Page 7 -
P. 7

A C T E II                                      RONSANA . 7

  (En comengar l'accio, el senyor Fraga seu darrera      nistia pel baleó. Amb el sabre, ràpidament, el se-
la tauia de ministre, vestit amb skijama. E s fose i,      nyor Fraga els punxa).
a la llum de la lámpara de peu dret, escriu sobre     Globus primer: (Desinflant-se) Pifffff.
quartelles de paper Torras i Hostencii, que encara     Globus segon: Pifffff.
tufegen una mica, cartea de ministre, amb ploma      Globus tercer: Pifffff.
d'indi americà, que li va regalar el president Ford,      (Entra el guardia tercer, amb la seva gallina).
abans de caure de l'escala. Se senten, al carrer, grans  Guardia tercer: Senyor Fraga, una gallina subversi-
crits d'amnistia, —Ilibertat, amnistia— Ilibertat, en      va.
diversos idiomes hispánics, indos el «romance». Els    Gallina tercera: Catasca-tasca-tasca.
crits, augmenten).                     Fraga: (S'enfila a sobre la taula) Això és intolerable.
Fraga: (Enfadat) Cuan gritan esos malditos, pero        Aqüestes gallines han estât preparades a Tou-
                                louse. Vade retro! Però, perqué me les porten
  mal rayo me parta si en terminando esta carta,       totes?
  no pagan caros sus gritos.               Guardies: El porter ha dit que volia gallines a la
Arias: (Entra pel fons mirant reflexivament una boi-      portuguesa, o sigui, revolucionàries.
  na vermella que porta a les mans) Ser o no ser,    Fraga: (Indignadíssim, pasejant per sobre la taula)
  tliat is the question (Surt per l'altra porta tot re-    Llopis, Llopis! L'expedientaré!
  citant) Llamé al cielo y no me oyó y pues sus        (Entren dotze guardies, amb sengles gorres, por-
  puertas me cierra, de mis pasos en la tierra, res-     res i gallines).
  ponda el cielo, no yo.                 Guardies: Senyor Fraga, li portem gallines de l'am-
Fraga: Llopis, porti'm una aspirina.              nistia.
Secretari: üna amnistia?                  Gallines: (Totes) Catasca-tasca-tasca, catasca-tasca-
Fraga: No. Una as-pi-ri-na. Llopis, si em parla d'am-      tasca.
  nistia, l'expedientaré.                Fraga: (En el delirium de l'indignació) Això és una
Secretari: Es que vostè parla molt de pressa...         maniobra de I'oposició! Me les pagaran! El car-
Fraga: Jo tot lio faig de pressa. Vull una aspirina,      rer és meu i no de Ies gallines!
  un vas d'aigua i una clavellina vermella.       Secretari: Senyor Fraga, hi ha dues centes gallines
Secretari: Una gallina vermella?                amb samarreta que voldrien parlar amb vostè.
Fraga: Cla-ve-llina! A la portugesa...           Gallines: (Sense esperar permis i entrant atropella-
  (Ili ha una pausa. De cop, un globus amb la pa-      . dament) Catasca-tasca-tasca.
  raula amnistía entra per la finestra. Ràpidament,   Fraga: (Perdut el control) NO. NO. Prou gallines!
  Fraga es treu una sabre de dintre la cartera de       A mi la guardia. A mi la guardia! (Es precipita
  ministre i talla el globus en rodó).            de cap sobre l'alfombra mentre cau ràpidament
Globus: (Desinflant-se) Pifffff.                el
Guardia Primer: (Entrant amb la gorra i la porra
  posades) Senyor Fraga li porto una gallina.                             teló).
Fraga: (Furiós) He dit una clavellina!
Guardia Primer: Vull dir que hem trobat una galli-                    E PíLE G
  na d'aquestes de l'amnistia.               (S'obre el teló i, travessant l'escenari, hi ha una
Fraga: (Estupefacte) I ara! Qué és això? (Se la mi-    gran pancarta que diu: Amnistía. El senyor Fraga,
  ra) Porta una samarreta que diu «amnistia»!      amb el cap embenat es dirigeix al públic somrient).
Guardia Primer: Si, senyor Fraga. Ara les gallines     Fraga:
  porten samarreta. El món està talment capgirat...
Fraga: Deixi's de filosofies! Queda detinguda!                Vostès em perdonaran
Gallina primera: Catasca-tasca-tasca, catasca-tasca-             que el tema de l'amnistia
  tasca.                                  hagi acabat amb brams
Fraga: (Es gira ràpidament) Qué ha dit?                   de tanta categoria.
Guardia primer: (Amb veu aflautada) Catasca-tasca-              El bunker amb mil excuses
  tasca.                                  em vol fer la trabanqueta
Fraga: No. Ha dit calasca-lasca-lasca. Qué deu voler             i I'oposició m'envia
  dir?                                   gallines amb samarreta.
Guardia primer: Potser es mareja...                     Algún dia la darem
Fraga: (tallant) No. Sembla una consigna.                  tard o d'hora, com es norma
Guardia primer: Si vostè ho diu...                      el que realment volem
Fraga: Jo no ho die. Ho diu la gallina.                   és que triomfi la reforma.
Guardia primer: Dones si vosté hou diu, que ho diu              Mil gràcies el hi donem
  la gallina, serà que ho diu la gallina. No lì sem-            Mil gràcies per l'atenció
  bla?                                   I ara, mentre marxem
Fraga: A mi trencaclosques no!                        comenci a caure
Guardia primer: Sí, senyor Fraga.
Praga: No em contradeixi!                                         el teló
Guardia primer: No, senyor Fraga.               (Cau el teló i no mata una gallina per miracle).
Praga: Li mano que no discrepi!
Guardia primer: Sí i no, senyor Fraga, pel que pu-                                Jaume Farriol
  gni ser.
  (Entra el guardia segon amb la porra i la gorra.    PINTOR INDUSTRIAL
  I la gallina).                     ROTULOS E IMITACIONES
Guardia segon: Senyor Fraga, li porto una gallina     COLOCACION DE
  detinguda mentre feia propaganda per l'amnistia    PAPELES PINTADOS
  al Bernabeu.
Fraga: I que deia?                     J Ia m i e Ie5ia5
Guardia segon: No deia res. Portava samarreta sub-
  versiva de punt.                    Carretera de La Sagrara, s/n.
^aga: I no deia catasca-lasca- lasca?                       Teléfono 504
Guardia segon: Dones, ara que ho diu... si.
^raga: (Triomfant) Ja m'ho pensava.                       SANTA EULALIA DE RONSANA
Gallina segona: Catas ca-tasca-tasca. Catas ca-tasca-
  tasca.
^mga: El que faltava sentir! A la prevenció!
Guardia segon: Si, senyor Fraga. L'interrogarem.
  (cn aquest moment, entren tres globus de l'am-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12