Page 3 -
P. 3

RONSANA-3

Pluja d'aparicions

 Temps ha algú, en espera d'una resposía de cano-   LA PRUDENCIA DE LA IGLESIA ANTE
nització, algú en espera d'una resposta d'anatematit-    LAS SUPUESTAS REVELACIONES
zació, em van denianar l'opinió sobre aquest feno-            Y APARICIONES
men/propi deis nostres dies i —no puc estar-me de
                            Escrito de monseñor Etchegaray,
      propi també, d'altres temps de crisi i de      arzobispo de Marsella
desorientació religiosa, que suposen les anomenades
«aparicions de la Mare de Déu» a Sant Vicenç deis     "Apariciones, revelaciones, mensajes". Bajo
Horts, a Monteada, a Girona, i ara a Cerdanyola, per  este titulo monseñor Etchegaray, arzobispo de
anoménar només eis Ilocs de més a prop.         Marsella y presidente de la Conferencia Epis
                            copal francesa, plantea en el "Boletín" de la
 Aleshores no em va semblar oportú respondre pú-    diócesis el sentido que tienen estos fenómenos
blicament per por. No pas per por del què diran eis   para la Iglesia.
poderosos, ja que aquesta por, gràcies a Déu, ara
per ara la tinc a ratlla i si sovint no parlo més cla- Monseñor Etchegaray evoca los numerosos
rament és perqué no en sé; sino per por d'escan-    escritos que recibe y la multiplicación de he-
dalitzar algú deis qui per les circumstàncies que si-  chos presuntamente sobrenaturales, revelacio-
gui s'ha entusiasmat amb les noticies d'aquests fets  nes, apariciones, etcétera. Se trata de un fenó-
prodigiosos.                      meno —afirma el prelado— que obedece por
                            una parte a la necesidad de seguridad perso-
 Efectivament, hi havia el perill d'ensorrar la bas-  nal y por otra a la necesidad que sienten algu-
tida d'unes iHusions que, amb la seva caiguda, fàcil-  nos de denunciar a cuantos consideran como
ment podien arrossegar d'edifici de la fe esquerdat   factores de turbación. "El clima de angustia
per la sotragada del canvi sobtat que estem vivint   —dice— genera toda suerte de credulidades".
no només dins de l'Església, no només eis entusias-
tas de Jesucrist —Eli és la Revelació constant en la    Según el arzobispo de Marsella estas seudo-
seva Paraula i l'Eucaristia— sino que es viu, també,  rrevelaciones desarrollan una escatologia trá-
fora de l'Església, aquell canvi sobtat que està so-  gica, vinculan la salvación a devociones facul-
frint el nostre món, que sofreix aquella gent "com   tativas y a veces hasta sospechosas, y dan pie
ovelles sense pastor" delerosos d'omplir el buit es-  a una espiritualidad que aleja de una fe rela-
piritual que eis ha quedat després que una civilitza-  cionada con la vida de la Iglesia y del mundo.
ció econòmicament rica, tècnicament desenrotllada i
inteliectualment desafíant, eis ha fet perdre la segu-   Recuerda más adelante monseñor Etchegaray
retat d'aquells continguts religiosos —sovint formu-  que tales fenómenos topan con la prudencia de
les externes— que, acompanyats d'una ignorància     la Iglesia, con su rigor de juicio y con su ac-
sense culpa, faciliten la vana credulitat més que no  titud jamás precipitada. Para la Iglesia, en cual-
pas la fe cristiana.                  quier caso, el juicio se establece en relación con
                            la palabra de Dios, vivida y celebrada en la Igle-
 Avui no és un més qui opina, i...: tants a favor i  sia. Ni siquiera en los casos de mayor arraigo,
tants en contra! ! Avui no és una persona més que    la Iglesia no impone jamás la necesidad de re-
entra en el litigi, avui és la jerarquía de l'Església conocer una aparición como un artículo de fe.
qui ha parlat i eis qui tenim la Mare de Déu per mo-  Se limita simplemente a prommciarse acerca
del i estímul de la nostra vida aprenem d'ella aque-  del contenido del mensaje.
lles virtuts en les quais va exceHir.
                              Y el arzobispo concluye con estas palabras:
 — submissió als plans del Pare fins i tot quan no   "Correr tras las revelaciones, como escribe San
    en va entendre el perqué ni el com,       Juan de la Cruz, sería no tan sólo una tontería,
                            sino que constituiría una actitud injuriosa res-
 — discreció quan podia envanir-se del seu conei-   pecto a Dios, que lo ha dicho todo en Jesucris-
    xement de les coses del seu fili Jesucrist; que to".
    cap «eixerit» no digui : j a ho sabia jo...!
                              Finalment com a veu màximament autoritzada per
 — fidelitat a l'Esperit Sant quan actuava a través  a nosaltres, llegim la nota del bisbat sobre Can Sar-
    d'aquells simples pescadors que eren Pere i   da, al peu de la lletra, tal com la va publicar el dia-
    Andreu i tots eis altres apòstols.        ri «AVUI» en la seva edició del dia 9 de juIioI de
                            1976:
  Obrim eis nostres cors a Déu i als germans. Esti-
mem la petitesa de les nostres vides personáis i la        "Es del domini públic la noticia de Vexistèn-
grandesa de la vida de l'Església, que actúa mitjan-      da d'imes suposades aparicions de la Mare de
çant l'amor sincer i generós que ens porta a donar       Déu de Lorda a la finca «Can Sardà» de Cer-
la vida pels germans i mitjançant eis sagraments de       danyola. Per això, aquest arqiiebisbat es con-
Jesucrist, que el porten a donar-se eli mateix a par-      sidera obligat a manifestar el que segueix:
tir d'aquella revelació d'una vegada per sempre en
la seva Mort i Resurrecció.                    1 ) Per encàrrec del senyor cardenal-arque-
                                bisbe, doctor Jubany i Arnau, fou constituida
  Us ofereixo, a continuació, un recull deis textos      en el rnoment oportú ima Comissió especial,
més intéressants que he pogut recoliir i amb els        que està estudiant els fets ocorreguts a «Can
quals estem plenament d'acord el servidor, posât pel      Sardà» durant aquests darrers mesos. Hom es-
Bisbe, de la comunitat cristiana de Sta. Eulalia i       pera que Vautoritat eclesiástica competent, din-
Lliçà i tots els preveres de l'arxiprestât.           ire de poc temps i com a conseqUència de Ves-
                                mentat estudi, dicti el corresponent decret de-
  A «LA VANGUARDIA» del dia 9 de juliol de 1976,        finititi.
vam poder llegir l'escrit de Monsenyor Etchegaray
Arquebisbe de Marsella, escrit que copio literalment:                                     Ccontìnua a ia plana 5)
   1   2   3   4   5   6   7   8