Page 5 -
P. 5

RONSANA - 5

Els grans a catoquesi?

   AIgú ¡a ho ha dit ben rodonament:

   — Vénen capei!ans ¡oves i ens canvien els costums antics!

   — Que els grans hem d'anar a catequesi...: !'únic que ens faltava sentir!!

   La catequesi és aquell aprofundiment en la fe que ha de fer tothom que ac-
cepta ser seguidor de Jesucrist.

   Abans ser cristià es podia confondre amb ser d'un determinai pöble o d'una
determinada classe social (en aquest cas petit-burgesa); avui ja no, perqué s'ha
trencat aquella unitat monolitica que hi havia entre cultura, costums socials i
religiositat. I, per això, avui més que mai, som conscients que seguir Jesucrist
és una opció que compromet personalment en tan gran manera que és propia
de gent adulta. —! no diem pas que els infants no puguin ser cristians cadas-
cun a! seu nivel!—.

   Però, ¿quantes persones grans, amb responsabilitat dins de la societat, to-
talment al dia en la seva professió, podriem dir que en e! camps de la fe cris-
tiana encara duen e! vestit de la primera comunió?

   E! seguiment de Jesucrist demana no aturar-se mai en e! cami de la fe, de-
mand adaptar cada dia més, i més auténticament, l'actuació a la fe que confes-
sem: d'aqui que la catequesi és cosa de totes les edats i amb preferència de
la dels grans perqué son els adults els qui poden fer opcions adultes.

   Aquest any, amb una seixantena de cristians de Granollers, estem fent un
curs de catequesi de dues hores setmanals. Us n'oferim aqüestes expressives
conclusions que bé poden ser una bona pauta per a la nostra reflexió quaresmal
i que publicarem en aquest número i e! següent.

 1. HOMES OBERTS                       la politica, tant aviat parlem de la renovado de lo
                               humanitat com preterim els drets humans encara que
  Nosaltres, participants a la catequesi de Granollers,  ens els recordin els bisbes, o celebrem el naixement
som conscients de la nostra realitat: ciutadans del     pobre de Jesús amb una orquestració provocativa de
món a l'any 1977, ens ha tocat viure en aquesta par-     riquesa i malversament...
cella que és el nostre Vallès. Aquí hem arreiat, aquí
hem fet brancada i des d'aqui, signe de la vida que       Ens falta decisió per fer o per arranjar les coses i
sabem en nosaltres, volem dir la nostra paraula com     les poques que es fan no tenen I'ajut de I'animador ni
a cristians; perqué allò que tenim a dir ens cal escol-   I'escalf d'entre nosaltres, perqué ens falta la valentia
tar-ho i no ho podem callar.                 i I'esperit de denùncia dels profetes, i ens sobra in-
                               terés pels guanys i influéncies del nostre món.
 2. C O M U N I T A T C R I S T I A N A
                                 Reconeixem, dones, la pobresa de la nostra comuni-
  D'entre nosaltres hi ha qui diu que comença a viure    tat: els capellans no són prou engrescadors, sembla
la fe comunitàriament en el si de la seva familia, qui    com si els manqués valentia 1 seguretat en la seva
a partir de les trobades setmanals de joves. Tothom     tasca, i, a nosaltres ens falta coratge. ens tanquem,
coincideix a afirmar que Tactual catequesi ens hi aju    mirem la bona nova de la salvació com quelcom del
da molt. Ocupa un Hoc rellevant la lectura assidua de    que raca parlar-ne: A tots plegats ens falta fe. No
la Sagrada Escriptura.                    veiem d'entre nosaltres qui porti l'estil de vida de
                               Jesucrist. L'ambient de la comunitat que celebra és
  Ja que l'Eucaristia és el que ens fa comunitat de     rutinari, sense alegría, compromis, sense vivencia.
fe, i, amb la catequesi, ens centra en Jesucrist; ens
adonem que hem de fer l'esforç necessari per acon-       Tot i que no oblidem I'afecte sincer, la sintonia sensi-
seguir que, mitjançant les celebracions, on siguí pos-    ble i el lligam de la fe que s'estableix entre les per-
sible en petits grups, l'Eucaristia esdevingui el simbol   sones conegudes amb les quais ens trobem a l'Euca-
més expressiu de la nostra fe.                ristia, sobretot amb aquelles persones que estimem;
                               ens agradarla que a les misses hi hagués més germa-
3. CONÈIXER-NOS NO ENS M A T A L'ESPERANQA          nor, més espontaneïtat, dinamísme, jola, claredat, par-
                               ticipació, temps per a la pregarla Iliure... Malgrat tot,
  Però... la comunitat on és dels problemes que té     el que de debo hi manca és predisposició per part
plantejats Granollers? Gal que la comunitat vagi al     nostra. Per més que canviïn les formes el que ens ha
fons de les qüestions, intenti descobrir-hi la veritat,   de moure és la realitat de l'Eucaristia.
es defineixi, faci opció pels més pobres, es preocupi
pels no-practicants, prengui en compte eis no creients,                  Pere FARRIOL / VINYES, prev.
prengui en consideració eis immigrats, tingui sol-licitud
pels marginata de qualsevoi mena que siguin..., i per              Delegat Episcopal de Catequesi per a la
tot això hauria de ser independent, procurar estar ben                 Zona Pastoral de! Vallès Oriental
informada, trencar l'isolament.
                               Seguirán:
  En definitiva són dues les raons que ens immobilit-
zen: la manca de preparació per parlar on sigui i da-    4. VOGAR PLEGATS
vant de qui sigui, i la manca de testimoniatge perso-
nal de cadascun de nosaltres.                5. COMUNITAT EN CREIXEMENT

  Aixi la nostra vida esdevé un f e i x de contradiccions: 6 i JO ESTARÉ A M B VOSALTRES DIA RERA DIA FINS
d'una banda volem la pregarla i de l'altra discriminem       A LA FI DEL MÓN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10