Page 1 -
P. 1

REVISTA D'INFORMACIO I FORMACIO LOCAL

ABRIL 1977 SANTA EULALIA DE RONSANA                    ANY X          N. 84

 editorial                                 EL SOPAR DEL «RONSANA»

 TEMPS D'ELECCIONS                   Una agradable festa de simpatia i germanor va resultar enguany
                            el «Sopar del Ronsana» pel centenar d'assístents que hi van
  Pensant en la Solidarität humana i en la inter-   participar. A més de l'humor, l'alegria i els parlamenta habi-
 dependencia de les persones i deis grups, ja n'hl   tuais de sempre, aquest any tenia nous alicients: La presència,
 hauria prou per a qué ningú no es pogués desen-    especialment invitât, de Jaume Guillamet. sots-director de «Ca-
 tendre de la problemàtica electoral i de partits   talunya/Exprés». la concessió d'un premi a l'entitat cultural
 amb aquell dénigrant: «ja s'ho faran».        que més hagi destacat en el transcurs de l'any anterior, que
                            aquesta vegada ha estât adjudicat a l'Agrupació Folklórica, i un
  Si la vida real i concreta és per a tots, cal pen- altre al millor actor del Grup Teatral del Casal, que fou per
 sar que hi hem de ser tots, amb encerts i desen-    Magda Tura. Tot plegat va fer que els assistents passessln una
 certs.                         vetllada molt agradable, que esperem repetir i millorar encara

  Algú podría pensar que l'unica cosa que escau
 ais cristians és resar molt, ser testimonis de fe, i
 no empastifar-se amb les coses del món. Viure
 purs i angelicals .. incontaminats.

  No voldríem exagerar gens, però aquesta actitud
 seria descaradament anticristiana. De fet, negaría
 el misterí de Tencamació. Déu salva eis homes no
 de fora estant, sino fent-se home. N o alienant-se
 sino encamant-se i sense negar-se, ni negar el Pare
 que l'ha enviât. Essent fili de Déu, es fa home per
 alliberar tots els homes i tot l'home. Crist no salva
 esperits, sino homes cabals.

  El cristià és home de Déu. Home real, que vol
 dir sintonitzar amb tota la problemàtica humana,
 plena de mais i d'esperances. És més lluitador que
inútil. Home real amb eis homes de earn i ossos,
però amb la dimensió de la fe cristiana, amb tot
l'Evangeli de salvació.

  Segurament que alguns cristians voldrien dis-
penses i demanarien receptes còmodes. Ara no Ies
tindran.

  Ara és l'hora d'afirmar i de respectar, de pen-
sar, de tenir sentit critic, d'elegir o triar amb
obertura d'esperit i amb congruència i claredat.
Ara és l'hora de trencar monopolis i actituds mo-
nolítiques i dogmàtiques, per ser responsables i
capaços de defensar tots els drets de l'home i deis
pobles, i d'empènyer estructures i realitzacions
més justes. Ara és l'hora de viure amb fermesa i
sense por el rise que ens porta al futur, amb fe
i amb visió. De fer solidáríament i amb pluralitat,
un món nou, més just, més Iliure, més humà, amb
homes que van sent més homes, i amb més possi-
bilitats de ser filis del Pare del cel.

         ELECCIOMS
 LIegiu, sobre aquest tema, la infor-
 mació que trobareu a la pagina 3
 i. especialment, l'article d'En Joan
 Ruiz Calonja a les pagines 4 i 5.

                            en anys venidors. (Més informació a les pagines 9 i 23)
   1   2   3   4   5   6