Page 2 -
P. 2

K- RONSANA

Suministros CL/ÌDELL/ÌS                                        SUMAMI

                                                   Editorial         3
                                                      J. Vallicrosa

O t a . San Feliu, s / n .        Tel. 844 89 81                       Pestes de Primavera    3
                        Sta. Eulalia de Ronsana                  1977          3
                                                                5
Penìa al m a y o r de: Imporlaciones - á r / í c u / o s p / a y a - Deporles -            La Passio
                                                                6
                                                   Els grans a catequesi
                       Pesca subatarina-Jugueleria                  P. Farriol

                                                   The Rongana News .
                                                      J. Farriol

                                                   A mig aire de la Ser-   9
                                                      J. Ruiz

  RAMOS:                  Grupo Asegurador                     Carta oberta al Direc-  11
                                                     tor          11
— INCENDIO                  M M OCCIDENTE                         E. Padrós
— ROBO
— ACCmENTE                            AGENCIA CENTRAL:           Corresponsal de Bar-
 — COCHES                                Av. José Antonio, 611 bis    celona
 — Especialidad en VIDA                         Teléfono 231 37 44         J. Abril
                                    BARCELONA
     y todo en qeneral        A                              Lletres al Sr. Director  12
                                                     de Ronsana . . •    15
                                                      E. Padrós      15

                                                   Teló amunt   ....
                                                       Dalmau
 REPRESENTANTE EN STA. EULALIA;
    ENRIQUE TORRAS GUBERN                                     Ull viu i fora errades
            Agente Colegiado                                  M.

Dom. p a r t : Can Torras Tel 844 81                                 La Pregària Comuni-    16
                                                     tària         16
Constructor de Obras                                            F. X. Aróztegui   17

                                                   Esclat 77
                                                       Deupí

                                                   El diner
                                                      J. Galtés

                                                   Noticies:
                                                   Ayuntamiento . . • 18

Joaquín Ture                                             Associació Caps de    19
                                                     Familia        19
Casa Pepet Turell             e Ofrece sus servicios
                                                   Zona Primavera . . .   19
                     Tel. 844 88 43                       Associació de Veins    19
                     SANTA EULALIA DE RONSANA
                                                     de Sta. Eulàlia . •  20
                                                   Juzgado de Paz . . .   21
                                                   Asociación Vecinos    22

                                                     Mas Vendrell. . .
                                                   Gomunitat Cristiana .

                                                   U.E.C. Vali del Tenes

COMERCIANTE EN TODA CLASE DE                                     Conferències de for-   22
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                     mació politica . -   23
REBAJES CON RETRO-EXCAVADORA                                                  23
                                                   Noticies de cada barri
       Ladrillos P E I R O T E N                                             24
                                                   A reveurel . . . .    24
                   Feo. Girbau                              M. Travesa     25

                                 Calle Virgen de los Remedios, 2   Premis RecvI! . . .
                                   Teléfonos 844 82 56 - 844 88 58 Omnium Cultural . .
                                  SANTA EULALIA DE RONSANA
                                                   El Crist clavat . . .
Director: Joan Vallicrosa, pvre. - Amb censura eclesiástica                         J. Travesa
Dipòsit Legal: B-39837-1968 - Impressió: I. G. Santa Eulalia
Revista Ronsana: Edició Parroquia de Santa Eulàlia de Ronsana                     Del Sector:
FREU: 30 pessetes
Nota de la Redacció: Recordern que eis escrits publlcats amb firma expressen el criteri        Des de Riells    del
                                                   Fai.
   de l'autor, que no coincideix necessàriament amb el de la revista.                             26
   Recordern també que no es publicará cap article del qual no coneguem la Identität del      Bigues          27
   seu autor, encara que, si ho prefereix, pugui ser publicat amb seudònim.              M. Mas
                                                                29
      NOTA                                            La incògnita del futur
        Se'ns han demant, per part d'alguns lectors i suscríptors, números en-           E. Condis

     darrerits de la Revista per completar la coHecció o per algún interés particu-       Es ports:
     lar. Volem comunicar que n'hi ha a disposició deis interessats de galrebé
     tots els números, al preu de 25 pessetes.                          Fútbol          30

        Podeu demanar-los a:                                 E. Barbany - J.A.M.
                     Eduard Condis • Pisos Plaça Ajuntament
                     Joan Cabot • Can Cabot de La Sagrera              XV Setmana Catala-   31
                                                     na de Ciclisme . .   31

                                                     Natació        33
                                                      J. Ricart

                                                   Servei Meteorologie .
                                                      J. Batlle
                                                      J. Cabot B.

                                                   Sección Agrícola y Ga-
                                                                       33

                                                   Aventures del pobre

                                                   Medes           34

                                                   M. V. Tarradellas
   1   2   3   4   5   6   7