Page 7 -
P. 7

R0NSANA.7

  FETS I DESGRi^CIES                      ANUNCIS ELECTORALS

LI CAU L'ALIANÇA AL WATER                    CATALANS,
  Burgos, 22. — Ahir, mentre feia la neteja, la senyora Eilia    SI VOLEU CONCORDIA
                                   EVITEU DISCÒRDIA:
Cos, resident en aquesta capital, va tenir la desgracia de         Tots a la piscina d'en Samaranch
que 'li caigués l'aneli de matrimoni, popularment dita alian-
ça, al water. Els veins, per subscripció popular, li van rega-  RA RA RA CONCORDIA GUANYARÀ
lar-ne una de nova. 0 sigui que la senyora Eilia, ara té una      (per pilotes).
aliança popular. L'altre aliança, la del water, de moment, res.                 Firma: Samaranch
Efa.
DÓNA ELS CRITS DE RITUAL A LA DUTXA               ¿QUIERES REFORIVIA? ¡TOIVIA REFORMA!
                                                       (Fraga)
  Ciutat Real, 15. — Ha estât presentada pels veins del car-
rer Nuevo una denuncia contra Eleuterio Pernot, conegut     LA ALIANZA POPULAR     (Manolo)
membre local de Fuerza Nueva, que cada dia, a les sis del    NO PUEDE NAUFRAGAR
mai, desperta els veins amb els crits de ritual, que eli acos-
íuma a proclamar a la dutxa. Eleuterio ha presentai recurs    A LA BI, A LA BA, A LA BIM BOM BA,
basat en que ell disposa de permis d'arma i de crit de ritual.  ALIANZA, ALIANZA, ALIANZA POPULAR
Esperem. Eia.
SECRESTEN UN MICO                          (López Rodó y Martínez Esteruelas, ex)

  Bassauri, 2. — Ahir, mentre el mico del conegut industriai  ESPAÑA UNA, ESPAÑA DOS. ESPAÑA TRES
Fermin Berriatondoechea, practicava la seva sessió de gimna-        (Fernández de la Mora, promotor
sia sueca, ai jardí, fou segrestat per uns desconeguts. Es creu
que l'acció ha estât efectuada por un comando Eta. S'han       de les ideologies crepusculars, amen)
establert controls i patrulles a les carreteros I tothom està
molt indignât. Era.                       AREILZA Y CABANILLAS
ViCTIIViA DEL CAPITAL                      HARAN MIL MARAVILLAS

  León, 13. — El militant del partit comunista conformat,                (Partido Popular)
José Rionez, mentre practicava unes octavetes subversives
a la biblioteca de l'Escola del Trebail, d'aquesta, va tenir la VISCA LA LLIGAI
desgracia que li caigués al damunt el volum número dos                  (Agustí Montai)
d'EI Capital, de Karl Marx. De moment li ha estât diagnosti-
cada una conmoció cerebral i dos anys de presó. Eta.       CON FRANCO VIVIAMOS MEJOR
                                    (nosotros, claro)
   NOTICIKS D'ULTIMA                            (Las tres falanges: una falange,
            HORA                         una falangina y una falangeta)

                  APARICIÓ           SE NOS HAN LLEVADO
  Segons s'informa per mitjà de l'agència Efete, mentre es-     LOS VALORES ETERNOS (a Suiza)
taven reunits els membres fundadors d'Alianza Popular, se'ls                    (Fuerza Nueva)
va aparèixer Santa Eulalia de Ronçana. Impressionats per
l'aparició, López Rodó i l\/lartínez Esteruelas es van posar a  ESPAÑA NO HAY MAS QUE UNA,
cantar «Juventudes Católicas de España», mentre Licinio de      Y PSOES NO HAY MAS QUE DOS
la Fuente perdía el control de l'ull. Malgrat que Santa Eula-                      (Felipe G.]
lia els va dir tot el que pensava d'ells, diu que no es reti-
raran de les eleccions.                     Nota: Aquests anuncis électorals han estât
                                   inclosos a «The Ronçana News » per*
                INDULGÈNCIES             qué ens els han pagat la mar de bé.
  Blas Piñar afirma que si eli guanya les eleccions, conce-     «The Ronçana News» és tan neutral
dirà seixanta dies d'indulgència plenària i quatre mil de par-    que no votará per cap deis que ací
lamentaria.                              s'anuncien. La R.

                CONFIDENCIAL
  Se sap de bona tinta i per informacions confidencials, que
Manuel Fraga és demócrata (encara que no ho sembli}.

               DE CATALUNYA
  López Rodó ha format el partit regionalista perqué l'altre
dia es va recordar que era català. El fet ha estât molt célé-
brât amb botifarra 1 mongetes i mei i mató.

                  MISTERIS
 Fernández de la Mora ha comentat amb els veïns que
cada vegada que rellegeix el seu llibre «El crepúsculo de las
ideologías», se li apaga el llum. Ha cridat el comissari Co-
nesa per esclarir el cas.

 Ediciones Fuerza Nueva   Concordia Catalana          SANTIAGO CARRILLO
                  presenta                 canta
     presenta
DOS CRUCES (gamadas)   La Sardana deis Canonges         YO SOY AQUEL
                     i
    cantada por                       Ediciones Moscovitas, S.A.
    BLAS PIÑAR      TOTS SOM POPS
y sus «Angeles Azules»   cantada a tres veus per

               TONI SAMARANCH
             i el COR DELS ALCALDES
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12