és formada      Comunista d'Unificaci ó. Per tal com aquests
per militants de l'ORT.                 partits no están encara legalitzats, tots ells es    Es presenten les següents:
                            presenten en qualltat d'independents.
CANDIDATURA D'UNITAT                                            ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO
POPULAR DEL SOCIALISME                 FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS
                            (AUTENTICA)                     CONVIVENCIA CATALANA
 Sense registre legal. Coalició d'independents
       per militants del Partit Carif, Movi     Aquest partit fa constar que l'edat mitjana     Noms coneguts: Joan Maria Roger Gallés, Al-
             de Catalunya, OPI, escindlts deis candidats que presenta és de 33 anys.     fons Baicells Gorina.

oei PSC (C), i membres (a t í t o i individua!)     FRONT PER LA UNITAT                 DEMOCRACIA I CATALUNYA
                            DELS TREBALLADORS
                                                        Noms coneguts: Miquei Coli i Alentorn, Josep
                             D'extrema esquerra. Es constituit pels partits  Pi Suñer i Teresa Jové vidua Paiiach.
                            LCR, OIC, AC i POUM.
                                                      ENTESA DELS CATALANS

                                                        Noms coneguts: Josep Benet, Francese Candel
                                                      i Alexandre Girici Peliicer.

                                                      INDEPENDENTS

                                                        Noms coneguts: Lluis Maria Xirinachs, Eduard
                                                      Tarragona, Jacint Soler Padrö i, per Lieida, Joa-
                                                      quim Viola Sauret.

                                                      LLIGA DE CATALUNYA

                                                        Noms coneguts: Dotavi Saltor.

                                                      UNIÓ DE CENTRE DEMOCRATIC

                                                       Noms coneguts: Gulllem Diaz Plaja.
   1   2   3   4   5   6   7   8