Page 1 -
P. 1

REVISTA D'INFORMACIO I FORMAGIO LOCA

JUNY-JULIOL 1976 SANTA EULALIA DE RONSANA      A N Y IX N.° 78

Llibertdt d'opció

davant la política

      EL POBLE DECIDEIX
   I RESPECTA EL PLURALISME

  «L'aspiració fonamental de partici-
par en les tasques politiques rau en
l'exigència de qué sigui el poblé, la
comunitat organitzada, la totalitat deis
ciutadans en la múltiple diversitat de
les seves situacions économiques i
socials, culturáis i politiques, que
decideixi sobre el propi destí i sobre
les mesures a adoptar per aconseguir
les fites proposades.»

  «Cal acceptar Ies conseqüéncies
derivades d'una activitat Iliure en
aquest camp. La participació porta
com a conseqüéncia inevitable l'ex-
pressió de la diversitat de posicions,
interessos, objectius, programes, idio-
logies i projectes politics. I aixô oca-
siona tensions i conflictes que la so-
cietat ha de saber acceptar si no vol
ofegar la Ilibertat.»

 ELS CRISTIANS, SI SÓN LLIURES,
        HAN D'ACTUAR

     AMB RESPONSABILITAT

  «Cal que excloguin els programes
o grups que pretenen construir la
societat sobre la violencia i I'odi, so-
bre la supressió de Ies Ilibertats i
deis drets humans, sobre l'eficácia
com a Ilei suprema, sobre el lucre
com ideal de la vida».

    (Del document de la Comissió
    d'ApostoIat Social de rEpisco-
    pat Espanyol)

  ona ^esta                     E1 Campament de Colonies de la Vali del Tenes instailat a la Cerdanya, a
                           Martinet, ran mateix del Segre. Els infants, en una representació, el «dia de
^líajor a totftom                  pares». — Dos moments de les obres de millora en la nostra carretera
                           general. Amb moderna maquinària s'ha realitzat, bé i depressa, un treball
              (vegeu programa pág. 14)
                                                que era molt necessari.
   1   2   3   4   5   6