Page 1 -
P. 1

ixnisânâ•••.fvi;-
            REVISTA^D'INFORMACIO I FORMACIO LOCAL
FEBRER 1 9 7 5 S A N T A EULALIA DE R O N S A N A ANY Vii! K " 66

Editorial

 Primeres Festes               La «colla de gitanes» d'enguany, del nostre poblé, i una panoràmica
  de Primavera                          del camp de fútbol el dia de les ballades.

   En el número de gener s'anunciava, per  Els guanyadors, amb en Pere Vilardebò en primer Hoc, de la cursa
part d'un grup de persones i a iniciativa   ciclista celebrada el diumenge 23 de febrer per les carreteros de
d'uns joves actius i ambiciosos, el projecte  Santa Eulalia i pobles veins, i el moment del seu pas per davant el
d'organitzar unes festes culturáis al nostre  Restaurant Sta. Eulàlia, Hoc de sortida, al terme de la primera volta.
pöble per a la propera primavera, que es
podrien anomenar alxi: «Festes de Prima-
vera».

   Quan tots ens donem compte de la
quantitat d'actes, festes I tradicíons del
nostre pöble, i de tots els pobles, que
s'han anat perdent al llarg dels anys pas-
sats, creiem que podría ser, ara i això, una
bona ocasió per intentar trobar el substitut,
a nivell del temps i de les persones d'avui,
d'aquelles festes i accions de pöble tant
enyorades per alguns, recordades per al-
tres i desconegudes per molts.

   Cal, dones, apoiar la iniciativa amb tot
l'entusiasme, per fer possible que el pro-
jecte I bons propòsits es converteixin en
realitat. I cal tenir en compte, a l'hora de
programar, que hi hagi varietat d'actes
perqué tothom n'hi pugui trobar del seu
gust. Dones no serien unes festes de pöble,
de tot el pöble, si es feien només a gust
0 a nivell d'uns quants o d'un sector.

   Pel que sembla, la cosa va endavant,
1 també està ben vist i rebrà el recolza-
ment de les nostres autoritats.

   Sabem que s'està treballant en la pro-
gramació de diferents actes, i que es con-
fia poguer informar detalladament ben
aviat.

   Esperem, dones, que no representin no-
més una accio esporàdica, i sí un primer
pas per establir unes festes anuals de
caire cultural i popular. No hem de préten-
dre que siguin perfectes des del primer
moment, però sí procurar organitzar-les
amb esperii de superació i continui'tat.

  Tots sabem —eis fets ho han demos-
trat— que és molt més difícil una accio
modesta, però continuada, que una d'im-
portant en un moment determinai. Creiem
que a nosaltres, actualment, ens fa més
falta la primera.
   1   2   3   4   5   6