Page 6 -
P. 6

tí - R O N S A N A

  The Honaana IMows

    DIARI DEL MIGDIA, de dues a tres             EDITORIAL           CarrÜBS
    Edita: Societal Anònima S. A.
    C o n f e c c i o n a : El tall Britànìc, on j a es pri-   El Sonyor

       mavera, sap?                      The Ronçana News vol felicitar    al govern,   perqué,
    Dirigeix: Franco Sinatro & us mafio cuban         fi nal ment, s'ha decid it a emprendre  una política econò-
                                 mica d'altura.
       boys
    Redacta: L'Equipe                     En els últims dies, les mesures économiques perme-
    Corrector: Calvo Sotelo, Don Joaquin (cedit
                                 ten d'esperar que, de moment, el pais no es morirà de
       per gentilesa de TVE)
    C o r r e c t o r a : Calva Sotela, Donya Joaquina    gana, que diguéssim. La redacció de The Ronçana News,

       (no cedida, regalada)                en sentir que el govern prenla mesures, va respirar de
    Bolígraf: B I K
    Máquina d'escriure: Olivet Hlspanica SA          satisfaccio i es va comunicar a tot el personal, que

       and Co                       d'ara endavant, quedava prohibit utilitzar l'ascensor, es-
    Censura: X X (And CIA)
                                 tirar l'aigua del water, obrir el Hum abans de les sis
    Notes: do , re, mi
    Aitres notes: Mi, fa, sol                 de la tarda i menjar postres, habitualment.
    Més notes: Veure el bloc de idem
                                 De fet. en aquest aspecte, la política del govern, com
    1) Queda fet el dipòsit que marca la Ilei (fata la
       Ilei feta la trampa: el dipòsit és buit).      la del Ronçana News, es dirigeix molt encertadament a

    2) No es permet la lectura-entrada ais menors       suprimir les despeses supèrflues. Per això han apujat
      d'edat, si no porten un certificat dels pares, tu-
      tors o altres.                    la betzina,  naturalment.
       Els socis protectors d'Alianza Popular, son invi-
      táis cortesment a desallotjar la revista.        Sabem de bona tinta que el president   Suárez,   felá
       SI US piau mentre dura la projecció de la revis-  dies que havia cridat al senyor Carriles, ministre  d'HI-
       ta. no mengeu pipes.                senda.
       El lavabo, al fons a l'esquerra.
       No sé si se n'han adonat, però ja son quarts de    —Senyor Carriles, m'haurla d'encarrilar el país —¡i
       vuit.                        va dir amb la seva mirada de Charlton Heston.
       Gràcies.
                                  Lluminosa ¡dea! Res millor que un senyor      Carriles
NOTICIES DE                           per a encarrilar el país.

PINOCHET, CONTINUA                         I el senyor Carriles va apujar la betzina. Perqué tot-
  Santiago de Xile, 22 (Del nostre corresponsal). — De mo-   hom sap que el que fa anar mal ame nt el país és la bet-
                                 zina. Seguidament, el senyor Carriles, va prendre una
ment, i segons fonts perfectament informades, Pinochet no    decisió: la de gastarse cinquanta mil mi Hons de pes-
pensa dimitir mentre Déu li doni vida. La jerarquía eclesiás-  setes regant amb asfait totes les carreteres del país.
tica s'ha afanyat a dir que l'Església no té cap culpa deis   Mirat a primera vista, el fet que, per arranjar l'econo-
anys que pugui viure Pinochet.                  mia del país, cal gui gastarse cinquanta mil mil ions as-
                                 faltant carreteres, podría sorprendre. Això, a primera
CARTER PROHIBEÍX L'ESPIONATGE SEXUAL               vista. A segona vista, veus, ¡a sorprèn una mica més.
  Washington, 28 (De l'altre nostre corresponsal). — Carter
                                  —I si posen la betzina a aquests preus, per qué ca-
ha ordenat a la CIA de suprimir l'espionatge sexual dels     rat asfalten les carreteres, si no ens faran cap falta?
països comunistes. Pel que se sap, Carter, que és molt reli-   —ens delà el nostre cap de redacció, que té un Pors-
giós, té escrúpols de consciència de llegir els Informes de   che, mal m'està el dir-ho.
la CIA i ha afirmat que el president «no ésta obligat a lle-
gir porqueries».EI fet ha estât molt comentat 1 la CIA pensa   En fi, que si el senyor Carriles aconsegueix encarri-
dimitir.
                                 lar el país a base d'asfalt, podem cantar alleluia, no li
UN ALTRE ESPIA
  Bonn, 18 (De l'enviat especial de TRN). — Ha estât des-    sembla? Será un geni com en Gaudi. I si es mor sense

cobert un altre espia a dintre d'un pot de galetes del can-   deixar la seva obra ¡lesta ¡ sense plànois, no caldrà
celler Schmidt.
                                 preocuparse. En tindrem prou amb la guia Michelin.

                                 Apa!

                                        EL DIRECTOR DE THE RONÇANA NEWS

                                       D i s c o s irecoxna.zia.ts:
                                         L P (larga duración)
                                          Y VIVA ESPAÑA
                                            cantada por
                                          MANGLITO FRAGA

                                       Ediciones Alianza Popular
                                                    L P (llarga durada)
                                                       El preu de
                                                     LA PATATA
                                                      de «La Trinca»
                                                       Editat per la
                                                    UNIÓ DE PAGESOS
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11