Page 1 -
P. 1

I

      REVISTA D'INFORM AGIO I FORMACIO'LOCAL

MARÇ 1975 SANTA EULALIA DE RONSANA                            ANY VIH N." 67

EDITOR I A L                                 FESTES DE PRIMAVERA

     UN LOCAL

 Al nostre pöble —tothom ho sap— hi falta un local. Un
local per espectacles, festes, cinema, reunions, conferôn-
cies, etc.

 Aquesta necessitai es constata sovint pels qui volen
organitzar algun acte d'aquest tipus. El principal proble-
ma sempre és el local.

  En (liferents ocasions s'ha intentât reunir a la gent,
parlar-ne i fer projectes, però sempre s'ha fracassat.

  A part d'això, la Caixa d'Estalvis ha anunciat un pro-
jecte que podria cobrir part d'aquestes necessitats, i l'A-
juntament, quan parla d'un nou edifici municipal, també
sembla que té previst aquest aspecte. Però tot son pro-
jectes, o avant projectes, de llarguissima i difícil elabo-
rado.

  I mentrestant, la necessitai h: és: El recurs del men-
jador del restaurant (el més u t i l i t z a t ) , t o t i la bona voluntat
per part de tothom, comporta problèmes i sltuacions m o l t
lamentables; a I'hora d'organitzar un espectacle de qua-
litat o de masses s'ha de fer a l'aire lliure o no es pot
fer; la sala de la rectoría és insuficient i no reuneix con-
dicìons per acollir eis nombrosos infants que acudelxen
a la sessió de cinema, etc., etc.

  El nostre pöble, fa trenta anys disposava de quatre
locals públics (can Mestret, can Rajoler, la Sala 1 el Ca-
sal), que llavors eren més que suficlents. Ara només li
queda el Casal, 1 en un estât precari que no pot cobrir
les més minimes necessitats, t o t 1 que a vegades encara
ens n'hem de reflar, com últimament per la festa de les
«Atañes».

  Aquest comentari ve al cas perqué, segons sembla, un
grup de pares 1 joves està fent un estudl per, provisional-
ment i mentre no arriba aquest local ideal, acondicionar
amb un m i n i m de comoditat 1 condiclons —valgul la re-
dundància— el Casal.

  Creiem que la idea és sensata 1 que cal recolzar>la.
Amb un petit esforç per part dels interessats, que és t o t
el pöble: entitats, Industries, comerços i, sobretot, pares
de familia amb fills joves o Infants, es podria aconseguir
un Hoc d'esbarjo, espectacles 1 cultura que, sense ser
perfecte ni molt menys, complís una f u n d ó que ara està
completament desatesa.

  I tant de bo que això provoqués i précipités la cons-
trucció d'un nou 1 miller local. Però el que no pot ser és
deixar de fer les coses petites i senzilles amb l'excusa,
o la comoditat, d'esperar les grans 1 difíclls, que, l'expe-
 riència ho demostra, rarament arriben.

Cartell que s'ha editat amb motiu de les «Festes
de Primavera» que es celebraran al nostre poblé
del 12 al 27 d'abril, el programa de les quals
trobareu a la pàgina 6.

                                     í>
   1   2   3   4   5   6