Page 1 -
P. 1

REVISTA D'INFORMACIO I FORMACIO . LOCA

FEBRER-MARÇ 1977            SANTA EULALIA DE RONSANA ANY X N ' 83

  El sopar del Bonsana

      ÉS ¡a tradicional que «Ronsana" organitzi anual-
    ment un sopar de germanor per a tots els collabora-
    dors de la revista, que consisteix, més que en un
    acte gastronomic, en una reunió de sana convivèn-
    cìa on predomina l'aspecte cultural ì l'humor.

      Enguany, amb un desig de superado i de fer-ho
    ben popular, s'intenta que aquest sopar sigui un acte
    d'àmbit general, al qua! tothom hi pugui assistir i
    participar.

      Será el dissabte, dia 16 d'abrii, al Restaurant La
    Vali, i en ell tindrà Hoc, a més del sopar: diverses
    intervencions dels redactors i responsables de la
    revista. La concessió d'un premi que l'Associació de
    Veins de la Zona Primavera ha ìnstituìt per a pre-
    miar la millor labor cultural realitzada per una enti-
    tat locai durant l'any anterior. També es pensa con-
    vidar algún personatge famós en el camp literari o
    periodlstic que doni encara més relleu a la vetllada.

      L'assistència, com hem dit, està oberta a tothom,
    prèvia l'adquisició del tiquet que, al preu de 350
    ptes., podreu recollir al mateìx restaurant La Vali, a
    can Vila, a la merceria Gema o a la merceria Maria,
    del Riera!.

      Esperem que i'acte esdevingui una veritable festa
    cultural i popular.

      Tothom hi és convidat.

TELEFON AUTOMATIC

  Els últims retocs per a posar-lo en
marxa a Sta. Eulalia. Va ser el passai
dia 11' de marg, a les 2 de la tarda.
Des d'aquell moment, dones, quedà-
rem integrats a la xarxa automàtica
nacional i Internacional. Una bona mi-
llora,

PISTA POLIESPORTIVA
  Panoràmica de Testât actual de les

obres de la pista esportiva que s'està
construïnt al nostre pöble. Una cons-
trucció que va començar amb molta
empenta, però que ara ja resulta for-
ça cançonera. Esperem que aviat es
pugui utilitzar.
   1   2   3   4   5   6